Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆc TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Năm 2016 là năm khởi đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế -hội 5 năm 2016-2020, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thực hiện Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Nghị quyết số 11/2015-NQ-HĐND ngày 02/12/2015 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016; với sự quyết liệt, đổi mới trong phương thức chỉ đạo điều hành, ngay từ đầu năm UBND Thành phố đã chủ động xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp HĐND Thành phố giao, triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách. Trong 6 tháng đầu năm 2016, cùng với sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và đồng đều ở các lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là giá dầu thô thế giới và trong nước tiếp tục ở mức thấp, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì được đà phục hồi nhưng còn tiềm ẩn khó khăn,... tác động không nhỏ đến việc thực thi các chính sách kinh tế và cân đối thu chi ngân sách năm 2016.

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016, để Thành phố chủ động ứng phó với việc giảm thu và nhu cầu chi ngân sách phát sinh, đảm bảo điều hành nhiệm vụ thu, chi trong tình hình mới và giữ vững cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 theo dự toán đã được HĐND Thành phố quyết nghị, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã bám sát các chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, Nghị quyết HĐND Thành phố, xây dựng chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và quản lý tài chính ngân sách, cụ thể như sau:

1. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu; phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,5-9,0% đã đề ra, tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho NSNN. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:

a) Các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã:

- Nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước, cung cấp kịp thời các dịch vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, triển khai thống nhất đồng bộ cho tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn Thành phố.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân; nghiêm túc thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp; sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tập trung xử lý triệt để nợ đọng xây dựng cơ bản, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới; nâng cao hiệu quả đầu tư nguồn vốn nhà nước theo các quy định của Luật Đầu tư công.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công; đẩy mạnh việc chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công sang cơ chế đặt hàng; triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ: Tài chính - Nội vụ.

- Tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để triển khai hiệu quả Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho; khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội:

Quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan Trung ương về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo về điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án tín dụng góp phần bảo đảm an sinh, xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn Hà Nội.

c) Sở Công Thương thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Chủ động phối hợp các ngành triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, đảm bảo ổn định thị trường.

d) Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016), Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định pháp luật; tăng cường chỉ đạo tiếp tục giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính về thuế, hải quan,...

đ) Sở Tài chính phối hợp cùng các ngành liên quan tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý giá cả thị trường, nhất là giá cả các mặt hàng liên quan trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng như: sữa cho trẻ em, giá cước vận tải,... Xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu từ nội địa và xuất nhập khẩu ở mức cao nhất, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2016 HĐND Thành phố đã quyết nghị.

Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, công tác chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ theo luật định; tiếp tục thực hiện công khai danh sách những doanh nghiệp nợ thuế theo quy định; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế kịp thời theo quy định hiện hành (đặc biệt là biện pháp cưỡng chế về hóa đơn) đối với các đơn vị nợ chây ỳ, có dấu hiệu trốn thuế, các đơn vị đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, các dự án được gia hạn tiền sử dụng đất nhưng quá hạn không nộp vào NSNN, các dự án đã triển khai và thu tiền của khách hàng nhưng không nộp NSNN, nợ thuế; Tăng cường sự phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. Phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 không quá 5% so với số thực thu NSNN năm 2016.

- Tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế, Hải quan; trong đó tập trung ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí cho người nộp thuế; công khai, minh bạch các quy định của Luật quản lý thuế, các quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại và hoàn thuế giá trị gia tăng. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến mọi doanh nghiệp, người dân; hướng dẫn, giải đáp kịp thời các vướng mắc của người nộp thuế. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Thành phố và Bộ Tài chính để phục vụ tốt công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh; đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chống thất thu ngân sách. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN từ hoạt động sản xuất kinh doanh được giao trên địa bàn và tăng tối thiểu 14-16% so với số thực hiện thu năm 2015.

3. Tăng cường công tác quản lý chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi NSNN khi chưa có nguồn đảm bảo. Các sở, ban, ngành Thành phố và các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn NSNN. Trong quá trình triển khai thực hiện dự toán được giao, chỉ đạo rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư để điều chỉnh, tập trung vốn cho các dự án cấp bách, hoàn thành trong năm 2016. Đối với các quận, huyện, thị xã dự toán đầu năm chưa bố trí thanh toán hết nợ XDCB, phải rà soát, điều chỉnh dự toán hoặc sử dụng các nguồn phát sinh trong năm (tăng thu, kết dư ngân sách,...) để giải quyết dứt điểm nợ theo đúng quy định của Thành phố. Các chủ đầu tư không được thực hiện vượt kế hoạch vốn được giao, làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản mới.

b) Thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 3667/BTC-NSNN ngày 21/3/2016 và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2194/UBND-KT ngày 14/4/2016 về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016, trong đó:

- Kiên quyết dừng triển khai và thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các đơn vị thụ hưởng ngân sách Thành phố và ngân sách quận, huyện, thị xã nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa phân bổ; các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa triển khai thực hiện, chưa được phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật; trừ một số trường hợp: Kinh phí phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh; các khoản kinh phí được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (phân bổ, cấp phát theo tiến độ thực hiện,...)

- Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công; cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài từ nguồn NSNN. Trong đó: Chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị; tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu,... Thực hiện đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố trong việc trang bị xe ô tô công.

c) Không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới, hoặc nâng định mức làm tăng chi NSNN khi chưa có nguồn bảo đảm.

d) Trên cơ sở dự toán đã giao đầu năm, các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ. Đối với những sở, ban, ngành Thành phố và quận, huyện, thị xã sau khi thực hiện cơ chế tạo nguồn tiền lương theo quy định mà vẫn thiếu nguồn; các đơn vị rà soát nhu cầu cần bổ sung, tổng hợp gửi Sở Tài chính, báo cáo UBND Thành phố bổ sung theo quy định.

đ) Rà soát, quản lý chặt chẽ việc ứng trước và chuyển nguồn chi thường xuyên. Chỉ thực hiện chuyển nguồn chi thường xuyên đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thật sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

e) Cơ cấu lại chi ngân sách gắn với đẩy mạnh xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập.

g) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nợ công. Nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn vay các nguồn vốn từ các khoản nợ công, theo quy định của Luật NSNN và Luật Quản lý nợ công. Đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quản lý chặt chẽ các khoản vay có bảo lãnh Chính phủ; tăng cường kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay.

4. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Tổ chức điều hành chi NSNN theo nguyên tắc:

a) Điều hành ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện công khai minh bạch hơn tình hình sử dụng ngân sách ở các cấp ngân sách, các đơn vị thụ hưởng ngân sách; triển khai vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan nhà nước và toàn xã hội.

b) Các quận, huyện, thị xã chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,... và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất theo quy định. Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) giảm so với dự toán, các quận, huyện, thị xã trước mắt tạm giữ lại 50% nguồn dự phòng ngân sách để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách địa phương giảm lớn.

c) Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp, phải chủ động giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thực sự cần thiết trong dự toán được giao (như: mua sắm ô tô công, tài sản có giá trị lớn chưa thực sự cần thiết,...); đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng, đặc biệt là chế độ, chính sách cho con người; trường hợp khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp trên xem xét, xử lý. Ngân sách Thành phố chỉ xem xét hỗ trợ hoặc tạm ứng kinh phí cho các quận, huyện, thị xã trong trường hợp thực sự cấp bách, vượt quá khả năng đáp ứng của địa phương và địa phương đã sử dụng hết 50% dự phòng ngân sách của mình cho bù giảm thu.

d) Các cấp, các ngành chủ động đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN năm 2016 để đảm bảo dự toán chi ngân sách đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian quy định.

đ) Đối với số thu tiền sử dụng đất, trường hợp giảm thu so với dự toán, đồng thời ngân sách Thành phố, quận, huyện, thị xã cũng bị giảm thu tổng thể thì thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục rà soát, phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thành phố để trình HĐND Thành phố thông qua theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật liên quan đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- VP CP, Bộ Tài chính, (để báo cáo)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để báo cáo)
- TT Thành ủy; (để báo cáo)
- TT HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Các đ/c thành viên UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CP VP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, TH, TKBT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2016
Ngày hiệu lực15/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Hà Nội 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành15/07/2016
        Ngày hiệu lực15/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước Hà Nội 2016

           • 15/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực