Chỉ thị 16/2003/CT-UB

Chỉ thị 16/2003/CT-UB năm 2003 về Đẩy mạnh tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2003 - 2005 tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2003/CT-UB 2003 tin học hoá quản lý hành chính nhà nước từ 2003 2005 Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2003/CT-UB

TX. Vĩnh Long, ngày 03 tháng 09 năm 2003

 

CHỈ THỊ

V/V ĐẨY MẠNH TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2003-2005 TỈNH VĨNH LONG

Thực hiện Nghị quyết số 49/CP ngày 05 tháng 08 năm 1993 của Chính phủ về phát triển công nghệ thông tin, UBND tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư xây dựng hệ thống mạng tin học diện rộng phục vụ hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là trung tâm nối kết với các sở, ban, ngành tỉnh, Văn phòng UBND các huyện - thị và một số doanh nghiệp nhà nước, hình thành một số mạng cục bộ ( mạng LAN) và mạng truyền thông diện rộng (mạng WAN) trong toàn tỉnh để trao đổi thông tin với nhau và kết nối vào hệ thống mạng diện rộng của Chính phủ (mạng CPNet), bước đầu vận hành các phần mềm dùng chung truyền thông tin trên mạng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý chuyên ngành đạt hiệu quả khá tốt, phục vụ kịp thời yêu cầu khai thác thông tin của các tổ chức và doanh nghiệp trong tỉnh, tạo tiền đề cho việc phát triển trong những năm tiếp theo.

Công tác đào tạo,bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tin học cho cán bộ, công chức được tiến hành đồng bộ với việc xây dựng hệ thống mạng tin học trong các cơ quan hành chính nhà nước, nhiều cán bộ, công chức đã sử dụng có hiệu quả công cụ tin học để truy cập, trao đổi thông tin trên mạng, phục vụ tốt công tác nghiên cứu và quản lý nghiệp vụ chuyên môn của công chức.

Tuy nhiên, so với mục tiêu tin học hóa quản lý hành chính nhà nước thì kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thông tin, việc trang bị về phần cứng và xây dựng phần mềm ứng dụng của các đơn vị mạng thành viên chưa thực hiện thống nhất về chuẩn kỹ thuật - công nghệ và chuẩn thông tin nên trong trao đổi thông tin trên mạng còn nhiều hạn chế. Hệ thống mạng chủ yếu chỉ ứng dụng phục vụ cho soạn thảo, tổng hợp văn bản; trao đổi thông tin và quản lý hành chính - văn thư, chưa ứng dụng nhiều về quản lý số liệu tổng hợp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu phục vụ cho chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội tổng thể và chuyên ngành ở địa phương.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/07/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Huyện - thị xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

1/- Triển khai thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng hệ thống mạng tin học diện rộng của tỉnh và quy trình luân chuyển thông tin điện tử trên mạng. Kết hợp cải cách thủ tục hành chính với nghiên cứu ứng dụng tin học vào quản lý hành chính nhà nước. Tổ chức cập nhật, tích hợp, truy cập khai thác thông tin phục vụ kịp thời cho quản lý, điều hành của UBND tỉnh và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh.

2/- Tiếp tục phát huy thành quả tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 1996 - 2000, nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật; xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin; hoàn thiện và triển khai các chương trình ứng dụng dùng chung: gửi - nhận, xử lý công văn; quản lý văn thư, hồ sơ công việc và hồ sơ lưu trữ; xây dựng hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tổng hợp; thư tín điện tử; trang tin điện tử ( Website ),... tạo môi trường cho cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước có thể trao đổi, truy cập khai thác thông tin trên hệ thống mạng tin học diện rộng của tỉnh, hệ thống mạng diện rộng Chính phủ và trên Internet phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu theo yêu cầu nhiệm vụ.

3/- Tổ chức quản lý thông tin, xây dựng quy trình cập nhật dữ liệu, luân chuyển thông tin trên hệ thống mạng của các đơn vị mạng thành viên và cung cấp thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của Ủy ban nhân dân tỉnh; tạo lập trung tâm dữ liệu kinh tế - xã hội tổng hợp của tỉnh phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh. Xây dựng hạ tầng truyền thông chung phục vụ cho liên kết, trao đổi thông tin giữa các Sở, Ban, Ngành, các địa phương, các đơn vị kinh doanh trong tỉnh thông qua mạng tin học diện rộng của tỉnh.

4/- Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin về dịch vụ công, gắn mục tiêu tin học hóa quản lý hành chính nhà nước với chương trình cải cách thủ tục hành chính, từng bước thực hiện tin học hóa các dịch vụ công trong các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, giấy phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, đăng ký - quản lý phương tiện giao thông, quản lý dân cư,... nhằm nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc phục vụ nhân dân và doanh nghiệp được thuận tiện, nhanh gọn và đảm bảo chất lượng. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân tham gia trao đổi thông tin, nhận thông tin trực tiếp từ hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông qua mạng tin học diện rộng của tỉnh.

5/- Hàng năm, xây dựng kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống mạng vi tính ( mạng LAN ) của cơ quan, đơn vị; xây dựng, nâng cấp phần mềm ứng dụng quản lý chuyên ngành; tổ chức xây dựng quy trình quản lý cập nhật thông tin tạo cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ cho quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị và tích hợp về Trung tâm dữ liệu của tỉnh phục vụ cho hoạt động quản lý kinh tế - xã hội chung toàn tỉnh.

6/- Giao Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh cùng Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ phối hợp với Hiệu trưởng Trường cao đẳng cộng đồng, Giám đốc trường Chính trị và Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo kiến thức và kỹ năng tin học cho cán bộ, công chức nhà nước, tạo khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ mới trong công việc thường xuyên hàng ngày, sử dụng máy vi tính trong hoạt động khai thác, trao đổi thông tin trên mạng thuộc lĩnh vực công tác được phân công, đáp ứng yêu cầu về hiệu quả và chất lượng công việc.

7/- Giao Chánh văn phòng UBND tỉnh phối hợp thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001-2005 đã được phê duyệt. Hướng dẫn áp dụng thống nhất chuẩn kỹ thuật - công nghệ và chuẩn thông tin trong quá trình triển khai thực hiện Đề án theo giải pháp công nghệ của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ; đảm bảo dự án được triển khai thực hiện đúng tiến độ, vận hành hệ thống đưa vào hoạt động đạt chất lượng và hiệu quả.

8/- Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá ưu tiên ghi kế hoạch vốn, phân bổ kinh phí kịp thời cho Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 theo phân kỳ đầu tư đã phê duyệt.

9/- Giao Giám đốc Bưu điện tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống đường truyền, đảm bảo cung cấp hạ tầng truyền thông chung phục vụ cho truyền dẫn, liên kết trao đổi thông tin thông suốt giữa các cơ quan đơn vị thuộc hệ thống mạng diện rộng của tỉnh và nối kết thông suốt với mạng diện rộng Chính phủ.

10/- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Huyện - Thị xã phân công lãnh đạo phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý; xây dựng kế hoạch và phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 trên địa bàn tỉnh. Phân công hoặc ưu tiên tuyển chọn Kỹ sư tin học chuyên trách công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị để nghiên cứu phát triển ứng dụng tin học vào quản lý và phối hợp cùng Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh quản lý vận hành tốt hệ thống mạng LAN của cơ quan,đơn vị và hệ thống mạng diện rộng của tỉnh, tổ chức việc tích hợp thông tin vào Trung tâm dữ liệu của UBND tỉnh, đảm bảo luân chuyển thông tin trên hệ thống mạng, phục vụ kịp thời cho hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc cần giải quyết để Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo phù hợp, nhằm triển khai thực hiện tin học hóa quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng và hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Ban điều hành 112 CP
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh
- CT, PCT UBND tỉnh
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh
- Chủ tịch UBND các huyện-thị
- Ban LĐVP.UBT
- Các phòng ban VP.UBT
- TT.Tin học, TT.Lưu trữ
- Lưu 1.08.02-7.14

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2003/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2003/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2003
Ngày hiệu lực03/09/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2003/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 16/2003/CT-UB 2003 tin học hoá quản lý hành chính nhà nước từ 2003 2005 Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/2003/CT-UB 2003 tin học hoá quản lý hành chính nhà nước từ 2003 2005 Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/2003/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành03/09/2003
        Ngày hiệu lực03/09/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/2003/CT-UB 2003 tin học hoá quản lý hành chính nhà nước từ 2003 2005 Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2003/CT-UB 2003 tin học hoá quản lý hành chính nhà nước từ 2003 2005 Vĩnh Long

           • 03/09/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/09/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực