Chỉ thị 16/2005/CT-UB

Chỉ thị 16/2005/CT-UBND đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2005/CT-UBND lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 2006 2010 Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2005/CT-UB

Đồng Hới, ngày 05 tháng 5 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2006-2010

Công tác lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2005 trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, tỷ lệ thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đạt từ 70-80%, năm sau đạt cao hơn năm trước. Kế hoạch sử dụng đất của các ngành, các địa phương cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất là căn cứ quan trọng để giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng tiến độ sử dụng đất đầu tư xây dựng công trình, phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển.

Kết quả đạt được đã thể hiện sự nghiêm túc của các ngành, các cấp việc chấp hành các quy định của Luật đất đai và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tuy vậy, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện nay vẫn còn bộc lộ một số tồn tại cần được khắc phục. Một số ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đối với công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã triển khai còn chậm; việc đầu tư kinh phí cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã còn hạn chế, chưa tương xứng. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa xác định đầy đủ được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp. Trong quá trình lập kế hoạch sử dụng đất chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành với địa phương nơi có đất, nên kế hoạch sử dụng đất của một số ngành chưa phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của các xã, phường, thị trấn. Do đó, khi đơn vị có nhu cầu sử dụng đất thì phải lập kế hoạch sử dụng đất bổ sung hàng năm, dẫn đến chậm tiến độ gây ảnh hưởng đến quá trình thi công, giải phóng mặt bằng; thậm chí có trường hợp do thiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên vốn phải chờ công trình, giải ngân trong xây dựng cơ bản chậm, để lỡ cơ hội đầu tư. Công tác thanh tra, kiểm tra việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế, chưa thường xuyên, việc xử lý vi phạm thiếu triệt để.

Để khắc phục tồn tại nói trên, thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai năm 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Thông tư 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dung đất, đưa công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đi vào nề nếp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn phải tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đối với những nơi đã có quy hoạch; triển khai lập mới quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã từ nay đến hết năm 2006 phải xong.

2. Việc lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 phải đảm bảo diện tích các loại đất thu hồi để phân bổ cho nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, an ninh, quốc phòng; các công trình công cộng, phải lập danh mục dự án kèm theo quy mô sử dụng đất, địa điểm phân bố các công trình, dự kiến tiến độ thu hồi đất đến từng năm.

3. Nội dung kế hoạch sử dụng đất phải xác định rõ quy mô chuyển đất chuyên trồng lúa nước, đất có rừng sang sử dụng vào mục đích khác; đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp.

4. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang có nhu cầu sử dụng đất trong kỳ 2006 - 2010 phải tiến hành lập và đăng ký tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất, để được tổng hợp, báo cáo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Thời gian lập và hoàn thành thủ tục phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010:

- Các ngành đăng ký tại cấp xã trước ngày 20/5/2005;

- Cấp xã hoàn thành trước ngày 10/6/2005;

- Cấp huyện hoàn thành trước ngày 30/6/2005;

- Cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15/7/2005.

Địa phương nào, ngành nào thực hiện không đúng hoặc chậm so với quy định nêu trên thì người đứng đầu địa phương, ngành đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả lập kế hoạch sử dụng đất của mình.

6. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã; tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp mình báo cáo HĐND cùng cấp thông qua để trình UBND tỉnh phê duyệt (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc cân đối, hỗ trợ kinh phí đầu tư cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều tra, đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác lập quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành đúng thời hạn. Ngân sách các huyện, thành phố cân đối thêm để đầu tư cho công tác này.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thành phố, tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu giúp UBND tỉnh lập kế hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất bổ sung trong quá trình thực hiện trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Điều tra Quy hoạch Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định nhằm tăng cường thêm lực lượng chuyên môn để thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thi hành nghiêm túc Chỉ thị này.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (B/ cáo)                 
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Lưu VT, CVTNMT.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2005/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2005/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2005
Ngày hiệu lực15/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2005/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 16/2005/CT-UBND lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 2006 2010 Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 16/2005/CT-UBND lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 2006 2010 Quảng Bình
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu16/2005/CT-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýPhan Lâm Phương
       Ngày ban hành05/05/2005
       Ngày hiệu lực15/05/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 16/2005/CT-UBND lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 2006 2010 Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2005/CT-UBND lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 2006 2010 Quảng Bình

          • 05/05/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/05/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực