Chỉ thị 16/2007/CT-UBND

Chỉ thị 16/2007/CT-UBND về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chỉ thị 16/2007/CT-UBND quản lý sử dụng đất quy hoạch dự án đầu tư Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 955/QĐ-UBND-HC 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2007/CT-UBND quản lý sử dụng đất quy hoạch dự án đầu tư Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/CT-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 04 tháng 6 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC QUY HOẠCH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Tỉnh bước đầu đạt được những kết quả tích cực, việc phân bố và sử dụng đất ngày càng hợp lý, có hiệu quả. Cơ bản chấm dứt tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ngoài quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010).

Tuy nhiên, việc lập, thẩm định, xét duyệt, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có sử dụng đất nhìn chung đạt hiệu quả chưa cao, nhiều trường hợp không sát thực tế, tính khả thi thấp, dẫn đến tình trạng quy hoạch "treo", dự án "treo", nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân, làm chậm tiến độ triển khai nhiều dự án đầu tư và gây lãng phí đất đai.

Để công tác quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư có hiệu quả, khắc phục những tồn tại nêu trên, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố nghiên cứu, rà soát, đề xuất trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những qui định về đất đai không phù hợp, đặc biệt chú trọng các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc phải thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành Tỉnh có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố rà soát các qui định về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để thống nhất đề xuất việc sửa đổi, bổ sung theo hướng làm rõ phạm vi của từng loại quy hoạch và mối quan hệ giữa các loại quy hoạch, khắc phục sự chồng chéo, thiếu thống nhất và thiếu đồng bộ giữa các loại quy hoạch.

- Rà soát các quy hoạch, dự án có sử dụng đất, nhất là quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị mới, hệ thống giao thông và các công trình hạ tầng về văn hóa, xã hội có quy mô lớn, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố theo thẩm quyền có trách nhiệm:

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản, hướng dẫn cụ thể về quản lý đất đai, về giá đất, về vận dụng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

b) Chỉ đạo việc lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của cấp huyện, cấp xã, bảo đảm hoàn thành trong quý II năm 2007. Khuyến khích sử dụng các đơn vị tư vấn có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao để nâng cao chất lượng, tính khả thi của phương án quy hoạch;

c) Xử lý các quy hoạch có sử dụng đất theo qui định tại khoản 3 Điều 29 và các dự án có sử dụng đất theo quy định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003. Cần đánh giá từng quy hoạch đang bị coi là "treo" và xử lý theo các hướng sau:

- Những quy hoạch có tính khả thi thực hiện sớm thì tập trung nguồn lực để thực hiện ngay;

- Những quy hoạch xét cần nhưng trước mắt chưa có khả năng thực hiện được thì điều chỉnh mốc thời gian thực hiện quy hoạch;

- Những quy hoạch với quy mô lớn làm ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất nhưng tính khả thi không cao thì phải điều chỉnh quy mô diện tích cho phù hợp với thực tế, không làm ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất;

- Những quy hoạch không hợp lý, không có tính khả thi thì phải quyết định hủy bỏ ngay;

- Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch.

Việc xử lý theo các hướng nêu trên phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2007. Sau thời hạn đó, nếu địa phương nào còn tình trạng quy hoạch "treo" thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố của địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

d) Bãi bỏ và chấm dứt ngay việc tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật về đất đai làm hạn chế quyền của người sử dụng đất trong vùng có quy hoạch mà chưa có quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi công bố kế hoạch thu hồi đất có công trình, nhà ở để thực hiện quy hoạch phải đồng thời công bố kế hoạch tái định cư gắn với giải quyết việc làm, ổn định đời sống của người có đất bị thu hồi;

đ) Thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bảo đảm ổn định đời sống của người có đất bị thu hồi. Phát huy vài trò của Tổ chức Phát triển Quỹ nhà đất trong việc chủ động giải phóng mặt bằng sau khi quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, tạo sẵn quỹ đất cho nhà đầu tư. Khắc phục có hiệu quả tình trạng ách tắc, kéo dài việc giải phóng mặt bằng;

e) Chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, đặc biệt phải xem xét kỹ nhu cầu sử dụng đất, hiệu quả và tính khả thi của dự án, khả năng thực sự của nhà đầu tư trước khi quyết định giao đất, cho thuê đất.

g) Rà soát, xử lý các dự án có sử dụng đất theo quy định tại khoản 12 Điều 38 của Luật Đất đai năm 2003. Đôn đốc việc sử dụng đất của các chủ đầu tư. Kiên quyết thu hồi đất các dự án mà chủ đầu tư không có khả năng thực hiện để giao hoặc cho thuê đối với tổ chức, cá nhân có năng lực và có nhu cầu về đất đai để thực hiện dự án đầu tư;

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các Thành viên mặt trận và các tổ chức Hội phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân Tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2007
Ngày hiệu lực14/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/2007/CT-UBND quản lý sử dụng đất quy hoạch dự án đầu tư Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/2007/CT-UBND quản lý sử dụng đất quy hoạch dự án đầu tư Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành04/06/2007
        Ngày hiệu lực14/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 16/2007/CT-UBND quản lý sử dụng đất quy hoạch dự án đầu tư Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2007/CT-UBND quản lý sử dụng đất quy hoạch dự án đầu tư Đồng Tháp