Chỉ thị 16/2014/CT-UBND

Chỉ thị 16/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2014/CT-UBND quản lý nhà nước công chứng Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2014/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Việc triển khai thực hiện Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã từng bước ổn định và phát triển. Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 24 tổ chức hành nghề công chứng; chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên từng bước được nâng cao, phục vụ kịp thời nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khi tham gia hợp đồng, giao dịch; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được; thời gian qua, hoạt động công chứng cũng như công tác quản lý nhà nước về công chứng ở tỉnh còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, như: Các tổ chức hành nghề công chứng mới chỉ tập trung tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển; đa số các Văn phòng công chứng chỉ có một công chứng viên, quy mô nhỏ, tổ chức và hoạt động còn thiếu tính ổn định; chất lượng của đội ngũ công chứng viên tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp; nhiều công chứng viên chưa chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, đạo đức hành nghề công chứng; quy trình thực hiện các thủ tục, trình tự, thời gian, địa điểm công chứng, thu phí công chứng chưa đúng quy định; tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức hành nghề công chứng vẫn còn xảy ra; một số cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đầy đủ về hoạt động công chứng cũng như giá trị pháp lý của các văn bản công chứng; công tác quản lý nhà nước về công chứng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian vừa qua; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm Luật Công chứng số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Tư pháp:

Căn cứ Luật Công chứng và Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

1.1. Rà soát lại toàn bộ các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh kịp thời những tồn tại trong thực hiện Quy hoạch đề xuất điều chỉnh sắp xếp các tổ chức hành nghề công chứng đúng quy hoạch, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Công chứng 2014 và các quy định của pháp luật về công chứng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để nhân dân và các tổ chức hành nghề công chứng nhận thức đầy đủ các quy định pháp luật về công chứng;

1.2. Tham mưu và giúp UBND tỉnh ban hành văn bản quản lý nhà nước hoạt động công chứng, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của địa phương; kịp thời hướng dẫn, triển khai các văn bản của cơ quan nhà nước theo thẩm quyền; chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công chứng;

1.3. Tham mưu và giúp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng 2014 ở địa phương; Tổ chức tập huấn Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao nghiệp vụ kỹ năng hành nghề quy tắc ứng xử, đạo đức hành nghề công chứng cho công chứng viên;

1.4. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành liên quan tham mưu và giúp UBND tỉnh ban hành Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng và ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin, dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng để phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của các tổ chức, cá nhân;

1.5. Tổ chức đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện ở địa phương;

1.6. Kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực công chứng, tuyên truyền phổ biến pháp luật về công chứng, pháp luật liên quan cho cán bộ và chiến sỹ trong lực lượng công an nhân dân ở địa phương.

3. Thanh tra tỉnh: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu và giúp UBND tỉnh thanh tra hành chính đối với tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Thông qua kết quả thanh tra, kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động công chứng ở địa phương.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

4.1. Có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó quy định việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu cho hoạt động công chứng nói riêng;

4.2. Phối hợp với Sở Tư pháp quản lý khai thác dữ liệu thông tin về công chứng trong quản lý đất đai. Chỉ đạo các Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về đất đai theo yêu cầu của tổ chức hành nghề công chứng theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ cho việc công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.

5. Sở Nội vụ: Có trách nhiệm đảm bảo biên chế quản lý Bổ trợ tư pháp trong đó có 01 biên chế theo dõi quản lý nhà nước về công chứng của Sở Tư pháp.

6. Sở Tài chính: Có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về công chứng, kinh phí triển khai thực hiện Luật Công chứng.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc và Sở Tư pháp thực hiện việc tuyên truyền pháp luật về Công chứng trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh; tham mưu triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trong phạm vi địa phương.

8. Cục Thuế tỉnh: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng trong việc thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý phí công chứng, phí chứng thực; chế độ quản lý sử dụng biên lai, hóa đơn chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành.

9. UBND các huyện, thành, thị:

9.1. Có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các Quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

9.2. Phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng ở địa phương;

9.3. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của UBND cấp huyện, UBND cấp xã cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện công chứng theo đề nghị của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên theo đúng quy định của Luật Công chứng.

10. Các tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm:

10.1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

10.2. Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên theo quy định tại Điều 17, 32 và Điều 33, Luật Công chứng 2014 và các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức, hành nghề công chứng. Nghiêm cấm việc chuyển đổi trá hình địa điểm công chứng.

10.3. Trường các tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ công chứng viên, nhân viên của tổ chức mình nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các quy định pháp luật, quy tắc đạo đức hành nghề trong hoạt động công chứng; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nội bộ tổ chức hành nghề công chứng.

10.4. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động công chứng của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành có liên quan.

11. Để tăng cường kiểm soát đối với hoạt động công chứng, UBND tỉnh đề nghị: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh hàng năm có kế hoạch giám sát tổ chức và hoạt động công chứng ở địa phương và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng đến nhân dân.

12. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp, các cơ quan tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Vĩnh Phúc, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan Nhà nước liên quan đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo UBND tỉnh theo quy định, đồng thời tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết thi hành Chỉ thị, đánh giá đúng thực trạng có giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CPCT;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Website Chính phủ, Báo VP, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh, Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, PC1.
(Th-
50b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2014
Ngày hiệu lực06/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/2014/CT-UBND quản lý nhà nước công chứng Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/2014/CT-UBND quản lý nhà nước công chứng Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành26/11/2014
        Ngày hiệu lực06/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 16/2014/CT-UBND quản lý nhà nước công chứng Vĩnh Phúc

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2014/CT-UBND quản lý nhà nước công chứng Vĩnh Phúc

             • 26/11/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/12/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực