Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2007 đẩy mạnh tổ chức khai thác hải sản trên biển theo tổ, đội đoàn kết do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2007 đẩy mạnh tổ chức khai thác hải sản trên biển theo tổ đội đoàn kết Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 04 tháng 4 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC KHAI THÁC HẢI SẢN TRÊN BIỂN THEO TỔ, ĐỘI ĐOÀN KẾT.

Trong những năm qua, tàu thuyền khai thác hải sản trên biển của tỉnh ta thường xuyên gặp nhiều tai nạn, sự cố, bão lốc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhà nước và ngư dân. Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong sản xuất, phòng chống bão, cứu hộ, cứu nạn lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh trên biển cũng như khi vào đất liền, từng bước đưa đội tàu khai thác hải sản của tỉnh vào hoạt động có tổ chức trên cơ sở dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số: 58/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 2005 về việc ban hành Quy chế về tổ chức khai thác hải sản trên biển theo tổ đoàn kết của ngư dân tỉnh Quảng Nam.

Qua hơn một năm thực hiện, các địa phương đã xây dựng được 22 tổ đoàn kết với 150 phương tiện tham gia, bước đầu đã phát huy hiệu quả, nhiều mô hình tốt, cách làm hay, cần được triển khai nhân rộng. Tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong tổ, tính đoàn kết cộng đồng được nâng lên rõ rệt. Nhờ đó, các chủ tàu cá, các thuyền trưởng an tâm hơn trong việc vươn khơi, bám biển; điển hình như đội lưới cản An Bàng - Hội An và đội lưới quét C10 Duy Vinh – Duy Xuyên.

Để nhân rộng mô hình trên, phấn đấu trong năm 2007 có 100 % số tàu thuyền khai thác xa bờ sản xuất theo tổ, đội đoàn kết trên biển, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa phương nghề cá, các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai Quyết định 58/2005/QĐ-UB ngày 29/8/2005 của UBND tỉnh, đồng thời phối hợp triển khai tốt các nhiệm vụ sau:

1. Sở Thủy sản

- Phối hợp với các địa phương nghề cá tiếp tục tuyên truyền chủ trương thành lập các tổ đoàn kết nhất là các nghề khai thác khơi tại địa phương, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch- Đầu tư và các tổ chức tín dụng tham mưu cho UBND Tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ cho các tổ Đoàn Kết đã được thành lập, tạo đòn bẩy khuyến khích mạnh mẽ hình thức tổ chức sản xuất trên biển theo tổ, đội đoàn kết;

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi đi sản xuất trên biển cho các tổ, đội đoàn kết; theo dõi, hướng dẫn các địa phương nghề cá tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình thí điểm hoạt động hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Tài chính

Cân đối kế hoạch tài chính hằng năm hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, hỗ trợ cho hoạt động của các Tổ đoàn kết, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên biển

3. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển:

+ Phối hợp chặt chẽ với ngành Thủy sản và các địa phương trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thành lập, quản lý, theo dõi hoạt động của các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển; phối hợp xử lý, điều chỉnh quá trình thực hiện Quy ước Tổ đoàn kết.

+ Cải tiến thủ tục kiểm tra, kiểm soát biên phòng đối với các thành viên tổ đoàn kết, chủ trì thực hiện và hỗ trợ Chi cục Thủy sản thống kê số lượng, nắm bắt tình hình hoạt động của tàu thuyền nghề cá, thực hiện báo cáo nhanh khi có tình huống khẩn cấp, phức tạp trên biển.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghề cá

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng; đề nghị các tổ chức Hội, Đoàn thể; Ủy ban nhân dân các xã, phường có tàu cá tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để các chủ tàu cá hiểu rõ tầm quan trọng, lợi ích thiết thực của việc thành lập tổ, đội đoàn kết khai thác hải sản trên biển; phối hợp với ngành Thủy sản tổ chức triển khai thực hiện việc thành lập tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển tại địa phương.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường nghề cá tổ chức hướng dẫn, quyết định thành lập và tổ chức quản lý, theo dõi hoạt động của các tổ, đội đoàn kết khai thác hải sản thuộc địa phương; hướng dẫn xây dựng và phê duyệt Quy ước Tổ đoàn kết; nắm bắt tình hình và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thủy sản, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng Tỉnh

 UBND các xã, phường ven biển là cơ quan đầu mối, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện việc thành lập Tổ, đội đoàn kết khai thác hải sản trên biển, phấn đấu đến cuối năm 2007 có 100% các phương tiện khai thác hải sản ở tuyến khơi của địa phương hoạt động theo Tổ, đội đoàn kết.

5. Đề nghị Các cơ quan thông tấn báo chí, Hội, đoàn thể các cấp phối hợp cùng chính quyền, cơ quan chuyên môn trong việc tuyên truyền, vận động ngư dân tự nguyện tham gia tổ, đội đoàn kết khi hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Giám đốc Sở Thủy sản, chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị, Thành phố nghề cá ven biển căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Thủy sản (để b/c);
- TVTU, TTHDND, UBND tỉnh; Đã ký
- Các Sở: Thủy sản, KH-ĐT, Tài chính;
- BCH Biên phòng tỉnh;
- Hội, đoàn thể liên quan;
- UBND các Huyện, thị nghề cá;
- UBND các xã, phường nghề cá;
- Báo QN, Đài PT&TH QNam;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTTH, KTN.
(Y: \KTN\Hue\2007\Chithi\CT 0307 to doan ket tren bien.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2007
Ngày hiệu lực04/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2007 đẩy mạnh tổ chức khai thác hải sản trên biển theo tổ đội đoàn kết Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2007 đẩy mạnh tổ chức khai thác hải sản trên biển theo tổ đội đoàn kết Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành04/04/2007
        Ngày hiệu lực04/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2007 đẩy mạnh tổ chức khai thác hải sản trên biển theo tổ đội đoàn kết Quảng Nam

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2007 đẩy mạnh tổ chức khai thác hải sản trên biển theo tổ đội đoàn kết Quảng Nam

             • 04/04/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/04/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực