Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức hội tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 quản lý nhà nước đối với tổ chức hội Thái Nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 8 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và các cơ quan chuyên môn đối với các tổ chức hội được tăng cường; công tác quản lý nhà nước, hệ thống văn bản pháp luật về hội về cơ bản và tiếp tục được hoàn thiện. Các tổ chức hội phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về hình thức tổ chức và hoạt động, có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hội tổ chức và hoạt động chưa theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nhận thức về vị trí, vai trò, hoạt động của các hội chưa đầy đủ, công tác quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội đang hoạt động còn hạn chế, việc kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời, chưa có các giải pháp thiết thực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội. Một số tổ chức hội hoạt động còn hình thức, kém hiệu quả; tính tự nguyện, tự quản lý, tự trang trải kinh phí chưa được quán triệt và thực hiện đầy đủ.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

1. Quán triệt quan điểm, mục tiêu và giải pháp theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở: “Quy định chặt chẽ về tổ chức và hoạt động của các hội theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật. Sửa đổi, bổ sung các quy định của Nhà nước về quản lý tổ chức và hoạt động hội phù hợp với tình hình mới”.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và các văn bản pháp luật hiện hành, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, tập trung quán triệt, chỉ đạo các cơ quan có liên quan, tiến hành rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước của Sở, ban, ngành, địa phương đối với tổ chức hội thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là từ khi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội có hiệu lực thi hành. Trong đó tập trung vào các nội dung căn bản sau:

a) Nội dung, trình tự, thủ tục thành lập; chia tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; phê duyệt điều lệ hội và xác định hội có tính chất đặc thù theo đúng quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn các hội tổ chức và hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

c) Quan tâm, tạo điều kiện và hướng dẫn hội để hội tham gia vào quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động phát triển sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, thể dục thể thao, khuyến khích hoạt động của các tổ chức hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của ngành, lĩnh vực và của địa phương; xem xét tạo điều kiện để hội tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, t­ư vấn, phản biện và giám định xã hội thuộc lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định.

d) Có biện pháp cụ thể để quản lý, hướng dẫn đối với những tổ chức hội quần chúng khác thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

đ) Định kỳ kiểm tra việc chấp hành pháp luật và thực hiện điều lệ hội của các tổ chức hội; xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Báo cáo công tác quản lý hội theo quy định.

3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về hội, tập trung chỉ đạo và có biện pháp cụ thể để thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tổ chức hội theo quy định của pháp luật.

4. UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt quy định của pháp luật về hội. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm được và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hội.

5. Giao Sở Nội vụ phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm TT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.son
Sonnh\CT10. 85b.

CHỦ TỊCH
 Dương Ngọc Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2014
Ngày hiệu lực05/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 quản lý nhà nước đối với tổ chức hội Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 quản lý nhà nước đối với tổ chức hội Thái Nguyên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýDương Ngọc Long
        Ngày ban hành05/08/2014
        Ngày hiệu lực05/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 quản lý nhà nước đối với tổ chức hội Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 quản lý nhà nước đối với tổ chức hội Thái Nguyên

           • 05/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực