Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý nhà nước thanh niên Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Thái Bình, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN.

Trong thời gian qua, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã tích cực chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012 - 2020, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình tại cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý nhà nước về thanh niên bước đầu đã ổn định, tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên được kiện toàn, đội ngũ công chức làm công tác thanh niên ở các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã được bố trí cơ bản phù hợp.

Tuy nhiên vẫn còn một số Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thanh niên, chưa nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, vai trò trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chưa phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của chính quyền với phong trào hoạt động của Đoàn thanh niên; tổ chức Đoàn thanh niên của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được quan tâm đầu tư, việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các đề tài, dự án tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm so với tiến độ đề ra theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020 bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và toàn thể nhân dân về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và ý nghĩa của Chương trình; đồng thời tạo sự đồng thuận, quan tâm của toàn xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020.

Các đơn vị chưa xây dựng kế hoạch yêu cầu khẩn trương xây dựng, hoàn thành trong Quý III năm 2014; các sở, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình theo Phụ lục (kèm theo Kế hoạch số 73/KH-UBND) khẩn trương thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra.

3. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ gắn với công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; hình thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo trẻ có tài năng trong cơ quan, đơn vị.

4. Tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức đoàn thanh niên nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích đóng góp tích cực vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố huy động các nguồn vốn để đầu tư thực hiện các mục tiêu, nội dung Chương trình; bố trí kinh phí thực hiện Chương trình, dự án về phát triển thanh niên và hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

6. Sở Nội vụ có trách nhiệm: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc xây dựng kế hoạch, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên với nội dung kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm;

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình; tham gia quản lý nhà nước về thanh niên và giám sát việc triển khai thực hiện quản lý nước về công tác thanh niên của cơ quan nhà nước các cấp thuộc tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực04/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý nhà nước thanh niên Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý nhà nước thanh niên Thái Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành04/07/2014
        Ngày hiệu lực04/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý nhà nước thanh niên Thái Bình

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý nhà nước thanh niên Thái Bình

             • 04/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực