Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2015 triển khai 04/2015/NĐ-CP dân chủ trong cơ quan hành chính Hà Tĩnh


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

CHỈ THỊ

ChỈ đẠo quán triỆt, triỂn khai NghỊ đỊnh sỐ 04/2015/NĐ-CP vỀ thỰc hiỆn dân chỦ trong hoẠt đỘng cỦa cơ quan hành chính nhà nưỚc VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Thời gian qua, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng; góp phần từng bước hoàn thiện phương pháp điều hành, quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chấn chỉnh lề lối, tác phong, ý thức, thái độ làm việc của đội ngũ công chức, viên chức theo hướng công khai, dân chủ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính quyền nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, vì dân.

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Một số cơ quan, chính quyền, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo việc quán triệt và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; tình trạng thiếu dân chủ, dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ còn xảy ra ở một số cơ quan, đơn vị; tinh thần, trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của một số công chức, viên chức và người lao động chưa cao. Cá biệt, một số cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do không thực hiện tốt quy chế dân chủ nên đã để xảy ra sai phạm, vi phạm pháp luật.v.v.

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Văn bản số 08-CV/BCĐ ngày 12/3/2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn), người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP các tầng lớp nhân dân về Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

2. Gắn việc thực hiện nghiêm Nghị định số 04/2015/NĐ-CP với việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động; quy chế phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể; quy chế nội bộ về chi tiêu, quản lý tài chính và các quy định, quy chế khác có liên quan; đồng thời tăng cường thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết, giám sát việc thực hiện và các Văn bản có liên quan.

3. Nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức nhất là trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ giữ vị trí lãnh đạo, chủ chốt về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện quy chế dân chủ gắn liền với thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/ 5/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 04/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Kết luận số 05-KL/TU ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục chỉ đạo xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh về Đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn và công tác tham mưu, thực hiện chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Đối với cán bộ, công chức cấp xã: Cán bộ, công chức cấp xã thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và các quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ cấp xã, phường, thị trấn; chú trọng nội dung: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm và phát sinh tiêu cực.

5. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống chính quyền nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong vấn đề thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục rà soát và xử lý dứt điểm các vụ việc, nhất là vụ việc gây hậu quả lớn, được dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên làm tốt, hiệu quả và phối hợp nhuần nhuyễn công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Chú trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, trách nhiệm các tổ chức, cơ quan, bộ phận thường trực tham mưu xây dựng và chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nói chung, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng. Chỉ đạo, đôn đốc và giám sát, đánh giá đúng thực trạng tình hình xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; phát hiện và tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở.

7. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, phổ biến các nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của tỉnh trong từng thời kỳ.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung nêu trên; đột xuất và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Ban: Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;
- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận bản điện tử.
+ Điện t
: TP còn lại

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2015 triển khai 04/2015/NĐ-CP dân chủ trong cơ quan hành chính Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2015 triển khai 04/2015/NĐ-CP dân chủ trong cơ quan hành chính Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực17/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2015 triển khai 04/2015/NĐ-CP dân chủ trong cơ quan hành chính Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2015 triển khai 04/2015/NĐ-CP dân chủ trong cơ quan hành chính Hà Tĩnh

           • 17/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực