Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 công tác quyết toán vốn đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước; UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 294/UBND-XDNĐ ngày 15/01/2014 “Về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước” và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 05/9/2014 “Về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước”; trong đó đã chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 31/6/2017, có 184 dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng; trong đó: Chậm từ 7 tháng đến 24 tháng có 155 dự án, chậm trên 24 tháng có 29 dự án. Các địa phương có số lượng lớn về dự án (công trình) đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa lập lập báo cáo quyết toán: Thành phố Nha Trang (46 dự án), huyện Diên Khánh (29 dự án), huyện Khánh Sơn (28 dự án).

Tình trạng vi phạm quy định về quyết toán ở một số Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nêu trên đã ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư Nhà nước, dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, không tất toán được tài khoản của dự án, không hạch toán tăng tài sản kịp thời, gây khó khăn trong việc theo dõi, quản lý tài sản sau đầu tư.

Để tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và xử lý triệt để các vi phạm trong công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu.

1) Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án

a) Thực hiện nghiêm việc lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, gửi cơ quan tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

b) Khẩn trương kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016 trở về trước chưa thực hiện quyết toán; Xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, xác định các nhà thầu chậm thanh, quyết toán, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm tình trạng chậm trễ; Chịu trách nhiệm toàn bộ về việc quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Đối với các dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm.

c) Trường hợp những dự án hoàn thành chưa lập được báo cáo quyết toán do Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức (như sáp nhập, giải thể...) thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc phải chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

d) Định kỳ hàng quý, chậm nhất đến ngày 15 của tháng đầu quý sau, phải báo cáo tiến độ xử lý chậm báo cáo quyết toán về cơ quan chủ quản của chủ đầu tư (thông qua cơ quan tài chính).

2) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Thành lập tổ công tác kiểm tra, trực tiếp hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện công tác lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

b) Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ các Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Yêu cầu các Chủ đầu tư và cơ quan quản lý đấu thầu công bố công khai danh sách và địa chỉ các nhà thầu vi phạm quy định về lập hồ sơ quyết toán hợp đồng; đồng thời, có biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định, rà soát, báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành từ cuối năm 2016 trở về trước nhưng chưa hoàn thành công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; xác định nguyên nhân, vướng mắc trong quá trình thực hiện và có biện pháp xử lý quyết toán đứt điểm trước ngày 31/12/2017.

d) Sau ngày 31/12/2017, thực hiện công bố công khai danh sách các Chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Thực hiện nghiêm chế tài xử lý vi phạm theo quy định của Pháp luật.

e) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn từ năm 2018 trở đi, không tham mưu giao dự án đầu tư mới cho các Chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 06 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán; Không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới.

g) Thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với Chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản, khai thác sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

h) Kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán vốn đầu tư thuộc cấp mình quản lý; rà soát, cơ cấu lại tổ chức, đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán để đảm bảo yêu cầu công việc; đề ra các giải pháp để công tác quyết toán đạt chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Trường hợp cơ quan tài chính không đủ lực lượng để thực hiện thẩm tra, thì UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thuê đơn vị kiểm toán độc lập thẩm tra báo cáo quyết toán trước khi thẩm tra.

3) Giám đốc Sở Tài chính

a) Đẩy mạnh công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền; Tham mưu giải quyết những vướng mắc về công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

b) Chỉ đạo các cơ quan thẩm tra quyết toán các cấp (Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố) báo cáo tình hình thực hiện công tác thẩm tra quyết toán các dự án đã tiếp nhận và tình hình quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành từ năm 2016 đến nay chưa hoàn thành công tác lập hồ sơ quyết toán thuộc phạm vi quản lý và có biện pháp xử lý quyết toán dứt điểm trước ngày 31/12/2017.

c) Sau ngày 31/12/2017, thực hiện công bố công khai danh sách các Chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Định kỳ hàng quý, cung cấp đầy đủ thông tin các Chủ đầu tư, các địa phương có vi phạm công tác quyết toán cho Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

d) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán vốn đầu tư ở từng cấp; có kế hoạch tập huấn, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán, tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc, bảo đảm thực hiện công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ.

4) Giám đốc Sở Xây dựng

a) Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ các Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành. Lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Yêu cầu các Chủ đầu tư và cơ quan quản lý đấu thầu công bố công khai danh sách và địa chỉ các nhà thầu vi phạm quy định về lập hồ sơ quyết toán hợp đồng; đồng thời, có biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.

b) Thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với các Chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản, khai thác sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

5) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tham mưu UBND tỉnh không giao dự án đầu tư mới cho các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 06 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

b) Chủ trì, thống nhất với Sở Tài chính, tham mưu UBND tỉnh:

- Không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán.

- Không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới.

6) Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

a) Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đối với các dự án đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, đồng thời có nhận xét, đánh giá, kiến nghị với cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán về quá trình đầu tư của dự án.

b) Đôn đốc, hướng dẫn Chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán các khoản nợ và tất toán tài khoản của các dự án đã phê duyệt quyết toán.

c) Thực hiện tất toán tài khoản các dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định.

7) Giám đốc Sở Nội vụ

Xác định nội dung thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thi đua khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

8) Tổ chức thực hiện

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Các Ph
òng: TH, KT, KGVX;
- Lưu: VT, CN, TH, VC, HgP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2017
Ngày hiệu lực30/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 công tác quyết toán vốn đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 công tác quyết toán vốn đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành30/08/2017
        Ngày hiệu lực30/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 công tác quyết toán vốn đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 công tác quyết toán vốn đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước Khánh Hòa

           • 30/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực