Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO VỆ DÂN PHỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thời gian qua, lực lượng Bảo vệ dân phố tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả và thành tích đáng kể, khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Bảo vệ dân phố trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các địa bàn đô thị. Lực lượng Bảo vệ dân phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm, phản ánh kịp thời tình hình an ninh, trật tự; phát hiện và tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; tích cực tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc, nhắc nhở nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là pháp luật về quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ nhiều người có quá khứ lầm lỗi tại cộng đồng dân cư tiến bộ; vận động nhiều đối tượng truy nã, đối tượng trốn thi hành án, đối tượng phạm tội đang lẩn trốn ra đầu thú; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn đô thị, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, tổ chức hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố còn nhiều bất cập, hạn chế. Cấp ủy đảng, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến lãnh đạo, quản lý, tổ chức hoạt động; việc bố trí địa điểm làm việc, đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện, thực hiện chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố còn nhiều hạn chế. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của lực lượng Công an có nơi, có lúc chưa sâu sát, kịp thời. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố ở một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Đ tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng Bảo vệ dân phố, trọng tâm là Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về các quy định nêu trên để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Bảo vệ dân phố trong tình hình hiện nay. Công tác tuyên truyền phải bng các hình thức, nội dung thiết thực như: đăng tải thông tin trên báo chí, phương tiện phát thanh, truyền hình...

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Có kế hoạch chỉ đạo lực lượng Công an, Bảo vệ dân phố, các cơ quan có liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố; củng cố, kiện toàn tổ chức Bảo vệ dân phố đúng mô hình, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo quy định của pháp luật. Thường xuyên (định kỳ 06 tháng, năm) tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân Bảo vệ dân phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, xây dựng, hướng dẫn, quản lý Bảo vệ dân phố.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn tăng cường công tác tổ chức và quản lý Bảo vệ dân phố; đảm bảo trang thiết bị, trụ sở, tạo điều kiện bố trí nơi làm việc thuận tiện, hợp lý, để Bảo vệ dân phố hoạt động có có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Công an tỉnh thực hiện các nội dung sau:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại mục VII Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 về chế độ, chính sách, trang bị phương tiện và kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Bảo vệ dân ph; trang bị đủ đồng phục, công cụ hỗ trợ và các phương tiện cần thiết khác theo quy định của pháp luật; có chế độ, chính sách hợp lý đối với những trường hợp bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; có chính sách thăm hỏi, động viên Bảo vệ dân phố khi đau ốm, tai nạn.

b) Có kế hoạch chỉ đạo Công an địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-BCA-V28 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố của các cơ quan, đơn vị có liên quan, kịp thời phát hiện những bất cập, thiếu sót để báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục, chn chỉnh.

c) Hướng dẫn Công an địa phương và lực lượng Bảo vệ dân phố thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cách mạng do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động; xây dựng, nhân rộng các mô hình, đin hình tiên tiến trong lực lượng Bảo vdân phố.

d) Nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho Bảo vệ dân phố, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, phù hợp với đối tượng là lực lượng quần chúng tự nguyện làm nòng ct trong phong trào bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn đô thị; chú trọng bi dưỡng phương pháp, kỹ năng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc; phương pháp nắm tình hình an ninh trật tự; kỹ năng hòa giải các vụ việc mâu thun, tranh chấp trong nội bộ nhân dân...

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này. Định kỳ tiến hành sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/11 hàng năm (qua Công an tỉnh để tổng hợp chung).

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTTTCB-VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (ĐH. 65).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố Đắk Lắk
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýPhạm Ngọc Nghị
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố Đắk Lắk

           • 27/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực