Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 quản lý hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Phú Yên, ngày 02 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA GÂY TIẾNG ỒN, LÀM MẤT AN NINH TRẬT TỰ TẠI KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các ngành, các cấp và các địa phương, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Tuy nhiên hoạt động này vẫn chưa được kiểm soát, tiếp tục gây bức xúc trong nhân dân, như: Sử dụng xe máy bán hàng hóa có kèm hát nhạc, hát nhạc sống tại các điểm du lịch, nhà hàng ăn uống, quán cà phê, câu lạc bộ hát với nhau; các cơ sở, cá nhân cho thuê dàn nhạc sống, dàn Karaoke đến phục vụ các hộ gia đình, cá nhân trong đám tiệc, sinh hoạt văn hóa gia đình; hoạt động quảng cáo, rao bán hàng bằng loa công suất lớn gây tiếng ồn, làm mất trật tự, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý hoạt động hát nhạc sống (tại Công văn số 194-CV/TU ngày 11/5/2017), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa trong cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và nơi công cộng; chủ động triển khai và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường chỉ đạo, quản lý và kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định của pháp luật; điều chỉnh, bổ sung đưa vào quy ước, hương ước những vấn đề phát sinh mới liên quan đến các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động văn hóa làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có chức năng tổ chức tập huấn sử dụng phương tiện, thiết bị đo tiếng ồn cho lực lượng kiểm tra văn hóa các cấp và cấp giấy chứng nhận theo quy định, bảo đảm giá trị pháp lý khi thực thi nhiệm vụ.

c) Tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các cán bộ quản lý, kiểm tra văn hóa các cấp; các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

d) Hướng dẫn mẫu quy ước đồng thuận của khu dân cư về tổ chức hoạt động văn hóa trong các đám tiệc, trong sinh hoạt văn hóa gia đình để các địa phương thực hiện.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ; công an huyện, thị xã, thành phố; công an các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và quy định xử phạt vi phạm hành chính về tiếng ồn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện đúng quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra xử lý nghiêm hành vi gây tiếng ồn vượt quá mức quy định, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư, làm ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân theo thẩm quyền.

5. Sở Công thương: Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa nhưng không đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

6. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền trên phương tiện truyền thông các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; về an ninh trật tự, an toàn xã hội; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn để cán bộ và nhân dân biết thực hiện.

b) Xây dựng chuyên trang, chuyên mục phản ảnh kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê phán các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa để giáo dục chung cho cộng đồng.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu, rộng Chỉ thị này và các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ, nhân dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa phương; xây dựng quy ước đồng thuận cộng đồng khi tổ chức hát nhạc sống trong đám, tiệc, sinh hoạt văn hóa tại gia đình để địa phương thực hiện.

b) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an, Phòng Tài nguyên và Môi trường…tăng cường kiểm tra hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân tại khu dân cư; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch khảo sát, thống kê các tổ chức, cá nhân kinh doanh cho thuê phương tiện, thiết bị hát nhạc sống ở địa phương nhưng không đăng ký kinh doanh để hướng dẫn, nhắc nhở phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

c) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị này và quy ước đồng thuận của khu dân cư về tổ chức hát nhạc sống cho cán bộ, nhân dân và tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa ở địa phương; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Cơ quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng hát nhạc sống gây tiếng ồn vượt quá quy định, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận hoặc bị phản ảnh với cấp trên thì người đứng đầu địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tại Công văn số 194-CV/TU ngày 11/5/2017.

d) Bố trí kinh phí mua máy đo tiếng ồn và kinh phí hoạt động hàng năm cho Đội 814 để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về tiếng ồn trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa ở địa phương.

đ) Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về lấn chiếm lề đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí không đúng quy định.

e) Thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của địa phương để nhân dân biết và phản ảnh những hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự khu dân cư, làm ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý.

9. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các hội, đoàn thể các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này; kịp thời phản ảnh các trường hợp hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư, làm ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này ở các địa phương, đơn vị; định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, quy định không phù hợp, các đơn vị, địa phương phản ảnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động hát nhạc sống trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND (b/c)
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban TG TU, Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể, MTTQ tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, VP UBND tỉnh;
- Báo PY, Đài PTTHPY
- Các Phòng, TT THCB tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX(4).

CHỦ TỊCH
 Hoàng Văn Trà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2017
Ngày hiệu lực02/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 quản lý hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 quản lý hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn Phú Yên
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu16/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýHoàng Văn Trà
       Ngày ban hành02/08/2017
       Ngày hiệu lực02/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 quản lý hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn Phú Yên

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 quản lý hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn Phú Yên

             • 02/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực