Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 14 tháng 6 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 04/6/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là đạo luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của doanh nghiệp, tổ chức, công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại các cơ quan, đơn vị sẽ tác động lớn đến các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của thành phố.

Để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc sau đây:

1. Về chuẩn b các điều kiện triển khai thi hành:

a) Triển khai phổ biến, tuyên truyền:

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2232/KH-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.

- Bằng các hình thức, biện pháp phù hợp, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

- Sở Tư pháp biên soạn, in và phát hành các loại tài liệu phục vụ công tác triển khai, phổ biến nội dung Luật Tiếp cận thông tin đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố (Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; tài liệu triển khai thi hành Luật; đề cương, tờ gấp tuyên truyền, phổ biến Luật).

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật cho cán bộ, công chức, viên chức làm đu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị mình.

b) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản của thành phố, của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thi hành Luật Tiếp cận thông tin:

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố đang có hiệu lực có nội dung liên quan đến quyền tiếp cận thông tin; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật;

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ để thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của Luật;

c) Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành:

- Tổ chức sắp xếp, phân công, bố trí đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức đáp ứng đủ năng lực, trình độ để cung cấp thông tin.

- Bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của từng cơ quan.

- Chỉ đạo việc vận hành Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; cng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê phục vụ cho việc cung cấp thông tin.

- Trang bị các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và điều kiện cần thiết khác để đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ sở cơ quan và qua mạng điện tử.

2. Tổ chức thi hành Luật Tiếp cận thông tin:

- Xác định nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân là nhiệm vụ thường xuyên của sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cp xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố tạo chuyển biến rõ rệt về việc công khai thông tin của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

- Hoàn thiện việc lập Danh mục thông tin phải được công khai; đăng tải Danh mục trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tcủa cơ quan trước ngày 01/6/2018 (Theo yêu cầu tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ); thường xuyên cập nhật và công khai thông tin đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo danh mục thông tin.

- Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp; kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe cộng đồng.

- Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thi hành các biện pháp bảo đm quyền tiếp cận thông tin của công dân, bố trí nguồn lực phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ này tại cơ quan, địa phương mình.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi chung việc thi hành Luật Tiếp cận thông tin; chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện Chthị này và Kế hoạch số 2232/KH-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TTTU;
- TTHĐND thành phố;
- UBMTTQVN th
ành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Đoàn ĐBQH tại HP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- Báo HP, Đài PT&HT HP;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- C, PVP UBNDTP; .
- Các Phòng: CV;
- CV: TTr;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2017
Ngày hiệu lực14/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Khắc Nam
        Ngày ban hành14/06/2017
        Ngày hiệu lực14/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin Hải Phòng

           • 14/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực