Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2018 công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về pháp luật hợp tác xã cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ Luật Hợp tác xã, cũng như vai trò và lợi ích của tổ chức hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quán triệt sâu sắc vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường, xu thế phát triển trong mối quan hệ với các chủ thể kinh tế khác. Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng để việc tuyên truyền thiết thực và hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

2. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong Luật Hợp tác xã. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc chuyển đổi, tổ chức lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã và thực hiện giải thể dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, không hoạt động trên địa bàn thành phố.

3. Thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ hợp tác xã; bố trí kinh phí để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển hợp tác xã; bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cán bộ và thành viên hợp tác xã.

II. TRÁCH NHIỆM CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; theo dõi, giám sát thi hành Luật Hợp tác xã và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã; theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương báo cáo; tổng hợp các báo cáo đột xuất, định kỳ theo quy định;

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc chuyển đổi, tổ chức lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã và thực hiện giải thể dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, không hoạt động trên địa bàn thành phố.

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của hợp tác xã trên địa bàn thành phố, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho hợp tác xã phát triển.

- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục đối với các liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân khi đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Xây dựng Đề án Cơ chế chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể.

2. Sở Tài chính

- Cân đối, đề xuất để đảm bảo bố trí kinh phí cho việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, chính sách về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố.

- Đề xuất, bố trí lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ hợp tác xã.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã hàng năm.

- Tổng hợp tình hình nợ đọng của hợp tác xã để đề xuất hướng xử lý dứt điểm, tạo thuận lợi để hợp tác xã có tình hình tài chính lành mạnh.

- Hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính cho khu vực về kinh tế tập thể.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thực hiện hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp theo Nghị quyết số 13/NQ- HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch theo giai đoạn và kế hoạch hàng năm cụ thể để thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

Tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các chính sách tín dụng đối với hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ hợp tác xã trong hoạt động ứng dụng, khoa học, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh; tham gia vào Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia.

6. Sở Công Thương

Hỗ trợ hợp tác xã tham gia các chương trình xúc tiến thương mại và khuyến công, cung cấp thông tin thị trường để các hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Rà soát nhu cầu, thực hiện đo đạc, cắm mốc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản trên đất cho hợp tác xã theo quy định; đề xuất với thành phố cơ chế hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác trong việc giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sdụng đất.

8. Bảo hiểm xã hội thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối vi người lao động làm việc trong hp tác xã theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo him xã hội, bảo him y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ hợp tác xã.

9. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn; đôn đốc các hợp tác xã thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Hoàn thành việc chuyn đi, tổ chức lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012 và thực hiện giải thể dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, không hoạt động trên địa bàn.

- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục đối với các hợp tác xã tại địa phương đăng ký tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.

- Bố trí cán bộ chuyên trách để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác xã trên địa bàn.

- Rà soát các tổ hợp tác trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

10. Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố Hải Phòng - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hợp tác xã trong điều kiện mới đối với các thành viên hợp tác xã và cộng đồng dân cư.

- Tuyên truyền, tập huấn về pháp luật hợp tác xã cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị về Luật Hợp tác xã và vai trò, lợi ích của hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, trợ giúp các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nâng cao năng lực hoạt động.

- H tr, hưng dn, các địa phương hoàn thành việc chuyn đi, tổ chức lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã và thực hiện giải thể dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt đng, không hoạt động trên địa bàn thành phố.

- Đào tạo, bồi dưng cán bộ quản lý hợp tác xã theo Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 với tinh thần đổi mới, sáng tạo.

- Chủ trì, hướng dẫn các hợp tác xã tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại hàng năm do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức; phối hợp với các Sở, ngành, địa phương lựa chọn các sản phẩm chủ lực xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm; tiếp tục đẩy mạnh việc giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã và các đơn vị thành viên.

- Thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Thành đoàn Hải Phòng theo chức năng và nhiệm vụ của mình góp phần đẩy mạnh thực hiện Luật Hợp tác xã.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể phối hợp với cơ quan nhà nước tăng cường tuyên truyền, vận động và lựa chọn những nội dung thiết thực để khích lệ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã.

- Tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

- Tăng cường hoạt động giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã và các chính sách phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Chthị này hàng năm trước ngày 01 tháng 12, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 


Nơi nhận:
- VPCP;
- Bộ KH&ĐT;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, Hội Nông dân TP, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Hội Cựu chiến binh TP, Thành đoàn H
i Phòng;
- LMHTX&DN TP;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo ANHP,
Cổng thông tin điện tử TP;
- C,PVP;
- Phòng: TCNS, KTGSTĐKT;
- Các CV UBND TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2018
Ngày hiệu lực22/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2018 công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2018 công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Thành
        Ngày ban hành22/06/2018
        Ngày hiệu lực22/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2018 công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2018 công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Hải Phòng

           • 22/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực