Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 09 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2015/NĐ-CP NGÀY 09/6/2015 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 09 tháng 6 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2015 và thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; theo đó, ngày 22 tháng 7 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 55/2015/NĐ-CP tín dụng phát triển nông nghiệp">10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 55/2015/NĐ-CP tín dụng phát triển nông nghiệp">10/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và các địa phương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận; các sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức Hiệp hội nghề nghiệp liên quan và đề nghị Mặt trận, các tổ chức Đoàn thể chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 55/2015/NĐ-CP tín dụng phát triển nông nghiệp">10/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh, phải thường xuyên phối hợp, hỗ trợ, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các tổ chức tín dụng cho vay và các tổ chức, cá nhân vay vốn để bảo đảm tiếp cận được nguồn vốn vay một cách hiệu quả và an toàn nhất.

2. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện tốt việc cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Thông tư số 55/2015/NĐ-CP tín dụng phát triển nông nghiệp">10/2015/TT-NHNN;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc khoanh nợ, xóa nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn do thiên tai, dịch bệnh hoặc nguyên nhân khách quan, bất khả kháng gây ra được quy định tại các Điều 12, 14 và 15 của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức tín dụng mở rộng mạng lưới (chi nhánh, phòng giao dịch) đến địa bàn nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn;

- Các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện chính sách; chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; tạo mọi điều kiện để các tổ chức, cá nhân được vay vốn theo chính sách, hướng dẫn, công khai quy trình, thủ tục vay vốn.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Trên cơ sở định hướng, Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm lợi thế về nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp, lĩnh vực, sản phẩm lợi thế về nông nghiệp, nông thôn;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, bao gồm các chính sách khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác, liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ cao phù hợp đối với từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản;

- Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và nghề muối; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước về khoa học kỹ thuật, giống, bảo quản sau thu hoạch đối với người sản xuất các sản phẩm nông nghiệp;

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận hoàn tất hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ khoanh nợ, xóa nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn do thiên tai, dịch bệnh hoặc nguyên nhân khách quan, bất khả kháng gây ra;

- Tham mưu triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc không thu lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản và lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Phối hợp Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý việc khoanh nợ, xóa nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn do thiên tai, dịch bệnh hoặc nguyên nhân khách quan, bất khả kháng gây ra được quy định tại các Điều 12, 14 và 15 của Nghị định 55/2015/NĐ-CP;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại và phát triển hệ thống phân phối trong khâu tiêu thụ đối với các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc không thu lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản và lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét xác nhận việc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp cho các đối tượng khách hàng theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP;

- Triển khai thực hiện phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch; phối hợp triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thông tin thị trường và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

- Triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; phối hợp với ngành ngân hàng xây dựng và triển khai chính sách cho vay phục vụ chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là chính sách cho vay đối với các mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã xây dựng dự án, phương án sản xuất nông nghiệp để được vay vốn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP bao gồm sản xuất kinh doanh trong khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, làm cơ sở cho các chi nhánh ngân hàng thương mại cho vay.

Nhận được Chỉ thị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/09/2015
Ngày hiệu lực 08/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 16/CT-UBND chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn Bình Thuận
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 16/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Lê Tiến Phương
Ngày ban hành 08/09/2015
Ngày hiệu lực 08/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn Bình Thuận

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn Bình Thuận

  • 08/09/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/09/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực