Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 thí điểm chế định Thừa phát lại Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Bình Dương, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp là một chủ trương lớn của Đảng đã được xác định tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020 và được thể chế hóa cụ thể trong Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại", Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2281/QĐ-BTP ngày 12/9/2013 phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Bình Dương” (sau đây gọi tắt là Đề án). Để việc thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh đạt kết quả, đúng theo quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các việc sau đây:

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung tuyên truyền về Thừa phát lại trong suốt thời gian thực hiện Đề án để người dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về Thừa phát lại, biết được chức năng, nhiệm vụ và công việc của Thừa phát lại và thấy được vai trò, sự cần thiết của tổ chức này trong thực tiễn đời sống pháp lý hiện nay.

b) Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc triển khai thực hiện Đề án; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tạo điều kiện đối với hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại.

c) Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại theo quy định pháp luật.

2. Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong lực lượng Công an.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về đăng ký xe ô tô, mô tô phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tin cho Chấp hành viên; phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 178 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

c) Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại trong việc tống đạt văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự, xác minh điều kiện thi hành án theo quy định pháp luật về tố tụng, Điều 44 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

d) Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố và Công an xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại tổ chức bảo vệ cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Khoản 4 Điều 72 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan trong trường hợp cưỡng chế thi hành án cần huy động lực lượng bảo vệ.

đ) Chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 180 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan

a) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc tuyên truyền về Thừa phát lại trên Trang thông tin điện tử của tỉnh Bình Dương.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tin cho Chấp hành viên; phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 178 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về đăng ký kinh doanh, đầu tư phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tin cho Chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

d) Sở Giao thông Vận tải cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về đăng ký phương tiện đường thủy nội địa, xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tin cho Chấp hành viên; phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 178 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

đ) Cục Thi hành án dân sự:

- Chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố chuyển giao việc tống đạt văn bản cho Thừa phát lại thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện đối với hoạt động của các Văn Phòng Thừa phát lại.

- Thông tin cho Sở Tư pháp việc thực hiện các công việc về thi hành án dân sự của Thừa phát lại.

e) Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về Thừa phát lại, theo dõi và đưa tin thường xuyên về hoạt động của Thừa phát lại để nhân dân và các tổ chức nắm bắt, sử dụng có hiệu quả công cụ mới trong thi hành án dân sự.

g) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương:

- Phổ biến về trách nhiệm, hướng dẫn ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 176 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

h) Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 176 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

i) Cục Thuế thực hiện và chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin về thuế phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tin cho Chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Luật Quản lý thuế và quy định pháp luật có liên quan.

k) Cục Hải quan thực hiện và chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc cung cấp thông tin về thuế phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tin cho Chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Luật Quản lý thuế và quy định pháp luật có liên quan.

l) Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 177 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

m) Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách đảm bảo cho việc thực hiện Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tuyên truyền về Thừa phát lại trên Trang thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với Sở Tư pháp và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức và đoàn thể ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về Thừa phát lại.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự quy định tại Điều 175 và Điều 180 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan; thực hiện việc tống đạt văn bản của Tòa án và cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về tố tụng và quy định pháp luật có liên quan.

c) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan chuyên môn cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tin cho Chấp hành viên và phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự quy định tại Điều 178 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

a) Tòa án nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện nơi thí điểm thành lập Văn phòng Thừa phát lại chuyển giao văn bản tống đạt cho Thừa phát lại thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống Tòa án nhân dân địa phương.

- Thông tin cho Sở Tư pháp về số lượng và chất lượng của vi bằng được sử dụng làm chứng cứ trong xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện đối với hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại.

b) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

- Thông tin cho Sở Tư pháp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ của Thừa phát lại.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện đối với hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại.

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh: phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống tổ chức mình và nhân dân.

Ngoài các quy định cụ thể tại Chỉ thị này, các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật về Thừa phát lại, thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2013
Ngày hiệu lực14/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 thí điểm chế định Thừa phát lại Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 thí điểm chế định Thừa phát lại Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýLê Thanh Cung
        Ngày ban hành14/11/2013
        Ngày hiệu lực14/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 thí điểm chế định Thừa phát lại Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 thí điểm chế định Thừa phát lại Bình Dương

           • 14/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực