Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý lao động và chính sách tiền lương trong loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND quản lý lao động chính sách tiền lương doanh nghiệp Lào Cai 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Lào Cai, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Trong những năm qua, cùng với sự thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội,.. công tác quản lý lao động và thực hiện chính sách tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Hàng năm có hàng nghìn lao động được các doanh nghiệp tuyển chọn, đào tạo và bố trí việc làm; chế độ, quyền lợi, tiền lương, thu nhập của người lao động từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chuyn dịch cơ cấu lao động và phát trin kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình hoạt động, hu hết các doanh nghiệp đã chp hành tt các quy định về quản lý, tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động; đã xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhiều doanh nghiệp không ngừng đi mới nâng cao hiệu quả quản lý, s dng nhân lực, bảo đảm việc làm, tăng năng suất lao động, nhờ đó tiền lương, thu nhập bình quân của người lao động tăng cao, đời sống của người lao động được bảo đảm, tạo động lực cho người lao động tích cực học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cu của công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, cũng còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đy đủ các quy định của pháp luật v quản lý, sử dụng lao động; chưa xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động; trả lương cho người lao động còn thấp, việc làm thiếu ổn định, hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng còn nợ đọng chế độ, quyền lợi của người lao động, số lao động thất nghiệp còn cao,...

Đ khắc phục những hạn chế trên, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chỉ thị:

1. Người đứng đầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về triển khai thực hiện đúng, kịp thời các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng lao động, chế độ tin lương cho người lao động:

a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ hệ thống văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng lao động, hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng, việc làm cho người lao động phù hợp với loại hình doanh nghiệp đã đăng ký thành lập, hoạt động;

b) Chủ động tổ chức các hoạt động kiểm tra, rà soát đánh giá số lượng, chất lượng lao động của đơn vị, kết quả công tác tuyển dụng, sử dụng, ký kết hợp đồng lao động với người lao động, việc xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan qun lý nhà nước v lao động; tình hình thực hiện trả lương cho ngưi lao động thuộc doanh nghiệp quản lý. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát tại doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc, kịp thời đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp giải pháp chn chỉnh nội bộ, khắc phục những tồn tại, hạn chế của đơn vị. Việc sử dụng lao động phải phù hợp theo yêu cầu của sản xut, kinh doanh, bảo đảm về số lượng, chất lượng cho từng vị trí, chức danh công việc, trình độ, chuyên môn, tay nghề, tránh lãng phí về nhân lực hoặc sử dụng lao động giản đơn không phù hợp với tiêu chuẩn nghề nghiệp,...

c) Hằng năm, doanh nghiệp xây dựng định mức lao động, nhu cầu bổ sung lao động gửi cơ quan quản lý lao động địa phương để phối hp trong công tác đào tạo, tuyển dụng lao động, cần ưu tiên tuyển chọn lao động tại địa phương, lao động trong vùng dự án của doanh nghiệp, đặc biệt lao động là người dân tộc thiu số, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, lao động bị thu hồi đất nông nghiệp; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu: Ngoài việc thực hiện tốt các quy định nêu tại mục 1 Chỉ thị này, cần tập trung thực hiện:

a) Chấp hành đúng quy định về quản lý lao động, chế độ tiền lương theo quy định của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Ch tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đc hoặc Giám đốc, Phó tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

b) Rà soát lại quỹ liền lương thực hiện hằng năm của viên chức quản lý đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về tiền lương, đng thời đảm bảo tính hp lý và hài hòa giữa tiền lương của viên chức quản lý với tiền lương của người lao động. Trường hợp tiền lương của viên chức quản lý quá cao, có sự chênh lệch lớn về tiền lương giữa viên chc quản lý với người lao động thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp; không được sử dụng quỹ tiền lương của người lao động để trả cho thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

c) Đánh giá tình hình thực hiện sử dụng lao động hằng năm theo kế hoạch đã được phê duyệt. Nội dung đánh giá thực hiện đúng quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện qun lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với ngưi lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm ch sở hữu.

3. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hoạt động tại Lào Cai: Ngoài việc thực hiện tốt các quy định nêu tại mục 1 Chỉ thị này, cần tập trung thực hiện:

a) Chấp hành chế độ báo cáo tình hình sử dụng lao động theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của B Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định s 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm; thực hin chế độ tiền lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương và các Thông tư hưng dẫn khác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Việc tuyển dụng lao động của doanh nghiệp phải thực hiện công khai theo nội dung Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với việc tuyn dụng lao động nước ngoài vào làm việc tại doanh nghiệp thực hiện theo Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 ca Chính phủ; doanh nghiệp phải lập, quản lý và sử dụng s quản lý lao động theo Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2014 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của pháp luật lao động, bo đảm các chế độ, quyền lợi của người lao động.

4. Các doanh nghiệp khi lập dự án đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Lào Cai cần đồng thời lập luôn Phương án sử dụng lao động và cam kết ưu tiên sử dụng lao động là người có hộ khẩu thưng trú, tạm trú tại các địa phương thuộc tỉnh Lào Cai để làm cơ sở đề nghị các cơ quan chức năng thuộc tỉnh Lào Cai đu tư, hỗ trợ kinh phí đào tạo ngh cho người lao động sau khi được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng làm việc tại doanh nghiệp theo dự án được duyệt.

5. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, việc làm, tiền lương.

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động, tiền Iương trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phi hợp với các ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về tuyn dụng, sử dụng lao động, chế độ tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, người sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế để nắm bắt và triển khai thực hiện;

- Hướng dẫn các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu xây dựng quỹ tiền lương của người lao động và viên chức quản lý theo quy định; thm định, trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt quỹ tin lương của viên chức quản lý và phi hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất với UBND tnh về quỹ tiền lương của người lao động trong doanh nghiệp do y ban nhân dân tỉnh Lào Cai làm chủ sở hữu;

- Chỉ đạo các Trung tâm dịch vụ việc làm, các cơ sở dạy nghề làm tốt công tác tư vn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, t chức dạy nghề cho người lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp, bảo đảm số lượng và chất lượng.

- Chủ trì và phi hợp với các ngành có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương trong các doanh nghiệp; hướng dẫn, tng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm về tình hình thực hiện chính sách Lao động, tiền lương trong doanh nghiệp theo quy định.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:

Triển khai hướng dẫn, thực hiện quản lý lao động, chế độ tiền lương trong các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu thương mại theo ủy quyền của y ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và y ban nhân dân các huyện, thành ph có khu công nghiệp trên địa bàn.

c) Sở Kế hoạch và Đu tư:

Hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ dự án, các doanh nghiệp khi tiến hành xin cấp phép Giấy chứng nhận đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh phải có Phương án sử dụng lao động (nêu rõ về số lượng, chất lượng lao động, tiến độ sử dụng và phương án ưu tiên lao động của tỉnh Lào Cai vào làm việc), đng thời cam kết cùng tỉnh tổ chức đào tạo nghề cho người lao động; phi hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thm định nội dung trên trước khi trình duyệt dự án đầu tư.

d) S Tài chính:

- Hướng dẫn chế độ tài chính trong doanh nghiệp, trong đó có chế độ về tiền lương ca người lao động và viên chức quản lý theo quy định ca Bộ Tài chính; phối hợp với S Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình y ban nhân dân tnh phê duyệt Quỹ tiền lương, tiền thưng của viên chức quản lý và người lao động trong doanh nghiệp do y ban nhân dân tỉnh làm chủ s hữu;

- Hằng năm thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương của người lao động và viên chức quản lý đối vi doanh nghiệp nhà nước theo quy định; thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trích quỹ đầu tư phát triển và quỹ thưởng ban quản lý điu hành theo quy định.

đ) Cục Thuế tỉnh:

Trên cơ sở hồ sơ quyết toán thuế, báo cáo tài chính mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế hoặc s liệu kim tra, thanh tra ca cơ quan thuế, có trách nhiệm cung cấp cho các ngành liên quan về s lao động, tiền lương, tiền thưởng và các khoản phí trả cho người lao động khi có yêu cầu.

e) y ban nhân dân các huyện, thành ph:

- Thực hiện chức năng quản lý lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn, hướng dẫn và tiếp nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp, xem xét và có ý kiến kiến nghị kịp thời những đơn vị thực hiện chưa đúng quy định;

- Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương; tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, tiền lương của các doanh nghiệp, đặc biệt về công tác quản lý, sử dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động, xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương,... bảo đảm chế độ, quyền lợi của nời lao động; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo về quản lý, sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập của người lao động định kỳ 6 tháng và hằng năm, tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan:

a) Đ nghị Liên đoàn Lao động tnh:

- Chỉ đạo Công đoàn các cấp làm tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động, chế độ tiền lương để người lao động, đoàn viên công đoàn biết và tự giác chấp hành;

- Chỉ đạo tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ch động phối hợp với người sử dụng lao động trong xây dựng định mức, quản lý lao động, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, quyn lợi khác của người lao động;

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, chế độ tiền lương, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong mỗi doanh nghiệp;

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương của người lao động đ kịp thời đ xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thm quyền.

b) Sở Tư pháp:

Tiếp nhận đề nghị và phi hp với các ngành chức năng cấp và cung cấp thông tin về Lý lịch tư pháp cho người lao động theo quy định của pháp luật. Chđạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, trợ giúp pháp lý cho người lao động thuộc đi tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí; tăng cường công tác hướng dẫn của cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục phổ biến pháp luật tỉnh đối với các doanh nghiệp đóng trụ sở hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại Lào Cai.

c) Các cơ quan thông tin, truyền thông:

- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật lao động, tiền lương trên các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp, người lao động biết và ch động thực hiện;

- Thường xuyên đưa tin về nội dung Chỉ thị, tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị và các quy đnh của pháp luật hiện hành về quản lý lao động và chính sách tiền lương trên các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp, người lao động biết và thực hiện.

d) Bảo hiểm xã hội tnh:

Hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo him y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật; đồng thời thanh tra, kiểm tra, xử lý những đơn v vi phạm trong việc đăng ký số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội chưa đúng quy định.

đ) Các sở, ngành khác có liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp và cơ s sản xuất, kinh doanh:

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động phối hợp với S Lao động - Thương binh và Xã hội, S Tư pháp t chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý; nm bắt nhu cu v nhân lực, đề xuất định hướng đào tạo ngh đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp;

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật lao động, chế độ tiền lương trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đng thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ca người lao động.

e) Ban Thi đua - Khen thưng tnh:

Khi thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc Khối doanh nghiệp có trách nhiệm phi hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tnh đánh giá việc chp hành chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương ca doanh nghiệp, người đại diện, người đứng đầu doanh nghiệp đề nghị được cơ quan nhà nước cp có thm quyn khen thưng, đảm bảo khen thưởng đúng đối tượng theo quy định ca pháp luật.

g) Các Trung tâm dịch vụ việc làm:

Làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động theo nhu cu tuyn dụng lao động ca doanh nghiệp, bảo đảm cung ứng đúng s lượng, chất lượng lao động theo yêu cầu ca doanh nghiệp; h trợ các doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, pháp luật lao động, chế độ tiền lương; là cầu ni giữa doanh nghiệp với người lao động, ch động nắm bắt tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

h) Các cơ sở dạy nghề:

Tổ chức dạy nghề đảm bảo chất lượng, theo nhu cầu ca doanh nghiệp; phối hợp với doanh nghiệp trong công tác t chức đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động, góp phn nâng cao tay nghề ca người lao động trong doanh nghiệp.

i) Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tnh Lào Cai:

- Ch đạo các doanh nghiệp là thành viên Hiệp hội nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách, pháp luật lao động, chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật;

- Phi hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động ca tỉnh, địa phương thực hiện hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật lao động, tiền lương; xây dựng và đưa vào Điều lệ của Hội về việc chấp hành chính sách lao động, việc làm, tiền lương cho người lao động trong doanh nghiệp là thành viên của Hội, coi đó tiêu chí bình xét hoạt động của Hội, Hiệp hội và các Chi hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Ch thị, đồng thời định kỳ theo quy định tổng hợp báo cáo Chtịch y ban nhân dân tnh về việc thực hiện nội dung Chỉ thị này trên địa bàn toàn tnh.

Yêu cầu Th trưng các s, ban, ngành, các doanh nghiệp, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành ph và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Ch thị này.

 


Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND, UBND tnh,
- Các sở, ban, ngành tnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân tr tỉnh;
- Các Trường, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Lưu: VT, VX, TH (Bình, Thúy).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2015
Ngày hiệu lực24/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND quản lý lao động chính sách tiền lương doanh nghiệp Lào Cai 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND quản lý lao động chính sách tiền lương doanh nghiệp Lào Cai 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành24/12/2015
        Ngày hiệu lực24/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND quản lý lao động chính sách tiền lương doanh nghiệp Lào Cai 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND quản lý lao động chính sách tiền lương doanh nghiệp Lào Cai 2015

           • 24/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực