Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật Bà Rịa Vũng Tàu 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Thời gian qua công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, các địa phương trong thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc các lĩnh vực cụ thtừng bước chuyn biến, giúp UBND tỉnh phát hiện và kịp thời ban hành văn bản sửa đi, bsung, hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp; đồng thời kiến nghị cấp có thm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Tuy nhiên công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như: việc trin khai thực hiện vẫn còn lúng túng, nhận thức của các cấp, các ngành đối với công tác này còn chưa cao, chưa thhiện được vai trò, nhiệm vụ của công tác này trong sự nghiệp phát trin kinh tế xã hội, chưa giúp được nhiu cho công tác hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/7/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật. Đtổ chức thực hiện tốt Nghị định trên, tiếp tục tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật tại trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố:

a) Tiếp tục quán triệt Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, Thông tư s59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp một cách sâu rộng đến toàn thcông chức, viên chức và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong công tác theo dõi thi hành pháp luật. Đồng thời khuyến khích các tchức, cá nhân tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Thực hiện quán triệt nghiêm túc Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ trong tập thlãnh đạo và công chức, viên chức cơ quan, đơn vị, địa phương, xác định công tác theo dõi thi hành pháp luật là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, đảm bảo nhận thức đúng đắn, thống nhất khi thực hiện.

b) Tổ chức tự theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương. Gn nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật với nhiệm vụ chuyên môn. Bố trí công chức pháp chế thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tchức bộ máy của tổ chức pháp chế, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp và bố trí đủ trang bị, phương tiện làm việc, kinh phí cho cán bộ, công chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, đảm bảo công tác này được thực hiện thường xuyên, liên tục.

c) Tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi hành pháp luật do các cơ quan, tchức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp.

d) Thực hiện báo cáo định kỳ kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp chung). Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 30/9 hàng năm (số liệu báo cáo từ 01/10 năm trước đến 30/9 năm sau)

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định Quy định vviệc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phù hợp với Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và thực tiễn tình hình địa phương; tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ hàng năm và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập các Đoàn kim tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật cụ ththeo chuyên đề, tập trung vào các vấn đề thi hành pháp luật ni cộm, còn nhiều vướng mắc, bất cập. Kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm trong tchức thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật, các vướng mắc, tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật; từ đó đề xuất giải pháp xử lý, kiến nghị cấp có thm quyền xem xét theo quy định.

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kim tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND Các huyện, thành phố trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

d) Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện; Đồng thời, mở chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở.

đ) Thực hiện tổng hp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh về Bộ Tư pháp trước ngày 15/10 hàng năm.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Phối hợp, hướng dẫn Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán ngân sách đảm bảo kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật và tchức trin khai thi hành pháp luật theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho công lác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

Tham mưu UBND tỉnh bố trí biên chế cho Sở Tư pháp, các Phòng Tư pháp; đủ slượng công chức Tư pháp - Hộ tịch bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

5. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Phối hp với Sở Tư pháp trao đổi, thu thập thông tin, xem xét, đánh giá, kiến nghị về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

b) Chỉ đạo Công an các cấp thông tin và phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc địa bàn quản lý.

6. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình có trách nhiệm:

a) Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến vcông tác theo dõi thi hành pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh;

b) Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình: dành thời lượng thích hợp, kịp thời đưa tin, tchức các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền các văn bản về công tác theo dõi thi hành pháp luật nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức trong việc thực thi pháp luật và chấp hành pháp luật.

7. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hp với phòng, ban, chuyên môn trực thuộc UBND các huyện, thành phố, giúp UBND thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa bàn quản lý; Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo nội dung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND địa phương và báo cáo kết quả vUBND huyện, thành ph đ tng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

b) Hàng năm, xây dựng Kế hoạch điều tra, khảo sát, kim tra tình hình thi hành pháp luật tập trung vào các lĩnh vực phù hp với thực tế địa phương.

c) Ban hành văn bản để đôn đốc các phòng, ban, chuyên môn trực thuộc và UBND xã, phường, thị trấn tchức thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật của cp huyện và của cơ quan nhà nước cấp trên.

d) Mở chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên Trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thành phố.

đ) Đảm bảo kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn.

e) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp trong phạm vi quản lý của địa phương.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tchức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên:

Tiếp tục triển khai, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan bằng các hình thức và biện pháp thích hp đcán bộ, đoàn viên, hội viên hiu rõ, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.

Phối hợp với UBND tỉnh thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

10. Tổ chức thực hiện:

a) Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp đ tng hp báo cáo Bộ Tư pháp, y ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

b) Giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC và TDTHPL - BTP (b/c);
-
Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c);
-
Chủ tịch, các PCT UBND tnh (b/c);
-
UBMTTQVN tỉnh và các t/c thành viên;
-
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
-
TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục THADS tnh;
-
UBND các huyện, thành phố;
-
Báo Bà Rịa- Vũng Tàu; Đài PTTH tỉnh;
-
Lưu: VT;STP,T4.

TM. ỦY BAN NHÂN
KT. CH TCH
Nguyễn Thanh Tnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/09/2015
Ngày hiệu lực 14/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật Bà Rịa Vũng Tàu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 16/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật Bà Rịa Vũng Tàu 2015
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 16/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành 14/09/2015
Ngày hiệu lực 14/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật Bà Rịa Vũng Tàu 2015

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật Bà Rịa Vũng Tàu 2015

  • 14/09/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/09/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực