Chỉ thị 1666/CT-UBND

Chỉ thị 1666/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1666/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống tham nhũng An Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1666/CT-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến khá phức tạp; việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nghiêm túc, hiệu quả của nhiều giải pháp còn thấp; công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị chưa trở thành nề nếp thường xuyên; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa đồng đều, thiếu chiều sâu; công chức giải quyết thủ tục hành chính còn hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít; một số vụ việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm; thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp.

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém trên là do người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chưa phát huy được hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong phát hiện, xử lý tham nhũng thiếu chặt chẽ, kịp thời; hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng vẫn còn bất cập.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh (gọi chung là Sở), tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc Doanh nghiệp nhà nước của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện):

a) Chịu trách nhiệm trực tiếp trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng, tạo điều kiện để mọi người tham gia phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng.

b) Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, các hành vi bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý tham nhũng hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

c) Thực hiện nghiêm các chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng đúng theo quy định của pháp luật. Nội dung báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi phân cấp quản lý nhằm tổng hợp, phản ánh kịp thời, đầy đủ các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

2. Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý hoặc kiến nghị đến cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu nhận được tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng hoặc phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm với đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì cơ quan Thanh tra chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm hoặc tài liệu, chứng cứ và hồ sơ vụ việc đó sang cơ quan Cảnh sát điều tra theo thẩm quyền; không để lại xử lý nội bộ, xử lý hành chính những vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng; chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm có biện pháp kiên quyết xử lý các sai phạm qua thanh tra. Kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có; hàng năm chủ động phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát, kiểm tra các kết luận thanh tra để nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng. Chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để xây dựng định hướng chương trình thanh tra hàng năm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng.

b) Khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với người có thành tích trong tố cáo hành vi tham nhũng. Tiếp nhận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với hành vi trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống người khác.

c) Cung cấp đầy đủ, kịp thời các kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, các thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đến các cơ quan thông tin truyền thông để thông tin, tuyên truyền.

3. Giám đốc Công an tỉnh:

a) Có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp tiến hành điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ án tham nhũng, những tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án tham nhũng; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức phòng ngừa, đấu tranh xử lý các ván tham nhũng nhanh chóng, chính xác, khách quan, đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội.

b) Chủ động phối hợp các ngành chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; khắc phục tình trạng hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm nhưng chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế. Áp dụng các biện pháp điều tra xác minh, trưng cầu giám định tư pháp kịp thời, chính xác, chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình điều tra xử lý vụ việc, vụ án; xử lý nghiêm các hành vi bao che tham nhũng, thiếu kiên quyết trong việc thu hồi tài sản tham nhũng.

4. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự:

Có trách nhiệm chỉ đạo trong Ngành và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định về tội phạm tham nhũng đã có hiệu lực pháp luật; các vụ việc có liên quan đến việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các ván về tội phạm tham nhũng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án để cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật.

5. Giám đốc Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo, đài, Liên đoàn Lao động tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ về giám định tư pháp của cơ quan, tổ chức; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ giám định viên tư pháp, nhất là ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường.

6. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy đối với các cơ sở giáo dục theo quy định; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh;

7. Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình Cải cách hành chính tỉnh trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện có chất lượng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về thủ tục hành chính hướng đến hiện đại, kết hợp với mô hình nhận và trả kết quả qua mạng (internet), qua dịch vụ bưu chính; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý của cơ quan hành chính các cấp;

b) Tăng cường kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

8. Giám đốc Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên thực hiện rà soát, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền về các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

b) Bố trí và đảm bảo đủ nguồn kinh phí, phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn về chi phí giám định tư pháp phù hợp với tính chất đặc thù và thực tế của từng lĩnh vực, làm căn cứ cho việc tính, chi trả đầy đủ, kịp thời các chi phí giám định.

9. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác định hướng và thông tin, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh y;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học (để đăng báo);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1666/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu1666/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1666/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 1666/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống tham nhũng An Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1666/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống tham nhũng An Giang 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu1666/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 1666/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống tham nhũng An Giang 2016

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1666/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống tham nhũng An Giang 2016

             • 17/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực