Chỉ thị 17/2006/CT-UBND

Chỉ thị 17/2006/CT- UBND về tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chỉ thị 17/2006/CT- UBND biện pháp ngăn chặn chặt phá lấn chiếm khai thác rừng trái phép Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1841/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/06/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/2006/CT- UBND biện pháp ngăn chặn chặt phá lấn chiếm khai thác rừng trái phép Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17 /2006/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 17 tháng 4 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG CHẶT PHÁ, LẤN CHIẾM RỪNG, KHAI THÁC RỪNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Trong thời gian gần đây tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản và săn bắt động vật rừng trái phép vẫn diễn ra phức tạp; tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng để trồng rừng, làm trang trại xảy ra ở một số địa phương đã làm thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do các cấp, các ngành, các địa phương liên quan chưa thực hiện nghiêm túc Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998, Chỉ thị 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 13/2003/CT-UB ngày 05/6/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng.

Để chấn chỉnh tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị, Thủ trưởng các sở, ban, ngành khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau đây:

1- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg ngày16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 13/2003/CT-UB ngày 05/6/2003 của UBND tỉnh về tăng cường những biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng.

2- UBND các huyện, thị huy động lực lượng gồm Kiểm lâm, Công an, Quân đội... ở địa phương để tổ chức truy quét, trấn áp bọn lâm tặc phá rừng trên địa bàn quản lý; tại điểm nóng khai thác gỗ trái phép, khu vực lòng hồ và vùng thượng nguồn của các nhà máy thủy điện, nhất là vùng thượng nguồn thuỷ điện A vương. UBND tỉnh giao cho UBND huyện Tây Giang chủ trì phối hợp với UBND huyện: Nam Giang, Đông Giang tổ chức truy quét nhằm xoá bỏ tụ điểm khai thác trái phép ở khu vực này.

UBND các huyện chỉ đạo các phòng chức năng tiến hành rà soát, quy hoạch diện tích làm rẫy cho các hộ gia đình trên địa bàn xã; tổ chức giám sát, hướng dẫn cho đồng bào làm rẫy luân canh, ngăn chặn tình trạng phá rừng, đốt rừng gây cháy rừng; thành lập đoàn kiểm tra đánh giá lại hiện trạng đất rừng của các dự án trồng rừng trên địa bàn huyện (PAM 4304, rừng 327); đối chiếu với quy hoạch 3 loại rừng để xử lý theo hướng nếu nằm trong rừng phòng hộ thì không giao lại cho dân, dùng vốn của các chương trình khác để trồng lại rừng; nếu thuộc rừng sản xuất thì thực hiện theo Thông tư 04/2005/TT-TNMT ngày 18/7/2005 về các biện pháp quản lý sử dụng đất đai khi sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông lâm trường quốc doanh (giao có hạn mức, cho thuê hoặc giữ lại một phần quỹ đất dưới hình thức khoán để xử lý những tình huống sau này).

Địa phương nào để xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng thì Chủ tịch UBND huyện, thị và những người lãnh đạo trực tiếp tại địa phương đó phải kiểm điểm trước cấp uỷ Đảng và bị kỷ luật về trách nhiệm quản lý rừng.

3- Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ . Kiểm lâm là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản, săn, bẫy bắt và buôn bán động vật rừng trái phép; kiểm tra các xưởng chế biến, cưa xẻ gỗ, các nhà hàng, quán kinh doanh động vật rừng.

- Tăng cường kiện toàn tổ chức lực lượng kiểm lâm theo hướng gắn với địa bàn để bảo vệ rừng là chính, các đơn vị kiểm lâm ở cấp huyện phải hình thành các đội gắn với địa bàn xã làm tham mưu cho chính quyền cấp xã, phối hợp hướng dẫn lực lượng dân quân tự vệ của xã trong việc tuần tra bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng.

- Tổ chức đủ lực lượng kiểm lâm chốt chặn ở các điểm đã được UBND tỉnh cho phép để ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép.

4- Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng; tất cả gỗ tận thu, tận dụng ở các công trình điện, thuỷ điện, giao thông... phải thực hiện theo đúng quy chế khai thác gỗ và lâm sản theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, được quản lý và giám sát chặt chẽ và ưu tiên phục vụ cho việc xóa nhà tạm và các nhu cầu trong tỉnh. Khẩn trương rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng sớm trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 5/2006; phối hợp với các địa phương quản lý thực hiện tốt quy hoạch đã được phê duyệt.

- Các chủ rừng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng được Nhà nước giao quản lý, sử dụng, cho thuê; các Công ty, Ban quản lý rừng, các chủ dự án phát triển lâm nghiệp phải thực hiện tốt chương trình dự án nhằm thu hút lao động, tạo công ăn việc làm, góp phần xoá đói giảm nghèo, hạn chế tối thiểu sự tác động đối với rừng tự nhiên; tổ chức phục hồi lại diện tích rừng bị phá, lấn chiếm trái phép trong thời gian qua.

5- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng chỉ đạo các đồn biên phòng ; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thị vừa làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh, quốc phòng kết hợp kiểm tra thực kiện công tác bảo vệ rừng; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm ở các địa phương tổ chức kiểm tra, truy quét, xử lý các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng.

6- Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng chức năng, Công an các huyện, thị phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng; tăng cường kiểm tra các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ và xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển lâm sản, động vật rừng trái phép; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

7. Sở Tài Nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ giao đất lâm nghiệp; tổ chức sơ kết, đánh giá công tác giao đất, giao rừng, bảo vệ rừng theo hướng lâm nghiệp xã hội; bảo đảm rừng có chủ thật sự, rừng phải được quản lý, bảo vệ phát triển bền vững.

8- Sở Tài chính bố trí kinh phí đảm bảo cho lực lượng Kiểm lâm, các ngành, các địa phương thực hiện Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ; đầu tư trang thiết bị, phương tiện cần thiết để lực lượng Kiểm lâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng.

9- Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam dành một thời lượng trong kế hoạch để tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phản ánh kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ rừng; đồng thời phản ánh những vụ tiêu cực góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, đoàn thể liên quan của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-UB cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch tổ chức thực hiện.

Chi cục Kiểm lâm là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, triển khai; theo dõi, tổng hợp tình hình báo cáo thường xuyên cho UBND tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
VPCP (b/c);
Bộ NN&PTNT (b/c) ;
TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
UBND các huyện, thị xã;
Sở NN&PTNT, TC, KH&ĐT, TN&MT, Chi cục Kiểm lâm;
Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan;
Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, BCH BP tỉnh;
Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Nam;
CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN.
(X:\KTN\Hue\2006\Chi thi\CT ngan chan chat pha, dot rung trai phep 140406.doc )

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2006
Ngày hiệu lực27/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/2006/CT- UBND biện pháp ngăn chặn chặt phá lấn chiếm khai thác rừng trái phép Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/2006/CT- UBND biện pháp ngăn chặn chặt phá lấn chiếm khai thác rừng trái phép Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành17/04/2006
        Ngày hiệu lực27/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 17/2006/CT- UBND biện pháp ngăn chặn chặt phá lấn chiếm khai thác rừng trái phép Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/2006/CT- UBND biện pháp ngăn chặn chặt phá lấn chiếm khai thác rừng trái phép Quảng Nam