Chỉ thị 17/2008/CT-UBND

Chỉ thị 17/2008/CT-UBND đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/2008/CT-UBND khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2008/CT-UBND

Vinh, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tỉnh ta trong những năm qua, nhất là từ năm 2003 lại nay, đã có những bước phát triển mạnh mẽ:

- Hội khuyến học đã được thành lập và hoạt động có hiệu quả ở hầu hết các huyện, thị, thành; xã, phường, thị trấn; làng, bản, khối, xóm; trường học; cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh;

- Phong trào thi đua xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”, “Cộng đồng dân cư khuyến học”, “Tết khuyến học”, “Tháng khuyến học”… được đẩy mạnh;

- Quỹ khuyến học được xây dựng và phát triển, tạo nguồn để hỗ trợ cho nhiều học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi, có tài năng trên các lĩnh vực;

- Các trung tâm học tập cộng đồng được thành lập và hoạt động tích cực ở hầu khắp các cơ sở, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thêm cơ hội được học tập nâng cao hiểu biết, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển còn chưa thật đồng đều, chưa sâu rộng; nhận thức của một số ngành, địa phương, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa thật sự đầy đủ.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; từng bước xây dựng và phát triển mô hình xã hội học tập theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các ngành, các địa phương, đơn vị cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; tập trung triển khai thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, đào tạo, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục của đất nước ta. Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài gắn với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; với phong trào làm kinh tế giỏi, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; học đi đôi với hành. Phát triển các hình thức học tập chính quy đi đôi với phát triển, đa dạng hóa các hình thức học thường xuyên, học suốt đời cho mọi người dân.

3. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần tập trung chỉ đạo xác định, cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp triển khai các hoạt động xây dựng xã hội học tập theo Kế hoạch xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, trong đó lưu ý xây dựng tổ chức Hội khuyến học các cấp ở Nghệ An vững mạnh, hoạt động thiết thực, có hiệu quả.

4. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các công việc sau:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về công tác khuyến học, khuyến tài; đồng thời chỉ đạo triển khai, kiểm tra đôn đốc nhằm nâng cao hiệu quả Kế hoạch xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010 theo Quyết định số 4254/QĐ-UBNDVX ngày 09/11/2006 của UBND tỉnh.

- Thực hiện các giải pháp để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng, cơ sở dạy nghề, trong đó tập trung đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu, phương pháp học tập đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của nhân dân. Chủ động phối hợp với Hội Khuyến học hướng dẫn các ngành liên quan biên soạn tài liệu đưa các chương trình dự án ở cơ sở vào học tập ở các Trung tâm học tập cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cho người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lao động ở nông thôn, tạo điều kiện, môi trường học, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ cho mọi tầng lớp nhân dân, bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài năng trẻ.

b) Sở Nội vụ:

Nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung những cơ chế chính sách cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Khuyến học hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và có hiệu quả, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của Hội trong việc thúc đẩy hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục thường xuyên, các Trung tâm học tập cộng đồng, đặc biệt là các Trung tâm ở các vùng khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa bảo đảm công bằng giáo dục.

d) Sở Tài chính:

Trên cơ sở các quy định của Nhà nước, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách tài chính hợp lý nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh sự phát triển các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; các cơ sở giáo dục thường xuyên, các Trung tâm học tập cộng đồng.

e) Ủy ban nhân dân các cấp:

Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, các đoàn thể, thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Khuyến học phát huy vai trò làm nòng cốt trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Chỉ đạo, hỗ trợ Hội Khuyến học tổ chức tốt phong trào “Tết khuyến học” và “Tháng khuyến học” hàng năm.

5. Hội Khuyến học tỉnh:

- Chỉ đạo các cấp Hội tăng cường các hoạt động có hiệu quả thiết thực, nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; có những đóng góp tích cực vào phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”, “Cộng đồng dân cư khuyến học”, “Tết khuyến học”, “Tháng khuyến học”; phát triển Quỹ khuyến học; góp phần tích cực phát triển Trung tâm học tập cộng đồng; xây dựng mô hình xã hội học tập từ cơ sở… Thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng Đề tài khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng”.

- Tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ II cấp huyện và cơ sở, nhằm củng cố Hội Khuyến học các cấp hoạt động có hiệu quả, làm nòng cốt trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả tỉnh trở thành một xã hội học tập; biểu dương kịp thời các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực21/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/2008/CT-UBND khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/2008/CT-UBND khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực21/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 17/2008/CT-UBND khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/2008/CT-UBND khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập Nghệ An

           • 11/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực