Chỉ thị 17/2015/CT-UBND

Chỉ thị 17/2015/CT-UBND về tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10/2015 và tăng cường công tác phòng chống hạn hán, lũ lụt, chủ động đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/2015/CT-UBND làm thủy lợi phòng chống hạn hán lũ lụt đối phó biến đổi khí hậu Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2015/CT-UBND

Nghệ An, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐỢT PHÁT ĐỘNG TOÀN DÂN RA QUÂN LÀM THỦY LỢI NHÂN NGÀY 16/10/2015 VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN, LŨ LỤT, CHỦ ĐỘNG ĐỐI PHÓ VỚI ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.

Ngày 21 tháng 5 năm 2001, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 02 NQ/TU về thủy lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thủy sản, tiếp tục đẩy mạnh chương trình kiên cố hóa kênh mương. Trong đó nêu rõ "Từ nay, lấy ngày 16/10 làm ngày phát động cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia làm thủy lợi, nhất là thủy lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và nuôi trồng thủy sản, mở đầu cho phong trào làm thủy lợi hàng năm.

Qua 14 đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10, từ năm 2001 đến 2014 đã đem lại những kết quả to lớn và thiết thực như: Tu sửa các công trình, nạo vét và kiên cố hóa kênh mương, đắp bờ vùng bờ thửa, tiêu úng cho cây vụ Đông, chuẩn bị cơ sở vật chất thủy lợi phục vụ sản xuất Đông Xuân, khắc phục kịp thời hậu quả lụt bão v.v... Thông qua các đợt phát động đã khơi dậy ý thức tự lực, tự cường trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân về công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

Do tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, bất lợi. Năm nay, liên tục các tháng 4, 5, 6, trên địa bàn tỉnh không có mưa, nắng nóng với nền nhiệt độ cao từ 39 - 40°C, gió Tây Nam thổi mạnh, mực nước ở các hồ chứa và các triền sông, suối giảm thấp lịch sử, hạn hán xảy ra trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa Hè Thu không gieo cấy được, hàng trăm ha diện tích cây công nghiệp bị cháy lá, chết. Hiện nay mưa lũ lớn lại đã xảy ra sớm ở một số tỉnh, làm thiệt hại lớn về người, tài sản, mùa màng, cơ sở hạ tầng, dân sinh, kinh tế.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, mà nhiệm vụ cấp bách trước mắt là để chủ động phòng chống hạn hán và lũ lụt, đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông năm 2015 và sản xuất năm 2016, UBND tỉnh tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi trong toàn tỉnh từ nay đến ngày 30/11/2015; Giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phối hợp với các Công ty thủy lợi trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi tại địa phương mình với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về hiệu quả kinh tế của tưới, tiêu đối với cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thủy sản, kiên cố hóa kênh mương, chuẩn bị cơ sở hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới, từ đó nâng cao ý thức chủ động, phát huy nội lực, chống tư tưởng ỷ lại, trông chờ.

b) Rà soát lại phương án phòng, chống lụt bão, theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến thời tiết để tích nước hồ chứa phù hợp, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn công trình. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp, ban chỉ huy phòng chống lụt bão công trình có kế hoạch chủ động, sẵn sàng triển khai thực hiện phương án phòng chống lụt bão đã được phê duyệt:

- Tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục ngay các hư hỏng, các tiềm ẩn nguy cơ sự cố hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình, sẵn sàng đối phó với mưa lũ lớn;

- Giải tỏa thông thoáng các cản trở dòng chảy trên các trục tiêu, kênh tiêu nội đồng thực hiện tốt phương châm gạn triều tiêu úng đảm bảo chống lũ, tiêu úng kịp thời để bảo vệ sản xuất.

c) Tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, lũ lụt, đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Xây dựng sớm phương án cấp nước phục vụ sản xuất vụ Xuân và Hè Thu năm 2016. Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn nước (khi kết thúc mùa mưa) bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý; kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất và cấp nước khi nguồn nước thay đổi;

- Quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ thất thoát, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường áp dụng các biện pháp tưới khoa học, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn;

- Tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương, các cửa vào cống lấy nước, trạm bơm tưới, ao, giếng, lắp đặt phương tiện lấy nước để chủ động vận hành, đảm bảo đủ điều kiện dẫn nước, thông thoáng từ đầu mối tới mặt ruộng, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt;

- Đào đắp các hồ chứa, bể chứa nhỏ, giếng nước, phát triển mạng lưới bơm nhỏ, khai thác tối đa lợi thế hệ thống các hồ đập trong tỉnh để nhân rộng các mô hình tưới nước cho các loại cây cam, chè, cà phê, cao su, cỏ...;

- Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, chương trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kết hợp với chuyển đổi ruộng đất và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

d) Căn cứ các nội dung trên và đặc điểm, điều kiện của từng địa phương để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong thời gian phát động, các địa phương động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia lao động công ích. Chú ý đến hiệu quả thiết thực và tổ chức tiết kiệm; tránh bệnh hình thức, gây lãng phí, tốn kém.

e) Cuối đợt phát động, có tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo Chi cục thủy lợi, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các công ty TNHH thủy lợi triển khai thực hiện tốt đợt ra quân làm thủy lợi kết hợp chuẩn bị phương án phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, chủ động biện pháp để đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong vụ Đông năm 2015 và sản xuất năm 2016.

- Xây dựng kế hoạch dùng nước của tỉnh, phối hợp với các nhà máy thủy điện đảm bảo xả lưu lượng nước đáp ứng yêu cầu phục vụ dân sinh và sản xuất vụ Xuân, vụ Hè Thu - Mùa năm 2016.

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đợt phát động và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Kết thúc đợt phát động phải tổ chức đánh giá, phân loại, đề nghị biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, phê bình nhắc nhở những đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt trong đợt phát động này.

3. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, báo Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chương trình, kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết 02 NQ/TU, kịp thời đưa tin về tiến độ, kết quả đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi năm 2015 và những điển hình tiên tiến góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn tỉnh, thực hiện tốt công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt mang lại hiệu quả cao.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh vận động các đoàn viên, hội viên của mình tích cực tham gia đợt phát động làm thủy lợi, chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu một cách thiết thực nhất.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Tổng Cục Thủy lợi (để b/c);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ tư pháp (để k/t);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (để g/s);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành; Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Chi cục Thủy Lợi; Các Công ty Thủy lợi;
- Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh;
- CVNN, TH, TT Tin học-Công báo;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực19/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/2015/CT-UBND làm thủy lợi phòng chống hạn hán lũ lụt đối phó biến đổi khí hậu Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/2015/CT-UBND làm thủy lợi phòng chống hạn hán lũ lụt đối phó biến đổi khí hậu Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/2015/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýĐinh Viết Hồng
        Ngày ban hành09/09/2015
        Ngày hiệu lực19/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 17/2015/CT-UBND làm thủy lợi phòng chống hạn hán lũ lụt đối phó biến đổi khí hậu Nghệ An

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/2015/CT-UBND làm thủy lợi phòng chống hạn hán lũ lụt đối phó biến đổi khí hậu Nghệ An

              • 09/09/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/09/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực