Chỉ thị 17/CT-TTg

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2012 triển khai công tác thi hành án hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-TTg triển khai công tác thi hành án hành chính


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/CT-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

Luật tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Luật quy định cụ thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý và thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính (sau đây gọi là thi hành án hành chính). Để triển khai thi hành Luật, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 về việc thi hành Luật tố tụng hành chính.

Thực tiễn thi hành Luật thời gian qua cho thấy, công tác thi hành án hành chính chưa được triển khai đầy đủ, vẫn còn tình trạng nhiều bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính chưa được thi hành nghiêm túc. Nguyên nhân chính là do tính chất phức tạp của công tác thi hành án hành chính; nhận thức về công tác thi hành án hành chính của các cấp, các ngành còn hạn chế; tại một số địa phương, các cấp chính quyền chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác này; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự chưa được kiện toàn, đào tạo và bồi dưỡng kịp thời, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc chưa được đầu tư tương xứng với nhiệm vụ mới được giao.

Để triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính và Nghị quyết số 56/2010/QH12 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của Luật tố tụng hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức khác thuộc Bộ, ngành, địa phương mình trong việc ban hành quyết định hành chính và thực hiện hành vi hành chính, hạn chế tối đa các vụ việc có thể bị khởi kiện ra Tòa án;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật tố tụng hành chính về thi hành án hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân;

c) Thực hiện và chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức khác thuộc Bộ, ngành, địa phương mình thi hành kịp thời, nghiêm túc bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có hiệu lực pháp luật;

d) Định kỳ 6 tháng một lần, tổng hợp, đánh giá kết quả thi hành án hành chính của Bộ, ngành, địa phương mình báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ về công tác thi hành án hành chính.

2. Trách nhiệm cụ thể của một số Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp liên quan đến việc triển khai công tác thi hành án hành chính:

a) Bộ Tư pháp:

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế công chức; bố trí, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ quan thi hành án dân sự bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hành chính;

Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính để chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục và những vấn đề khác có liên quan trong việc triển khai công tác thi hành án hành chính;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu phân bổ đủ biên chế hợp lý, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính và đôn đốc thi hành án hành chính;

Thực hiện tốt việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án hành chính;

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thống kê, theo dõi, tổng kết công tác thi hành án hành chính để báo cáo Chính phủ.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về công tác thi hành án hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Luật tố tụng hành chính trong việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính:

Phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan cân đối ngân sách bảo đảm đủ, kịp thời kinh phí hoạt động, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự trên cơ sở Đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2011-2015” và Đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW giai đoạn 2011-2015” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

d) Bộ Nội vụ:

Phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát, nghiên cứu để bố trí đủ biên chế hợp lý cho các cơ quan thi hành án dân sự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và công tác đôn đốc thi hành án hành chính trong giai đoạn 2012-2015.

đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn nghiêm túc thi hành án hành chính, không để tồn động các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp có căn cứ đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc đôn đốc thi hành án hành chính, thống kê, báo cáo kết quả thi hành án hành chính.

3. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này cùng với việc sơ kết thi hành Luật tố tụng hành chính vào năm 2015 theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND và UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp TW;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2012
Ngày hiệu lực25/05/2012
Ngày công báo10/06/2012
Số công báoTừ số 387 đến số 388
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-TTg triển khai công tác thi hành án hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-TTg triển khai công tác thi hành án hành chính
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành25/05/2012
        Ngày hiệu lực25/05/2012
        Ngày công báo10/06/2012
        Số công báoTừ số 387 đến số 388
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-TTg triển khai công tác thi hành án hành chính

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-TTg triển khai công tác thi hành án hành chính

             • 25/05/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/06/2012

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/05/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực