Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2011 thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP quy định biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND 2011 tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong án phạt tù Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 11 năm 2011

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2011/NĐ-CP , NGÀY 16/9/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Nghiêm túc thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP , ngày 16/9/2011 của Chính phủ Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù;

Để việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định đến từng cán bộ, đảng viên (có Nghị định kèm); xác định đây là một trong những công tác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

2. Giám đốc Công an tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, thường xuyên xây dựng các chương trình, kế hoạch trong việc thực hiện bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng theo đúng quy định của Chính phủ.

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thành phố công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân khác theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự của lực lượng Công an tỉnh theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, số người điển hình tiên tiến tái hòa nhập cộng đồng, số người không về nơi cư trú, số người tái phạm tội và vi phạm pháp luật trong phạm vi địa phương mình quản lý; tổng hợp, báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh.

3. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để ổn định cuộc sống.

4. Giám đốc Sơ Tư pháp phối hợp Cục thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự các cấp lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin về xóa án tích và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

5. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương giành thời lượng thích hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng và giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; thông tin, tuyên truyền kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

6. Giám đốc Sở Tài chính đảm bảo kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quy định.

7. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

8. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Tổ chức chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

9. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; căn cứ vào những quy định cụ thể của Nghị định 80/2011/NĐ-CP và nội dung Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có kế hoạch thực hiện phù hợp, nghiêm túc, đạt kết quả cao nhất.

Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Thông Tin và Truyền thông và các Sở, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ, trong từng giai đoạn, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để kịp thời lãnh chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT. Tỉnh uỷ, HĐND (b/c);
- CT, các PCT.UBT (chỉ đạo);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (theo dõi);
- Phòng NCTD, VHXH; (theo dõi);
- Các Sở, ban, ngành tỉnh (thực hiện);
- UBND huyện, thành phố (thực hiện);
- Lưu: VT, 2.04.05, VP.CAT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2011
Ngày hiệu lực16/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND 2011 tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong án phạt tù Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UBND 2011 tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong án phạt tù Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Diệp
        Ngày ban hành16/11/2011
        Ngày hiệu lực16/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND 2011 tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong án phạt tù Vĩnh Long

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND 2011 tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong án phạt tù Vĩnh Long

             • 16/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực