Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 về việc thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND 2014 thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005; Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối; Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các tổ chức, cá nhân là người cư trú, người không cư trú:

Không được thực hiện các giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối quy định tại Điều 4, Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối. Trong hoạt động quản lý, thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định hạn chế sử dụng ngoại hối thì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

4. Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi sử dụng ngoại hối không đúng quy định của pháp luật trong các hoạt động thương mại của tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

a. Không duyệt thông tin quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ ... bằng ngoại hối.

b. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các cơ quan truyền thông tuyên truyền quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam và các quy định của pháp luật liên quan.

6. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa:

a. Không nhận đăng thông tin quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ ... bằng ngoại hối.

b. Thực hiện tuyên truyền quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam và các quy định của pháp luật liên quan; Kịp thời phản ánh việc sử dụng ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

7. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa:

a. Làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng và tổ chức khác được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối thực hiện nghiêm túc và hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối.

c. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra các hoạt động ngoại hối trên địa bàn.

d. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập đội kiểm tra liên ngành về hoạt động ngoại hối, ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngoại hối trên địa bàn.

đ. Tổng hợp tình hình thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến quy định hạn chế sử dụng ngoại hối theo quy định của pháp luật.

8. Công tác phối hợp liên ngành trong quản lý hoạt động ngoại hối:

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với nhau để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động ngoại hối. Tăng cường phối hợp kiểm tra, thanh tra hoạt động ngoại hối và các hành vi vi phạm quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND (để b/c);
- CT UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh KH;
- Trung tâm Công báo;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT&TH Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa, Website Khanh Hoa;
- Các phòng: VX, NC;
- Lưu: VT, HP, HB, HN, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2014
Ngày hiệu lực24/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND 2014 thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 17/CT-UBND 2014 thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối Khánh Hòa
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu17/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýTrần Sơn Hải
       Ngày ban hành24/06/2014
       Ngày hiệu lực24/06/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND 2014 thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND 2014 thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối Khánh Hòa

          • 24/06/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/06/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực