Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách tỉnh Đồng Nai những tháng cuối năm 2017

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND 2017 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH TỈNH ĐỒNG NAI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2017

Năm 2017 là năm đầu của chu kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, tình hình thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực vẫn còn khó khăn đã tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của người dân, ảnh hưởng đến kinh tế của tỉnh. Ngoài ra, năm 2017 cũng là năm triển khai, thực hiện nhiều chính sách, chế độ chi mới, do đó đã tác động rất lớn đến số thu ngân sách và cân đối ngân sách tỉnh.

Đến ngày 30/9/2017, tổng thu NSNN toàn tỉnh là 31.695 tỷ đồng đạt 66% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu nội địa toàn tỉnh đạt 21.022 tỷ đồng đạt 63% dự toán; trong đó, tổng thu nội địa khối tỉnh là 15.129 tỷ đồng chỉ đạt 52% dự toán HĐND tỉnh giao, tổng thu nội địa khối huyện là 5.893 tỷ đồng đạt 127% dự toán HĐND tỉnh giao (10/11 đơn vị cấp huyện đã thu vượt dự toán). Theo đó năm 2017, dự ước tình hình ngân sách cấp huyện khả quan, tăng thu lớn; tình hình cân đối ngân sách cấp tỉnh sẽ rất khó khăn.

Nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngân sách năm 2017, nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Về thu ngân sách:

a) Cục Thuế, Cục Hải quan tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để giảm số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2017; phấn đấu phải hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 đã được HĐND tỉnh giao.

b) Đến nay, hầu hết các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã thu đạt và vượt dự toán năm 2017, dự ước tình hình ngân sách cấp huyện khả quan, tăng thu lớn, tình hình cân đối ngân sách cấp tỉnh rất khó khăn. Do đó UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập trung chỉ đạo các cơ quan có liên quan tại địa phương phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 ở mức cao nhất (không để nguồn thu của năm nay cho năm sau) để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ chi phát sinh.

2. Về chi ngân sách:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, phải đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ chi an sinh - xã hội theo quy định:

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện tổ chức quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, thực hiện quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm, thực hiện việc cắt giảm dự toán đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân bổ hoặc chưa triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ để đưa về dự phòng ngân sách cấp tỉnh; rà soát các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để cắt, giảm hoặc hoãn, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán năm 2017 sang bố trí trong dự toán năm 2018 và các năm tiếp theo; không đề xuất các nhiệm vụ chi mới chưa thật sự cấp thiết ngoài dự toán được giao.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư các đơn vị có liên quan rà soát các khoản chi chưa thật sự cần thiết, các khoản phải cắt giảm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo cắt giảm hoặc chuyển sang năm 2018 thực hiện; chủ động đề xuất phương án cân đối nguồn trong trường hợp hụt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2017.

b) UBND các cấp huyện chủ động điều hành chi ngân sách theo dự toán, khả năng cân đối ngân sách, thực hiện chủ động dành nguồn để thực hiện các chính sách, chế độ chi đã được cấp có thẩm quyền ban hành, cụ thể:

- Quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách để tập trung cho các mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và một số nhiệm vụ cần thiết khác chưa được bố trí trong dự toán năm 2017.

- Do tình hình thu ngân sách cấp tỉnh rất khó khăn, tình hình thu của ngân sách cấp huyện năm 2017 khả quan hơn, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa cần chủ động cân đối nguồn lực tài chính địa phương, sử dụng 50% số vượt thu, kết dư ngân sách và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện các chế độ, nhiệm vụ chi chưa được bố trí trong dự toán và bổ sung năm 2017, các nhiệm vụ chi khác phát sinh trên địa bàn (bao gồm: Kinh phí tăng thêm để thực hiện khoán cho người làm việc không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; kinh phí thực hiện mức trợ cấp đối với trưởng các đoàn thể cấp ấp và kinh phí hoạt động tổ nhân dân theo Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định mức trợ cấp đối với Trưởng các đoàn thể ở ấp (khu phố) và kinh phí hoạt động cho Tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; kinh phí mai táng phí cho các đối tượng, kinh phí thực hiện các chế độ nghỉ việc theo quy định, kinh phí hỗ trợ đào tạo, kinh phí thu hút cho các đối tượng, kinh phí tăng thêm để thực hiện tăng biên chế giáo dục...) và kinh phí thực hiện hỗ trợ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

- Trong quá trình điều hành, trường hợp sử dụng tất cả các nguồn tài chính hợp pháp vẫn không đảm bảo được các nhiệm vụ chi, phải thực hiện rà soát, sắp xếp, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết hoặc hoãn, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán năm 2017 sang năm 2018 và các năm sau để đảm bảo cân đối.

- Đối với các huyện có tăng thu thấp, sau khi đã thực hiện các biện pháp nhằm tăng thu và rà soát, cắt giảm, hoãn, giãn các nhiệm vụ chi mà vẫn còn khó khăn về cân đối ngân sách thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý.

c) Khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

3. Tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn.

4. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương và nội dung của Chỉ thị này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Hải quan và UBND các huyện thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh - Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Các sở, ban, ngành;
- Các hội, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT, QTTV, các Phòng.
@ĐiềnKT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực06/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND 2017 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UBND 2017 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành06/10/2017
        Ngày hiệu lực06/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND 2017 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND 2017 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Đồng Nai

           • 06/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực