Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND 2018 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM NHẰM THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018

Chín tháng đầu năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức; song, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2018 của tỉnh tiếp tục có bước phát triển mới: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng ước đạt 12,36%, cao hơn năm 2017 (8,04%) và là mức tăng cao nhất từ năm 2010 trở lại đây; cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực; ngành nông nghiệp vẫn giữ được ổn định, sản lượng lương thực đạt kế hoạch đề ra, lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, giá trị sản xuất tăng 29,2%; các ngành dịch vụ tiếp tục có bước phát triển nhanh; các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta có nhiều yếu tố tác động bất lợi đến thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là thiên tai, lũ lụt xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, đầu tư xây dựng và đời sống của Nhân dân, nặng nề nhất là khu vực miền núi. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm và chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản liên quan trong những tháng cuối năm 2018; đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Các cấp, các ngành, đặc biệt là UBND huyện Mường Lát, Quan Hóa, Cẩm Thủy, Thạch Thành và các huyện chịu ảnh hưởng của lũ lụt, thiên tai bão số 4, mưa lũ từ ngày 28 - 31/8/2018, tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống Nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu sau:

- Hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị trôi, lấp, phải di dời xong trước Tết Nguyên đán 2019.

- Không để các hộ dân bị thiếu đói, rét; không có nơi ở; không được dùng nước hợp vệ sinh.

- Không để xảy ra dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm; không để xảy ra ô nhiễm môi trường.

- Sớm trả lại thiết kế ban đầu cho các công trình (đối với các công trình trường học: hoàn thành trước học kỳ 2 năm học 2018 - 2019; đối với các tuyến đường giao thông: hoàn thành trả lại thiết kế ban đầu trước 31/12/2019; đối với các công trình hồ đập, đê điều: hoàn thành trước tháng 5 năm 2019).

Các sở, ban, ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu triển khai các công việc nêu trên và hướng dẫn các địa phương thực hiện; cụ thể như sau:

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì:

+ Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nhà ở cho các hộ dân, công trình cấp nước sinh hoạt.

+ Hướng dẫn các địa phương khôi phục sản xuất trồng trọt, chăn nuôi (khắc phục ruộng nương bị hư hỏng do mưa lũ, sạt lở đất; cung cấp giống để khôi phục sản xuất; không để xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm).

+ Tham mưu kế hoạch khôi phục các công trình đê điều, hồ đập bị hư hỏng, thẩm thấu; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018. Trực tiếp thực hiện các công trình khắc phục theo sự phân công.

+ Tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh và gửi về Sở Tài chính chậm nhất vào ngày 30/9/2018 để thẩm định.

- Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương theo dõi sát tình hình đời sống Nhân dân; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất giải pháp hỗ trợ kịp thời, không để người dân bị thiếu đói.

- Giao Sở Giao thông Vận tải:

+ Trước mắt hoàn thành việc thông các tuyến đường bước 1, bước 2.

+ Tham mưu kế hoạch khôi phục các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018.

+ Khẩn trương thực hiện các dự án hoàn trả lại thiết kế ban đầu cho các tuyến đường (chủ động đấu mối với các Bộ, ngành Trung ương để được hỗ trợ kinh phí) theo sự phân công.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các địa phương để hướng dẫn thực hiện xây dựng, sửa chữa hư hỏng trường lớp học; tổng hợp kế hoạch khắc phục các công trình trường lớp học, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 30/9/2018.

- Giao Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

- Giao Ban Dân tộc chủ trì, hướng dẫn và giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành, đơn vị liên quan, thẩm định giá trị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra và đề xuất nguồn vốn hỗ trợ để triển khai thực hiện; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 10/10/2018. Trước mắt, giải quyết cho các sở, ngành, UBND các huyện ứng trước kinh phí để xử lý ngay các thiệt hại phải xử lý khẩn cấp; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 28/9/2018.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, động viên Nhân dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống; đồng thời, theo dõi, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị.

2. Các ngành, các cấp, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2018 để tập trung thực hiện, kịp thời báo cáo UBND, Chủ tịch UBND tỉnh những khó khăn vướng mắc để có chỉ đạo giải quyết, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2018. Trường hợp chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi chỉ đạo, phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Tập trung giải quyết các điểm nghẽn để tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh

- Về GPMB: các ngành, các địa phương rà soát lại các công việc được giao trong Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2018 (số 93/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh) để tập trung thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Về thủ tục đầu tư: tập trung giải quyết thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp (DDI, FDI), các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn, đường ven biển...), các dự án đầu tư công thuộc đề án xây dựng Chính phủ điện từ và các dịch vụ thành phố thông minh...

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong việc giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn, xong trước 30/9/2018.

4. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh

- Trong lĩnh vực nông nghiệp: giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, tích cực chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thu hoạch vụ thu mùa, triển khai kế hoạch vụ đông xuân, đẩy mạnh sản xuất vụ đông để bù đắp phần thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra; không để xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, tập trung phòng chống, không để lây nhiễm bệnh dịch tả ở lợn có nguồn gốc từ Châu Phi; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai.

- Trong lĩnh vực công nghiệp:

+ Giao Sở Công Thương, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN chủ trì, tập trung hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc để dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định và nhà đầu tư tiếp tục đầu tư các dự án về môi trường; tiếp tục khuyến khích triển khai các dự án tổng kho xăng dầu, phục vụ hoạt động phân phối sản phẩm.

+ Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thị trường, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển.

- Trong lĩnh vực dịch vụ:

+ Tập trung hỗ trợ, thúc đẩy phát triển dịch vụ tại Cảng Nghi Sơn và Cảng hàng không Thọ Xuân. Giao Ban Quản lý KKT Nghi Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, xây dựng Đề án phát triển dịch vụ logistics; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10 năm 2018.

+ Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện phân phối sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

5. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách

- Giao Thanh tra tỉnh tập trung thực hiện thanh tra chống thất thu thuế, đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/10/2018.

- Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, tổ chức rà soát, tổng hợp các đơn vị nợ thuế trên địa bàn tỉnh; thực hiện công khai danh sách các đơn vị nợ thuế với số lượng lớn và đề xuất biện pháp xử lý kiên quyết đối với các đơn vị cố tình chây ỳ nợ thuế; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 30/10/2018.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về văn hóa - xã hội

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2).

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non chậm nhất vào ngày 30/10/2018.

- Giao Sở Y tế chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo; chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án tự chủ tại các bệnh viện công lập; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở người, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn.

7. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp, các ngành chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết tranh chấp ngay từ cơ sở, không để xảy ra đình công, lãn công, tạo ổn định cho sản xuất.

8. Chuẩn bị các nội dung để Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: giao các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/9/2018; cụ thể như sau:

- Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo tổng hợp thiệt hại và tình hình khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch GPMB năm 2018 (trong đó phải nêu rõ địa phương thực hiện chậm, các ngành không thực hiện tốt công tác GPMB) và đề xuất giải pháp đẩy mạnh GPMB trong thời gian tới.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

- Sở Nội vụ chuẩn bị báo cáo tình hình thừa, thiếu giáo viên các cấp học trên địa bàn từng huyện và đề xuất biện pháp giải quyết.

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2018
Ngày hiệu lực25/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND 2018 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UBND 2018 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Thanh Hóa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành25/09/2018
        Ngày hiệu lực25/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND 2018 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Thanh Hóa

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND 2018 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Thanh Hóa

             • 25/09/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/09/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực