Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND về triển khai giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2018 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2018

Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tuy nhiên, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực nông, lâm, ngư, nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn; việc giải ngân vốn đầu tư của một số dự án còn chậm, cũng như biến đổi khí hậu diễn biến khó lường sẽ tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2018. Vì vậy, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018 đã được Chính phủ giao, đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán đầu năm, đồng thời xử lý các nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh; Cục Trưởng Cục Hải Quan tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/02/2018, cần tập trung một số nội dung trong những tháng cuối năm như sau:

1. Đối với cơ quan Thuế:

- Tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; giảm nợ đọng thuế và phấn đấu số nợ đọng thuế đến thời điểm 31/12/2018 bằng 50% nợ thuế đến thời điểm 31/12/2017, thực hiện tốt thu thuế để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán Chính phủ giao;

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong công tác thuế, giải quyết hồ sơ nhanh gọn, kịp thời, đúng pháp luật, không để ùn tắc, tồn đọng, gây khó khăn cho người nộp thuế;

- Phối hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra và truy thu thuế qua hình thức thanh toán điện tử thông qua mã phản hồi nhanh (QR code) dưới hình thức sử dụng điện thoại thông minh và thẻ các loại thiết POS di động cầm tay từ nguồn thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách du lịch nước ngoài.

2. Cơ quan Hải quan:

- Thực hiện cải cách, hiện đại hóa các thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới; giảm thiểu giấy tờ, giảm chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính để thu hút doanh nghiệp lập thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Khánh Hòa

- Tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ thuế tập trung xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế năm 2018 giảm so với năm 2017. Rà soát phân loại nợ thuế, áp dụng các biện pháp quản lý thuế, cưỡng chế thuế đảm bảo không để phát sinh nợ thuế mới.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; nhất là các dự án bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; đối với những dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ phải kịp thời quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2018 nhưng chưa được bố trí đủ vốn. Phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước để bố trí vốn thu hồi các khoản tạm ứng, ứng trước dự toán; kiên quyết không thực hiện chuyển nguồn đối với các nội dung đã chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018 nhưng không thực hiện. Kiên quyết cắt, giảm các dự án, công trình đến 30/9/2018 chưa thực hiện giải ngân để bố trí các dự án, công trình chưa có nguồn thực hiện.

4. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

Chủ động rà soát và đề nghị điều chỉnh các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán đầu năm 2018 nhưng chưa sử dụng để bố trí các nhiệm vụ chi phát sinh trong năm; hạn chế đề nghị bổ sung ngoài dự toán được giao đầu năm 2018; quản lý và sử dụng dự toán ngân sách được giao có hiệu quả, tăng cường tiết kiệm trong chi thường xuyên.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ động chỉ đạo cơ quan Thuế tại địa phương triển khai tích cực các biện pháp thu thuế và công tác thu hồi nợ đọng thuế.

- Triển khai những giải pháp tối ưu trong công tác điều hành ngân sách, thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch rà soát các nhiệm vụ chi đã được bố trí dự toán đầu năm 2018 nhưng chưa sử dụng hết để bố trí các nhiệm vụ chi phát sinh trong năm, giảm áp lực chi từ ngân sách cấp tỉnh; tránh tình trạng hủy dự toán lớn và chi chuyển nguồn sang năm sau; đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định.

- Đối với khoản chênh lệch giữa số thực hiện thu NSNN năm 2018 so với dự toán HĐND tỉnh giao tập trung bố trí các nhiệm vụ chi chưa cân đối được trong dự toán đầu năm (bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư).

- Đối với số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan liên quan sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm hiệu quả không sử dụng vào mục đích khác; trường hợp không sử dụng hết hoàn trả ngân sách tỉnh theo quy định.

6. Cơ quan tài chính các cấp:

- Tham mưu UBND các cấp quản lý chi NSNN theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian quy định.

- Chủ động sử dụng nguồn dự phòng NSĐP tập trung cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách khác;

- Thực hiện tiết kiệm 50% dự phòng để đảm bảo chi các chính sách an sinh xã hội; chủ động rà soát và điều chỉnh các nhiệm vụ chi trong dự toán được giao giữa các lĩnh vực, các cơ quan đảm bảo sử dụng dự toán hiệu quả.

- Chủ động điều hành cân đối ngân sách, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển;

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh tăng cường thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhằm bổ sung nguồn lực để đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi chưa được dự toán; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công đã đề ra và cơ cấu lại ngân sách nhà nước chi cho các lĩnh vực này.

7. Kho bạc Nhà nước tỉnh:

Tăng cường chỉ đạo và kiểm soát việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung; chủ động lập kế hoạch vốn, kế hoạch chi trả, thanh toán đảm bảo đầy đủ, kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chi theo phương án điều hành ngân sách hàng quý của cơ quan tài chính cùng cấp; ưu tiên nguồn vốn để thanh toán các khoản chi cho con người (lương, phụ cấp, trợ cấp xã hội,...) và các khoản chi cho công tác an sinh xã hội.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các Giám đốc Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; thường xuyên báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
-  TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, KBNN tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Khánh Hòa, Đài PT - TH tỉnh;
- TT Cổng thông tin điện tử KH;
- TT Công báo KH;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: XDNĐ, VX, TH, NC, QTTV;
- Lưu: VT, HB, HN, TLe, Hle.87

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2018
Ngày hiệu lực10/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành10/09/2018
        Ngày hiệu lực10/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương Khánh Hòa

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương Khánh Hòa

              • 10/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/09/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực