Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2015 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 17/CT-UBND

Thái Bình, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2015 - 2016 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN.

Năm học 2014-2015, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể, với sự nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, các thy giáo, cô giáo, công chức, viên chức và các em học sinh, giáo dục và đào tạo Thái Bình đã thu được những thành tựu đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 34-Ctr/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW; để chuẩn bị tốt cho việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội; thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016, y ban nhân dân tỉnh chỉ thị ngành giáo dục và đào tạo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình và các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin, truyền thông về giáo dục và đào tạo.

Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các ngành và địa phương trong quản lý giáo dục và đào tạo. Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp sau trung học cơ sở, trung học phổ thông và liên thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo.

Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kim tra nội bộ của cơ sở giáo dục đào tạo. Tăng cường thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm các sai phạm, thông báo công khai trước công luận.

Các trường chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, từng bước xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

2. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục

2.1. Nhiệm vụ chung

Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi cơ sở giáo dục.

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; tăng cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh diện chính sách xã hội, quan tâm tạo cơ hội học tập cho học sinh khuyết tật.

2.2. Giáo dục mầm non

Đảm bảo các điều kiện thiết yếu để nâng cao hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan đim giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại, truyn thông văn hóa của địa phương và dân tộc.

2.3. Giáo dục phổ thông

Đổi mới mnh mẽ, đồng bộ phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Rút kinh nghiệm công tác tổ chức kthi trung học phổ thông quốc gia năm 2015, bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục đào tạo.

Quản lý tốt việc dạy thêm học thêm. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy chế, gây bức xúc trong dư luận.

Nâng cao hiệu quả hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục mầm non.

Tiếp tục triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng chương trình Tiếng Anh theo Đán Dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020

2.4. Giáo dục thường xuyên

Phát triển và nâng cao chất lượng các chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và tạo điều kiện chuyển đổi ngành, nghề của người lao động. Củng cố hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của người học và thực tiễn của địa phương.

3. Về công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Rà soát, điều chỉnh, tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng đội ngũ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu đội ngũ công chức, viên chức các cấp (trường, phòng, sở) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng, hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Tãng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động bồi dưỡng cấp chứng chỉ và công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên. Giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến nghị về chế độ làm việc của đội ngũ nhà giáo, công chức quản lý giáo dục.

4. Về công tác đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng nguồn lực đầu tư

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách về tài chính giáo dục của tỉnh theo định hướng đổi mới giáo dục.

Triển khai, tổ chức kiểm tra việc hiện quy định về các khoản thu thỏa thuận trong trường học theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục công khai minh bạch toàn bộ hoạt động thu góp, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và toàn thể nhân dân tham gia giám sát các hoạt động thu góp của các nhà trường. Xử lý nghiêm, chấm dứt việc lạm thu trong các cơ sở giáo dục công lập.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư, công tác đấu thầu, công tác quyết toán trong xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị của các đơn vị; quản lý có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội để phát trin giáo dục.

Nhận Chỉ thị này yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến tới tất cả công chức, viên chức các cơ quan quản lý giáo dục, nhà giáo ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp của tỉnh để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Thị Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2015
Ngày hiệu lực14/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông Thái Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýCao Thị Hải
        Ngày ban hành14/09/2015
        Ngày hiệu lực14/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông Thái Bình

           • 14/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực