Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI

Thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ tỉnh tới cơ sở đã có nhiều chuyển biến trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa nghiêm: Nhiều công việc được giao chưa triển khai đúng tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức; kỷ luật, kỷ cương trong một số cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở còn bị coi nhẹ; việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời. Những tồn tại, hạn chế này đã ảnh hưởng đến chất lượng thực thi công vụ và lòng tin của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư vào chính quyền, đây là những hạn chế cần được kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, góp phần xây dựng bộ máy hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn bó với Nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các cấp chính quyền đối với Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và cũng cố niềm tin của Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

a) Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp;

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 31- CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc; Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi;

c) Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định;

d) Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng đối với các công việc được giao. Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan;

đ) Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao theo các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với các nội dung còn tồn tại phải khẩn trương tìm biện pháp giải quyết, tháo gỡ; đối với các nội dung còn khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo với cấp có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết;

e) Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp và nhà đầu tư; xử lý nghiêm việc chậm trễ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm;

g) Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước;

h) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu theo Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

a) Đảm bảo tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương trật tự hành chính, đúng thẩm quyền trong thực thi công vụ. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo với cấp trên trực tiếp để chỉ đạo giải quyết, khắc phục kịp thời;

b) Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá trong phòng họp, hội trường, tại nơi công cộng; không được đánh bạc dưới mọi hình thức; thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Chỉ thị số 31- CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh;

c) Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư;

d) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương, gây sách nhiễu, phiền hà; đồng thời, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

4. Tổ kiểm tra 20 của tỉnh và Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hiện kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2016
Ngày hiệu lực10/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước Quảng Ngãi 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành10/11/2016
        Ngày hiệu lực10/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước Quảng Ngãi 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước Quảng Ngãi 2016

           • 10/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực