Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác phòng, chống hạn trong mùa khô năm 2015-2016 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường phòng chống hạn mùa khô 2015 2016 Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Bình Phước, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HẠN TRONG MÙA KHÔ NĂM 2015-2016

Hiện tượng El Nino đang ảnh hưởng trực tiếp ở nước ta với cường độ mạnh, tương đương năm 1997 - 1998. Do nh hưởng của El Nino, thời tiết trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến cực đoan, mùa mưa năm 2015 đến muộn và kết thúc sớm. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa trên địa bàn tỉnh giảm từ 20- 30% so với trung bình nhiều năm; mực nước ngầm thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,7 - 1,5m; một số hồ chứa, mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 1,5 - 3m. Đặc biệt, hồ thủy điện Thác Mơ đến cuối tháng 10, mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường 5,6m.

Từ tình hình thực tế trên, mùa khô năm 2015-2016 trên địa bàn tỉnh có khả năng sẽ thiếu nước nghiêm trọng hơn các năm trước. Nhm chủ động ứng phó với tình hình hạn hán mùa khô năm 2015-2016 trên địa bàn tỉnh cũng như thực hiện Công điện số 32/CĐ-TW ngày 12/10/2015 của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chỉ thị số 8718/CT-BNN-TCTL ngày 23/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Ninô,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Triển khai hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị qun lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy điện lập kế hoạch thực hiện công tác phòng chống hạn trong mùa khô năm 2015-2016. Tổng hợp, tham UBND tnh ban hành kế hoạch phòng, chống hạn chung cho toàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và PCLB chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Bình Phước thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước, kịp thời điều chnh phương án phòng, chống hạn hán. Lưu ý sp xếp thứ tự ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

- Hướng dẫn các địa phương chuyển đi cơ cấu cây trồng, bố trí cơ cấu giống, thời vụ, phổ biến các biện pháp, kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và bảo vệ cây trồng phù hợp với nguồn nước tưới.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các biện pháp kỹ thuật để phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức và tăng cường tổ, đội quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng ở các cộng đồng dân cư nơi có rừng. Tập trung chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các phương án của các đơn vị quản lý rừng và phương án phối hợp trong công tác chữa cháy rừng với các đơn vị, địa phương nơi có rừng. Bố trí cán bộ, nhân viên Kiểm lâm thường xuyên tuần tra, trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ tại các nơi có rừng trong thời gian cao điểm. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, các trang thiết bị, kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng. Xử lý nghiêm các tổ chức, chủ rừng và cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tham mưu UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn nước, chủ động thực hiện công tác phòng, chống hạn hán, cháy rừng, thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, tham mưu đề xuất kiến nghị Chính phủ có các chính sách phù hợp nhằm bảo đảm nhiệm vụ chống hạn trong mùa khô năm 2015-2016 và những năm tới.

2. UBND các huyện, thị xã:

- Tổ chức kiểm tra, tổng hợp cụ thể nguồn nước kể cả các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, ưu tiên cho nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc, tưới cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao khi hạn hán xảy ra. Đối với cây hàng năm cần đánh giá nguồn nước để có kế hoạch gieo trồng phù hợp, tránh thiếu nước gây mất mùa trong vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu năm 2016.

- Đ tăng nguồn nước dự trữ cho mùa khô tới, ngay từ bây giờ thực hiện các biện pháp tăng cường tích trữ nước ở các ao, hồ có sẵn; xây dựng các đập tạm trữ nước, tu bổ, nạo vét kênh mương, cống, bọng; xây dựng kế hoạch điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm cụ thể cho từng nguồn nước để sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

- Trên cơ sở tính toán cân đối nguồn nước năm 2016, cần xác định cụ thể vùng đảm bảo tưới, vùng có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để cảnh báo nhân dân điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo hướng chuyển đổi cây trồng thường xuyên bị hạn hán sang các cây trồng khác hoặc tạm dừng canh tác khi thiếu nước.

- Chỉ đạo Ban bảo vệ rừng của huyện rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, có phương án phòng, chống cháy rừng tại các xã, tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị tại cơ sở.

- Tuyên truyền cho nhân dân để dự trữ nguồn thức ăn thô, nước uống, bảo đảm cấp nước cho các đàn gia súc, gia cầm trong trường hợp xảy ra hạn hán lâu dài.

- Trên cơ sở các giải pháp chống hạn trên, cần xây dựng kế hoạch cụ thể đ trin khai thực hiện. Chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán. Trường hợp bất khả kháng, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ ngành Trung ương xem xét hỗ trợ.

3. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước, các đơn vị quản hồ chứa nước và đơn vị quản lý công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh:

- Phải có kế hoạch ưu tiên nguồn nước cấp cho sinh hoạt (như hồ Suối Cam 1, hồ Bù Môn, hồ Ông Thoại, hồ Rừng Cấm, hồ Sa Cát, hồ Bàu Úm, hồ Long Hà, Hồ Suối Giai, hồ Đồng Xoài..). Trong trường hợp cần thiết nắng nóng kéo dài phải ngưng cấp nước tưới để ưu tiên phục vụ cấp nước sinh hoạt.

- Kiểm tra, kịp thời lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng sửa chữa hư hỏng các công trình thủy lợi do đơn vị mình quản lý, khai thác. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nạo vét thông thoáng kênh mương, đảm bảo cung cấp nước tưới cho toàn bộ diện tích đã hợp đng, nhằm giảm thiểu tổn thất.

- Kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích tưới, từng khu vực tưới của công trình để có kế hoạch điều tiết nước cụ thể, hợp lý.

- Tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí.

- Tổng hợp nhu cầu gieo trồng vụ tiếp theo của nhân dân để có kế hoạch hợp đồng tưới cụ thể, phù hợp với tình hình nguồn nước của từng công trình, thông báo cho nhân dân biết, tránh tình trạng khi thu hoạch vụ Đông Xuân xong nhân dân xuống giống tự phát, không tập trung dẫn đến nguồn nước tưới của các công trình không đảm bảo đủ nhu cầu sản xuất của nhân dân.

- Thường xuyên theo dõi mực nước h, có kế hoạch vận hành công trình cụ thể, tránh tình trạng nước trong hồ bị cạn kiệt nhất là các hồ chứa đang nuôi trồng thủy sản.

- Kiểm tra tình hình hoạt động của các công trình cấp nước sinh hoạt do đơn vị quản lý nhằm phát hiện kịp thời các hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp để đề xuất sửa chữa, nâng cấp kịp thời, có phương án vận hành công trình phù hợp đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô 2015-2016. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, tránh thất thoát lãng phí.

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển nước sạch để kịp thời cấp nước cho nhân dân các vùng thiếu nước nghiêm trọng khi hạn hán xảy ra.

4. Các Công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV thủy điện: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng:

Trong suốt mùa khô 2015-2016, ngoài việc xnước phát điện, phải ưu tiên thực hiện xả nước hoàn lưu về sông Bé để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nước phục vụ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bình Phước:

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các địa phương xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh và cho công tác phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Đài Khí tượng thủy văn Bình Phước nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là việc dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình hung phức tạp về thời tiết, ngun nước, cung cấp kịp thời cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các địa phương để chỉ đạo đối phó với mọi tình huống bất lợi có thể xảy ra.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng:

Báo Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền về tình hình khí tượng, thủy văn, khả năng xảy ra hạn hán, để vận động, hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn hán. Biểu dương kịp thời những địa phương, cơ sở đã chủ động và có những sáng kiến chống hạn mang lại hiệu quả cao.

8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động tham mưu UBND tỉnh nguồn vốn (Trung ương và của tỉnh) để chủ động trong công tác phòng, chống hạn hán khi hạn hán xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT;
- Tổng cục Thủy lợi;
- TT.TU, HĐND t
nh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT
, TC, CA, KH&ĐT, CT, TT-TT;
- UBND các huyện, thị xã;
- Đài PTTH tỉnh, Báo B
ình Phước;
- Các chi cục: Kiểm lâm, Thủy lợi;
- Công ty TNHH MTV DVTL BP;
- Công ty TNHH MTV
Cấp thoát nước BP;
- Các Cty CP, TNHH MTV: Thác Mơ, Cần Đơn, Sok Phú Miên
g;
- LĐVP, Phòng: KTN;
-Lưu: VT (Th ct 05-015).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2015
Ngày hiệu lực24/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường phòng chống hạn mùa khô 2015 2016 Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường phòng chống hạn mùa khô 2015 2016 Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành24/11/2015
        Ngày hiệu lực24/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường phòng chống hạn mùa khô 2015 2016 Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường phòng chống hạn mùa khô 2015 2016 Bình Phước

           • 24/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực