Chỉ thị 1738/CT-UBND

Chỉ thị 1738/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1738/CT-UBND 2017 nhiệm vụ trọng tâm năm học Kiên Giang 2017 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1738/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017- 2018

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục và tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện sâu rộng Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục- đào tạo, biu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng mô hình tiên tiến. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”; đưa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.

- Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; tích cực đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; từng bước hội nhập quốc tế trong các hoạt động giáo dục và đào tạo.

- Tập trung nguồn lực, triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo theo kế hoạch, đảm bảo tính chuyên nghiệp; đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia, đánh giá, phản biện của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm gọn nhẹ; tích cực triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao.

- Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục chủ chốt ở các cấp, nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng; thực hiện bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục chủ chốt đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ quản lý theo chuẩn và thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục các cấp đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn, chức danh theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện công tác khảo thí theo hướng đánh giá năng lực người học; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác khảo thí, bảo đảm công bằng, khách quan, chính xác, tin cậy, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dạy và người học; đẩy mạnh kim định chất lượng các cơ sở giáo dục và đào tạo, các chương trình đào tạo, tăng cường công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, nâng cao chất lượng giáo dục phcập, nhất là giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đa dạng hóa phương thức học tập, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh diện chính sách xã hội; học sinh, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; quan tâm tạo cơ hội học tập cho học sinh khuyết tật.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục, nhất là lĩnh vực giáo dục mầm non và các địa phương vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018 theo Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thực hiện các chính sách về giáo dục; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giải quyết kịp thời các yêu cầu và các đề xuất, kiến nghị của các trường học, cơ sở giáo dục; tăng cường trách nhiệm của các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã về đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

3. Các sở, ban, ngành liên quan: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức cán bộ, đầu tư công, cơ chế, chính sách tài chính... tạo điều kiện cho sự nghiệp giáo dục phát triển ổn định, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Chỉ thị này. Định kỳ hàng tháng, mỗi học kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học theo quy định về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT;
- Ban TG TU, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP; P.VHXH
- Báo Kiên Giang, Đài PT&TH KG;
- Lưu: VT, Idlinh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Văn Huỳnh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1738/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu1738/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2017
Ngày hiệu lực18/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1738/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 1738/CT-UBND 2017 nhiệm vụ trọng tâm năm học Kiên Giang 2017 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1738/CT-UBND 2017 nhiệm vụ trọng tâm năm học Kiên Giang 2017 2018
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu1738/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Văn Huỳnh
        Ngày ban hành18/08/2017
        Ngày hiệu lực18/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 1738/CT-UBND 2017 nhiệm vụ trọng tâm năm học Kiên Giang 2017 2018

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1738/CT-UBND 2017 nhiệm vụ trọng tâm năm học Kiên Giang 2017 2018

           • 18/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực