Chỉ thị 179/CT-BVHTTDL

Chỉ thị 179/CT-BVHTTDL năm 2010 về tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 179/CT-BVHTTDL tổ chức thực hiện Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 179/CT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020”

Để thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ thị:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong Quý III-IV/2010, tổ chức nghiên cứu quán triệt toàn diện, sâu sắc nội dung của Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020”; đặc biệt chú ý những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện.

2. Căn cứ Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 3138/QĐ-BVHTTDL ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, dự án, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ quy định; bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện giai đoạn đến năm 2015 và giai đoạn đến năm 2020 để đưa vào kế hoạch công tác hàng năm, 5 năm của cơ quan, đơn vị mình.

3. Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban Dân tộc, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các Bộ, ngành khác xây dựng các chương trình, đề án về các nội dung sau đây:

a) Xây dựng đội ngũ trí thức của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và du lịch ở Trung ương và địa phương; các cơ sở nghiên cứu và đơn vị sự nghiệp; các cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch;

b) Chính sách, cơ chế, quy định và điều kiện để thực hiện việc phát hiện tài năng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tôn vinh, đãi ngộ, kiểm tra và đánh giá trí thức của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cơ chế, chính sách đặc thù đào tạo tài năng nghệ thuật, thể thao; đào tạo giáo viên dạy nhạc, hoạ, giáo dục thể chất ở các trường phổ thông;

c) Chính sách và quy định về thu hút trí thức, cán bộ khoa học trình độ cao ở trong nước, là người Việt Nam ở nước ngoài và các nhà khoa học quốc tế tham gia đào tạo, nghiên cứu và giáo dục phổ biến tri thức văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; về sử dụng và trọng đãi chuyên gia, nghệ nhân bậc thầy trong các ngành, nghề truyền thống, vǎn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân cao tuổi tiêu biểu và các trí thức trẻ xuất sắc; về tôn vinh trí thức thực tài thông qua việc xét công nhận học vị tiến sĩ, viện sĩ, học hàm phó giáo sư, giáo sư, danh hiệu nghệ sĩ, nghệ nhân danh dự không dựa vào bằng cấp mà dựa vào sự cống hiến;

d) Quy trình tuyển chọn cán bộ trí thức thích ứng với yêu cầu phát triển, có chú ý đến chế độ xét tuyển theo đặc thù năng khiếu, đến nữ trí thức trẻ; đối với dân tộc ít người theo tiêu chí năng lực và uy tín đối với cộng đồng;

đ) Nâng cao chất lượng công tác quản lý trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng nâng cao dân chủ cơ sở, khuyến khích, giải phóng sức sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chú ý đặc thù của lao động trí óc và đặc tính của đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

e) Đầu tư trang thiết bị, tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu, huấn luyện cho 5 cơ sở đào tạo ngang tầm các trường tiên tiến trong khu vực (mỗi lĩnh vực âm nhạc, sân khấu điện ảnh, mỹ thuật, thể thao và du lịch có một cơ sở đào tạo);

g) Phát huy vai trò của các hội trí thức trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đề cao trách nhiệm của trí thức. Xác định rõ và điều chỉnh cơ cấu, chức nǎng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật, các hội chuyên ngành văn hóa nghệ thuật, liên đoàn chuyên ngành trong thể dục thể thao và hiệp hội du lịch từ trung ương đến địa phương, để phối hợp hoạt động có hiệu quả, đại diện cho trí thức và góp phần phát triển đội ngũ trí thức văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và du lịch;

h) Tạo điều kiện cho trí thức đi đầu trong các hoạt động nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, phản biện, đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; truyền bá các tri thức tiến bộ trong cộng đồng và nâng cao trách nhiệm của các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia và nghệ nhân trong đào tạo đội ngũ kế cận để huy động tối đa chất xám và nhân tài phục vụ tốt sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

i) Xây dựng các chế độ, chính sách khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích tham gia xã hội hóa các hoạt động xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh uỷ, Thành uỷ để ban hành những nghị quyết, quyết định, chỉ thị về chủ trương, chính sách cụ thể, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 năm và hàng năm phù hợp với Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

5. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” và định kỳ báo cáo hàng năm cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

6. Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện, có báo cáo trình Bộ trưởng; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” vào cuối năm 2015 và tổng kết vào đầu năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:
 Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
 Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
 Văn phòng Chính phủ;
 Uỷ ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
 Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
 Lưu: VT, ĐT, NVL(200).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179/CT-BVHTTDL

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu179/CT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2010
Ngày hiệu lực13/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 179/CT-BVHTTDL

Lược đồ Chỉ thị 179/CT-BVHTTDL tổ chức thực hiện Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 179/CT-BVHTTDL tổ chức thực hiện Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu179/CT-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành13/09/2010
        Ngày hiệu lực13/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 179/CT-BVHTTDL tổ chức thực hiện Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 179/CT-BVHTTDL tổ chức thực hiện Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức

             • 13/09/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/09/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực