Chỉ thị 18/2008/CT-UBND

Chỉ thị 18/2008/CT-UBND về tổ chức ngày lao động vì tương lai con em chúng ta trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/2008/CT-UBND ngày lao động vì tương lai con em chúng ta Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2008/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 7 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC “NGÀY LAO ĐỘNG VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và Điều lệ Quĩ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (sửa đổi); nhằm xây dựng Quĩ Bảo trợ Trẻ em của tỉnh ngày càng lớn mạnh để góp phần cùng ngân sách nhà nước hỗ trợ trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em nghèo hiếu học, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang không nơi nương tựa, trẻ em sống trong hoàn cảnh đặc biệt có nguy cơ bị đẩy vào các tệ nạn xã hội.

Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 135/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2003 về việc củng cố, phát triển Quĩ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam; Bộ Tài chính ban hành Thông tư 112/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2004 về việc hướng dẫn, quản lí và sử dụng Quĩ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em và gia đình trẻ em (BVCSTE & GĐTE) (sửa đổi) năm 2004 và thực hiện Chỉ thị số 27/2004/CT-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Ngày lao động vì tương lai con em chúng ta, Quĩ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh đã vận động được trong và ngoài nước gần 10 tỉ đồng tiền mặt và trên 10 tỉ đồng bằng hiện vật, góp phần cùng ngân sách nhà nước bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó xây dựng 02 trường chuyên biệt cho gần 400 trẻ khiếm thị và khiếm thính sinh sống và học tập. Tổ chức khám lọc bệnh miễn phí cho 464 trẻ bị dị tật về mắt, 739 trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch. Đặc biệt xây dựng đề án phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật tim bẩm sinh, trong năm 2006 – 2007 đã vận động nguồn tài trợ kinh phí phẫu thuật được 41 trẻ, giúp các em vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, vươn lên trong cuộc sống và học tập, với tổng kinh phí gần 1,5 tỉ đồng, triển khai đề án phòng chống cận thị học đường đã tạo cơ hội cho 3.500 trẻ được khám lọc bệnh và cấp 300 kính cho 300 em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trợ cấp 827 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, xây dựng 164 căn nhà tình thương cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, thường xuyên tổ chức thăm và tặng hàng ngàn suất quà cho trẻ em cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh nhân dịp Lễ, Tết.

Để tiếp tục triển khai Chỉ thị số 02/2001/CT-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ về “Năm xã hội tình nguyện vì trẻ em đặc biệt khó khăn” và triển khai Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang kiếm sống, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh… tổ chức thực hiện “Ngày lao động vì tương lai con em chúng ta” tại cơ quan và địa phương mình nhằm đóng góp xây dựng Quĩ Bảo trợ Trẻ em từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm.

- Hình thức tổ chức: thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Mức thu:

+ Một ngày lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất.

+ (Chú ý: cán bộ, công chức, viên chức đã đóng xây dựng Quĩ Bảo trợ Trẻ em tại cơ quan, đơn vị không phải đóng thêm tại hộ gia đình).

+ 10.000 đồng (mười ngàn đồng) đối với một lao động tại gia đình. Nếu vì lý do nào đó phải thay đổi mức thu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có văn bản điều chỉnh.

+ Riêng các hộ gia đình nghèo và khó khăn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã được miễn đóng góp.

2.2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

a) Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh có trách nhiệm tiến hành thu vào Quĩ Bảo trợ trẻ em tỉnh số tiền một ngày công lao động đối với tất cả các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị kinh tế của địa phương và các cơ quan Trung ương, các công ti trách nhiệm hữu hạn, công ti cổ phần, doanh nghiệp đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị thành có trách nhiệm chỉ đạo thu vào Quĩ Bảo trợ Trẻ em cùng cấp số tiền ngày công lao động đối với tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện. Riêng các doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn: số tiền thu được để lại 100% cho Quĩ Bảo trợ Trẻ em của huyện, thị xã, thành phố sử dụng theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

c) Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro có trách nhiệm thu tiền ngày công lao động đối với công chức, viên chức và lao động thuộc xí nghiệp. Toàn bộ số tiền thu được từ ngày công lao động tại xí nghiệp đơn vị được sử dụng 40% vào mục đích chăm sóc trẻ em của xí nghiệp; 60% còn lại chuyển về Quĩ Bảo trợ Trẻ em tỉnh.

d) Công ti Xổ số kiến thiết tỉnh tổ chức đợt phát hành vé số thường kì trong tháng hành động vì trẻ em hàng năm. Số tiền của đợt phát hành hàng năm này được trích 20% trên tổng số thu (thuế giá trị gia tăng + thuế tiêu thụ đặc biệt) của kì phát hành đó chuyển về Quĩ Bảo trợ Trẻ em tỉnh thông qua ngân sách của địa phương theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

e) Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi Chỉ thị này.

f) Quĩ Bảo trợ trẻ em thuộc ngành Lao động - Thương binh - Xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã có trách nhiệm sử dụng đúng số tiền thu được theo đúng nội dung Thông tư số 112/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn, quản lí và sử dụng Quĩ Bảo trợ Trẻ em.

g) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị này và báo cáo tổng hợp kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 7 và 30 tháng 12 hàng năm

- Tại cấp tỉnh số tiền được nộp về địa chỉ như sau:

+ Địa chỉ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Số 221, Ba Cu, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 064.852205.

+ Tài khoản: 76010000000.499 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thời gian nộp:

+ Từ ngày 15 tháng 5 đến 30 tháng 6 hàng năm.

+ Tiếp tục thu đến 31 tháng 12 hàng năm đối với những đơn vị nộp trễ.

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức kinh tế, các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày kí./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2008/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 18/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/07/2008
Ngày hiệu lực 26/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/2008/CT-UBND ngày lao động vì tương lai con em chúng ta Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 18/2008/CT-UBND ngày lao động vì tương lai con em chúng ta Bà Rịa
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 18/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành 16/07/2008
Ngày hiệu lực 26/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 18/2008/CT-UBND ngày lao động vì tương lai con em chúng ta Bà Rịa

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/2008/CT-UBND ngày lao động vì tương lai con em chúng ta Bà Rịa

  • 16/07/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/07/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực