Chỉ thị 18/2012/CT-UBND

Chỉ thị 18/2012/CT-UBND về triển khai, thực hiện công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/2012/CT-UBND triển khai thực hiện công tác thi hành án hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18 /2012/CT-UBND

Long An, ngày 18 tháng 9 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Quốc hội đã thông qua Luật Tố tụng hành chính và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2011. Qua thời gian triển khai thực hiện, đến nay công tác thi hành án hành chính đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh và đạt được kết quả đáng khích lệ, đảm bảo việc thi hành án hành chính nói riêng và công tác thi hành án nói chung đã góp phần tích cực trong công tác bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, thực tiễn công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng gặp phải một số hạn chế, khó khăn, bất cập: có bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính không được thi hành đầy đủ. Nguyên nhân chính là do công tác thi hành án hành chính chưa được triển khai đầy đủ; nhận thức về công tác thi hành án hành chính của các cấp, các ngành trong tỉnh còn hạn chế; Lãnh đạo một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh chưa được kiện toàn, chưa thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng; trang thiết bị và phương tiện làm việc còn thiếu...

Để tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1. Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung liên quan đến công tác thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính đến các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước và quần chúng nhân dân để thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ trong việc chấp hành pháp luật về thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính;

b) Tổ chức quán triệt tinh thần nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước ở từng cấp, từng ngành trong việc ban hành quyết định hành chính và thực hiện hành vi hành chính, hạn chế tối đa các vụ việc có thể bị khởi kiện ra Tòa án;

c) Tổ chức thi hành kịp thời, nghiêm túc bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có hiệu lực pháp luật;

d) Định kỳ 6 tháng tổng hợp, đánh giá kết quả thi hành án hành chính của Sở, ngành, địa phương mình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh) để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, tham mưu giúp Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Tố tụng hành chính về thi hành án hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thông hiểu và chấp hành, góp phần đảm bảo tính khả thi của Luật Tố tụng hành chính, đảm bảo quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân được thi hành án và hiệu lực thi hành của bản án hành chính.

b) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, đối chiếu với các quy định pháp luật về tố tụng hành chính, thi hành án hành chính để báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ.

3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

a) Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong việc đôn đốc thi hành án hành chính, không để tồn đọng các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Chi cục Thi hành án cấp huyện để tổ chức thi hành kịp thời các bản án hành chính.

b) Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thi hành các bản án, quyết định hành chính của Tòa án theo thẩm quyền và pháp luật quy định.

c) Thực hiện các biện pháp kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm phương tiện, cơ sở vật chất để các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh tổ chức thi hành án có hiệu quả các bản án hành chính.

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thi hành án hành chính định kỳ, theo yêu cầu với Bộ Tư pháp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trong tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc đưa tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hành chính trên Báo, Đài, hệ thống truyền thanh cơ sở đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và hiểu biết pháp luật về thi hành án hành chính nói riêng; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An

a) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn nghiêm túc thi hành án hành chính, không để tồn đọng các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp có căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;

b) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc đôn đốc thi hành án hành chính; thống kê, báo cáo kết quả thi hành án hành chính.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An theo chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện; nếu có vấn đề vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh) để chỉ đạo xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Tổng Cục THADS –BTP;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL –BTP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP.Tân An;
- Trung tâm tin học (đăng công báo tỉnh);
- Phòng NC-TCD (NC);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2012
Ngày hiệu lực28/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/2012/CT-UBND triển khai thực hiện công tác thi hành án hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/2012/CT-UBND triển khai thực hiện công tác thi hành án hành chính
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành18/09/2012
        Ngày hiệu lực28/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 18/2012/CT-UBND triển khai thực hiện công tác thi hành án hành chính

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/2012/CT-UBND triển khai thực hiện công tác thi hành án hành chính

             • 18/09/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/09/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực