Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2013 về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự công cộng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND 2013 tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự công cộng Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, các cấp, trong đó lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo trật tự công cộng đã tạo môi trường ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng bộ tỉnh đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, Lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố,

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác nắm tình hình đôi lúc, đôi nơi chưa kịp thời; một số vụ việc vụ tranh chấp, khiếu tố có liên quan đến giải phóng mặt bằng, bồi thường đất đai chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm từ cơ sở; tình hình tội phạm nghiêm trọng, nguy hiểm như: Cướp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.v.v.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt hạn chế nêu trên, nhằm tăng cường sự lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự công cộng; Chủ tịch Ủy ban nhan dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt những công tác trọng tâm sau đây;

1. Công an tỉnh:

a) Thường xuyên tổ chức tốt công tác nắm tình hình nhất là đối với các vụ việc tranh chấp, khiếu tố có liên quan đến bồi thường về đất đai, giải phóng mặt bằng; chủ động tham mưu giải quyết kịp thời, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp, xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự.

b) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ hội, Tết Nguyên đán. Bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức diễn tập phương án xử lý các tình huống theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

c) Tổ chức sơ kết việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, quy chế phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các ngành về công tác đảm bảo trật tự công cộng, nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để đạt kết quả cao nhất.

d) Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo trật tự công cộng. Điều tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự công cộng; đảm bảo nội dung và hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho báo cáo viên pháp luật để giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền cho lực lượng vũ trang, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện.

3. Thanh tra tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan Iiên quan tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Công an tỉnh trong việc tuyên truyền, đối thoại với công dân nhằm bảo đảm trật tự công cộng ở những nơi xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố thị xã tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương nơi đóng quân tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo trật tự công cộng; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

5.Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về đảm bảo trật tự công cộng; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và trao đổi thông tin với các cơ quan có liên quan khi có vụ việc phức tạp xảy ra để chủ động phối hợp xử lý các tình huống liên quan đến đảm bảo trật tự công cộng, Khi xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội phải chú ý đến các yêu cầu về đảm bảo trật tự công cộng; đồng thời có kế hoạch, biện pháp cụ thể hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả, không để phát sinh sơ hở, thiếu sót dẫn đến khiếu nại, tố cáo, gây rối làm ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng.

6. Bưu điện tỉnh, Viễn thông Hà Tĩnh có trách nhiệm bảo đảm thông tin an toàn, thông suốt, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm soát thông tin để phục vụ yêu cầu đảm bảo trật tự công cộng.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tuyên truyền phổ biến, vận động các hội viên, thành viên, cán bộ và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự công cộng.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc những nội Chỉ thị này.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện ủy, UBND các huyện, TP, TX;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh (để đăng tải);
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC;
- Gửi: Bản giấy và Điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2013
Ngày hiệu lực31/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND 2013 tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự công cộng Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND 2013 tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự công cộng Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Minh Kỳ
        Ngày ban hành31/10/2013
        Ngày hiệu lực31/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND 2013 tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự công cộng Hà Tĩnh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND 2013 tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự công cộng Hà Tĩnh

              • 31/10/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/10/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực