Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 về tăng cường thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định doanh nghiệp Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

Thời gian qua, việc thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012 trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện đúng, đủ các quy định của Bộ Luật Lao động, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc. Việc thực hiện pháp luật lao động chưa nghiêm đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, nhất là tranh chấp lao động tập thể, đình công, làm hạn chế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người sử dụng lao động và của người lao động trong việc thực hiện Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần tích cực để các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định an ninh chính trị của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các tổ chức và các cá nhân có thuê mướn lao động có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật Lao động, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các quy định về pháp luật lao động đến người lao động và người sử dụng lao động, đảm bảo cho người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ và thực hiện đúng những quy định của pháp luật về việc làm, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, dạy nghề, an toàn vệ sinh lao động, các quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động; nghiêm chỉnh thực hiện những điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng lao động, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các quy định khác của doanh nghiệp, bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Cải thiện điều kiện làm việc, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm, dạy nghề và các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân giải quyết các tranh chấp lao động phát sinh tại doanh nghiệp kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại các doanh nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng, hợp đồng lao động, trả lương, trả công, trích nộp Bảo hiểm xã hội và thực hiện các chế độ, nghĩa vụ khác theo quy định, không để xảy ra các vi phạm về pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước về xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương; xác định và báo cáo quỹ lương thực hiện năm trước và quỹ tiền lương năm kế hoạch, đăng ký Thỏa ước lao động, Nội quy lao động của đơn vị mình với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

- Phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở định kỳ tiến hành đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện việc thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, xây dựng Nội quy lao động doanh nghiệp theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định; hỗ trợ để tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức đoàn thể; phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các cơ quan chức năng liên quan chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giải quyết các tranh chấp lao động ngay tại doanh nghiệp khi mới phát sinh theo đúng quy định.

4. Đối với người lao động

- Chủ động tìm hiểu để nắm rõ những quy định của pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động, tích cực tham gia xây dựng và củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Chấp hành nghiêm những điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng lao động, nâng cao trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động cải thiện điều kiện làm việc, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

- Liên hệ thường xuyên, trực tiếp và thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức đại diện tập thể lao động tại đơn vị, doanh nghiệp nhằm đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.

5. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia, đảm bảo cho người lao động tiếp cận được đầy đủ thông tin về chính sách. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, Bảo hiểm y tế toàn dân.

- Quản lý chặt chẽ công tác thu, chi quỹ Bảo hiểm xã hội. Đảm bảo giải quyết kịp thời và đầy đủ chế độ cho các đối tượng thụ hưởng. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết vướng mắc phát sinh và kiến nghị khi thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, đồng thời kiểm tra và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đối với các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương về tình hình thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã.

7. Công an tỉnh

Chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động lợi dụng đình công để kích động, lôi kéo người đình công thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan có chức năng giải quyết các vụ việc liên quan đến các quan hệ lao động theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đúng quy định của pháp luật về lao động.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực và đồng thuận của các cấp, các ngành và toàn dân trong việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, nêu gương những điển hình tốt, kịp thời chấn chỉnh những đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt pháp luật lao động.

9. Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La

Tích cực tuyên truyền Bộ Luật lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012 đến người lao động trong các doanh nghiệp. Triển khai chương trình nâng cao chất lượng, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước Lao động tập thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tuyên truyền, hướng dẫn thành lập và chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đặc biệt là đẩy mạnh việc đối thoại tại nơi làm việc, chủ động đưa ra yêu cầu thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, đề xuất cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đối với các doanh nghiệp vi phạm về pháp luật lao động.

10. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và các quy định của Nhà nước liên quan đến quan hệ lao động; chủ động nắm bắt các vấn đề nảy sinh trong hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã có liên quan đến vấn đề quan hệ lao động; đề xuất tăng cường đối thoại với UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh nhằm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, những tồn tại, khó khăn trong thực hiện chính sách lao động, việc làm, tiền lương, BHXH làm tiền đề để thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật lao động đến người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

- Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt các quy định về pháp luật lao động. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động tại địa bàn. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Làm tốt công tác rà soát, tuyển chọn hòa giải viên lao động với số lượng phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn. Báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- TT tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, VX.Nghĩa120b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định doanh nghiệp Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định doanh nghiệp Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực29/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định doanh nghiệp Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND 2014 xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định doanh nghiệp Sơn La

           • 29/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực