Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND 2015 phát triển kinh tế hợp tác xã Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Luật Hợp tác xã 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; trong những năm qua, kinh tế hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến cả về số lượng và chất lượng; đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 900 hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, tín dụng và dịch vụ khác; nhiều hợp tác xã được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, trong đó xuất hiện một số điển hình tiên tiến, hỗ trợ tốt hơn kinh tế hộ xã viên, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Liên kết giữa các hợp tác xã và giữa hợp tác xã với các tổ chức kinh tế khác bước đầu được thiết lập và phát huy hiệu quả. Các hợp tác xã đã từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nhìn chung kinh tế hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Một số hợp tác xã hoạt động yếu kém, hình thức, nhất là các hợp tác xã nông nghiệp; trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành còn thiếu và yếu; quy mô nhỏ, chất lượng, hiệu quả hoạt động còn thấp và thiếu bền vững. Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém chủ yếu là do việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã 2012 của một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự tích cực, hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp tác xã đến các cấp, các ngành còn hạn chế; vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát thi hành Luật Hợp tác xã chưa được phát huy; tổ chức quản lý nhà nước về hợp tác xã còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với nhu cầu đổi mới.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về hợp tác xã thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình thí điểm và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, tổng hợp nhu cầu kế hoạch hỗ trợ các nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014), lập dự toán và tổng hợp chung trong dự toán của ngành, địa phương, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tổng hợp theo quy định. Đồng thời, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh bố trí đủ cán bộ tham mưu, theo dõi, quản lý, giám sát và báo cáo hoạt động của hợp tác xã trong lĩnh vực mình được phân công quản lý. UBND cấp huyện bố trí cán bộ chuyên trách để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hợp tác xã, bảo đảm đủ cán bộ thực hiện việc đăng ký hợp tác xã.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020; hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện, tổng hợp nhu cầu, dự toán kinh phí hàng năm và đề xuất chính sách phù hợp để hỗ trợ thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hợp tác xã; kịp thời phát hiện để kiến nghị biện pháp xử lý và hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hợp tác xã của cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định; hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về hợp tác xã. Rà soát, hướng dẫn các hợp tác xã tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã hoặc chuyển đổi sang hình thức tổ chức khác trước ngày 01/7/2016; giải thể các hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không bảo đảm tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn về điều kiện, tiêu chí thụ hưởng chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thẩm định Đề án thành lập và Quy chế hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn về cơ chế tài chính và việc quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020; về định mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối bố trí vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình hỗ trợ các hợp tác xã.

5. Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác xã cấp tỉnh; hướng dẫn UBND cấp huyện thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể cấp huyện; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện kiện toàn bộ máy và sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về hợp tác xã từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn đảm bảo hợp lý, khoa học, không chồng chéo.

6. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ chuyển đổi hợp tác xã thành lập trước 01 tháng 7 năm 2013 và khuyến khích thành lập mới hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và tiếp cận với quỹ khuyến công của địa phương.

7. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hỗ trợ hợp tác xã trong hoạt động ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm của các hợp tác xã.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa - Đời sống theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã, giới thiệu, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo quyết tâm, đồng thuận của xã hội trong quá trình phát triển hợp tác xã và kinh tế hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố áp dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã, mô hình hợp tác xã (tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tuyên truyền, tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã, xây dựng các phóng sự, phim tài liệu, mở các chuyên mục về phát triển kinh tế hợp tác xã trên các phương tiện thông tin đại chúng); tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua trong các hợp tác xã; tổ chức triển khai có hiệu quả công tác giáo dục pháp luật đối với cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã; xây dựng Đề án thành lập và Quy chế hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã gửi Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí để tham gia thực hiện một số nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020: Tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thành lập, phát triển hợp tác xã; bồi dưỡng cán bộ, thành viên hợp tác xã; xây dựng mô hình hợp tác xã, xúc tiến thương mại hợp tác xã trong phạm vi đối tượng thành viên của Liên minh Hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh cho cộng đồng thành viên hợp tác xã.

10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng là hợp tác xã nhằm góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

11. UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể cấp huyện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; theo dõi, giám sát thi hành Luật Hợp tác xã và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và các tổ chức đoàn thể khác tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã; vận động người dân tham gia hợp tác xã; tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí để tham gia thực hiện một số nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, thành viên về chính sách pháp luật về hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ và vận động quần chúng, hội viên, thành viên tham gia phát triển kinh tế tập thể; xây dựng chương trình phối hợp thực hiện giám sát thi hành Luật Hợp tác xã.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Liên minh HTX Việt Nam (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị y, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND 2015 phát triển kinh tế hợp tác xã Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND 2015 phát triển kinh tế hợp tác xã Thanh Hóa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành13/08/2015
        Ngày hiệu lực13/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND 2015 phát triển kinh tế hợp tác xã Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND 2015 phát triển kinh tế hợp tác xã Thanh Hóa

           • 13/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực