Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 về chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 chuẩn bị thực lực tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Ninh Thuận 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHUẨN BỊ THỰC LỰC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2018

Năm 2017, thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được các Sở, ban, ngành, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; thực hiện đúng quy trình, quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm dân chủ, công khai; công tác tuyên tuyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự được chú trọng; thực hiện theo phương thức địa phương làm tròn khâu, tuyển người nào chc người đó, tổ chức giao quận đạt 100% chtiêu Chính phủ giao, chất lượng được nâng lên. Tổ chức đăng ký công dân nam trong độ tuổi 17 theo Nghị định số 13/2016/NĐ-CP tỷ lệ đăng ký trực tiếp cao.

Tuy nhiên, quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự chưa thường xuyên, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại địa bàn có nơi chưa chặt chẽ; thực hiện quy trình tổ chức xét duyệt, khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự còn sai sót; sau giao quân các đơn vị phúc tra còn loại trả, tình trạng đào ngũ sau giao quân vẫn còn do đó cn nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.

Để triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh chthị:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đúng thành phần quy định theo Điều 36 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Văn bản số 2266/BTL-QL ngày 08/10/2015 của BTư lệnh Quân khu 5 về việc quy định thành lập Hội đồng NVQS các cấp, bảo đảm đủ năng lực tham mưu trong tổ chức xét duyệt đúng nguyên tắc, chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018 đúng trình tự, thủ tục theo Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ.

2. Tháng 01/2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và người đứng đầu cơ quan, tổ chức báo cáo danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chỉ thị, quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 triển khai hướng dẫn cụ thể tổ chức xét duyệt thực lực chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018 đạt kết quả tốt.

4. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự; cung cấp danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm (sinh ngày 01/01 đến ngày 31/12/2001) và danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; chịu trách nhiệm kết luận tiêu chuẩn về đạo đức, chính trị; phối hợp với cơ quan Quân sự các cấp và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

5. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ và các Thông tư, hướng dẫn của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về công tác y tế trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo, hướng dẫn các Trung tâm Y tế phối hợp Phòng Y tế và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố tổ chức khám tuyn sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tnh, Báo Ninh Thuận, Sở Tư pháp (thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục Pháp luật tỉnh) phối hp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh dành thời lượng thích hp, tổ chức các hình thức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các địa bàn cơ sở, nhất là quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức bố trí hệ thống panô, áp phích trên các tuyến đường chính của thành phố PR-TC và trung tâm các huyện; hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; chú trọng tuyên truyền ở thôn, xóm, khu phố bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực, hiệu quả.

8. Các cơ quan, đơn vị; các tổ chức kinh tế, xã hội và đoàn thể các cấp trong phạm vi chức năng của mình có trách nhiệm động viên, giáo dục và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương thực hiện tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Căn cứ nội dung Chỉ thị, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch triển khai thực hiện; quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh QK5;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Thành viên HĐNVQS tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND và Ban CHQS các huyện, TP;
- VP
UB: CVP, các PVP;
- Lưu: VT, NC. NH

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2017
Ngày hiệu lực16/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 chuẩn bị thực lực tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Ninh Thuận 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 chuẩn bị thực lực tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Ninh Thuận 2018
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành16/08/2017
        Ngày hiệu lực16/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 chuẩn bị thực lực tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Ninh Thuận 2018

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 chuẩn bị thực lực tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Ninh Thuận 2018

           • 16/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực