Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 thực hiện phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 13/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư, góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân.

Để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn tỉnh, rút ngắn thời gian triển khai, tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp thông tin; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm

a) Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ được phân công trong việc xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Luật căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Căn cước công dân, Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT-TTg. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư. Qua đó, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong quá trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

c) Xác định nhu cầu, mức độ khai thác thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

d) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lập kế hoạch và dự trù kinh phí gửi về Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí theo quy định.

đ) Bố trí nhân lực, phương tiện vận hành, khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi được triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương.

2. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp.

c) Chuẩn bị địa điểm và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật cần thiết phục vụ việc lắp đặt trang thiết bị, kết nối đường truyền; khẩn trương triển khai và hoàn thành thu thập thông tin về dân cư; chuẩn hóa dữ liệu sẵn có để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin cơ bản của công dân theo quy định khi có chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Công an;

d) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương có biện pháp thống nhất phương án điều chỉnh thông tin dân cư khi có sự sai lệch thông tin trong quá trình thu thập dữ liệu.

đ) Quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi Bộ Công an bàn giao cho Công an tỉnh; chia sẻ, khai thác thông tin dân cư giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

e) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trách nhiệm được phân công trong việc tổ chức thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

g) Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai; khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết và kịp thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương.

3. Sở Tư pháp

a) Chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết những tồn tại, sai khác trong giấy tờ của công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong thu thập thông tin dân cư.

b) Khi tổ chức triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử; phối hợp với Công an tỉnh mở rộng cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh khi đủ điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật theo chỉ đạo.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản do địa phương ban hành trong công tác quản lý dân cư phục vụ việc ứng dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất, hiệu quả, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức thu thập thông tin của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, hướng dẫn công dân kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

b) Phối hợp Công an tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo chia sẻ, khai thác thông tin dân cư giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

6. S Tài chính

Căn cứ điều kiện và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện, trong đó ưu tiên những nội dung mang tính chất cấp thiết.

7. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thu thập thông tin cơ bản về công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh mà đang cư trú tại nước ngoài.

8. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành ở địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong các cơ quan, đơn vị và đến từng hộ gia đình, từng người dân.

b) Huy động mọi nguồn lực của các cơ quan, ban, ngành tại địa phương các cấp tổ chức thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xác định nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

c) Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai; khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

9. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về căn cước công dân.

10. Tổ chức thực hiện

a) Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

b) Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- V11,C41, C61 - BCA;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, VP.ĐĐBQH tỉnh;
- Chánh, PVP. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, KSTTHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 thực hiện phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 thực hiện phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 thực hiện phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 thực hiện phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Đồng Nai

           • 20/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực