Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2015 về kiểm soát, ngăn ngừa việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND kiểm soát ngăn ngừa sản xuất kinh doanh sử dụng chất cấm chăn nuôi Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 03 tháng 9 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ KIỂM SOÁT, NGĂN NGỪA VIỆC SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thời gian gần đây, tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (clenbuterol, salbutamol và ractopamine thuộc nhóm beta - agonist) trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất, đặc biệt là ngành chăn nuôi heo của tỉnh. Kết quả lấy mẫu kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 48 trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh, đã có 15 mẫu (nước tiểu) của 15 trang trại có hàm lượng chất salbutamol vượt ngưỡng cho phép.

Để thực hiện kiểm soát, ngăn ngừa việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và thực hiện nghiêm Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, Thông tư 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm beta-agonist trong chăn nuôi. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sử dụng chất cấm tại các cơ sở chăn nuôi và hướng dẫn cho người chăn nuôi biện pháp xử lý những đàn heo có kết quả dương tính với các chất cấm theo Thông tư 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm beta-agonist trong chăn nuôi và các quy định hiện hành.

Chỉ đạo Chi cục Thú y tăng cường thực hiện việc lấy mẫu kiểm tra, giám sát chất cấm tại các trang trại chăn nuôi, các cơ sở giết mổ heo, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; trường hợp mẫu xét nghiệm dương tính sẽ thực hiện việc truy nguyên nguồn gốc để xử lý nghiêm theo quy định.

Xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan thực hiện “Tháng cao điểm kiểm tra, kiểm soát tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi”. Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, tố giác những đối tượng sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm.

Tuyên truyền về tác hại của nhóm chất cấm và buộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; các hộ chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh cam kết không sử dụng chất cấm.

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường.

Phối hợp các sở, ngành, địa phương ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động của các thương lái thu mua động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức cập nhật thông tin kịp thời để đánh giá đúng mức độ, quy mô vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

2. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện tuyên truyền sâu rộng để Nhân dân hiểu rõ các tác hại của chất cấm và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) phối hợp với cơ quan thú y, tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ những đàn heo tại các hộ chăn nuôi có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm; nghiêm cấm không được xuất bán mà phải có thời gian giám sát theo hướng dẫn của cơ quan thú y, đến khi đàn heo có kết quả xét nghiệm âm tính mới được phép xuất bán.

Chỉ đạo Đội liên ngành tăng cường kiểm tra các trang trại chăn nuôi, các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và các đối tượng có hoạt động vận chuyển, giết mổ, mua bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý.

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý, chỉ đạo.

3. Sở Y tế

Tuyên truyền về tác hại của các chất cấm đối với sức khỏe con người để người dân và các đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến biết và phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thực hiện.

Chủ trì tổ chức kiểm tra giám sát tồn dư chất cấm trong thực phẩm tại các chợ, bếp ăn tập thể, nhà hàng, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến và đề xuất những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

4. Sở Công Thương

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra lấy mẫu đối với các sản phẩm nghi ngờ có chất cấm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm theo quy định của pháp luật và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những cơ sở sản xuất, kinh doanh tái phạm trong việc sử dụng chất cấm.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc phối hợp các ngành chức năng kiểm tra các trang trại chăn nuôi heo; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; các đối tượng có hoạt động vận chuyển, giết mổ, mua bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc các hành vi vi phạm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

6. Sở Tài chính

Cân đối và cấp kinh phí để tổ chức, thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát, ngăn ngừa việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Hướng dẫn cho các đơn vị việc sử dụng và quyết toán kinh phí trong quá trình tổ chức thực hiện.

7. Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai

Tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trong Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Đưa tin kịp thời, chính xác, phù hợp với quy định Nhà nước, không thổi phồng làm hoang mang lo sợ trong Nhân dân, ảnh hưởng đến tiêu dùng và gây thiệt hại cho sản xuất, đặc biệt là đối với ngành chăn nuôi.

8. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Tổ chức tuyên truyền để các đoàn viên, hội viên gương mẫu trong việc không sử dụng chất cấm; đồng thời tham gia công tác giám sát, thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước đối với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

9. Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai

Tuyên truyền để các hội viên gương mẫu trong việc không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Chủ động phát hiện, thông báo cho các cơ quan quản lý Nhà nước các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2015
Ngày hiệu lực03/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND kiểm soát ngăn ngừa sản xuất kinh doanh sử dụng chất cấm chăn nuôi Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND kiểm soát ngăn ngừa sản xuất kinh doanh sử dụng chất cấm chăn nuôi Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Chánh
        Ngày ban hành03/09/2015
        Ngày hiệu lực03/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND kiểm soát ngăn ngừa sản xuất kinh doanh sử dụng chất cấm chăn nuôi Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND kiểm soát ngăn ngừa sản xuất kinh doanh sử dụng chất cấm chăn nuôi Đồng Nai

           • 03/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực