Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2012 tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2012 thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/CT-UBND

An Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh. Thời gian qua, các ngành, các cấp đã quan tâm thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức, việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong sử dụng ngân sách nhà nước có ý nghĩa quan trọng, góp phần dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm công tác an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách.

Để tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện nghiêm Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013, trong đó tại Điều 3 quy định: “Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội”, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, bảo đảm theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí; không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích: mua sắm xe ô tô và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách. Giao Kho bạc Nhà nước các cấp triển khai công tác kiểm soát chi, kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng quy định, không có trong dự toán.

2. Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản: thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, phân bổ dự toán chi đầu tư phải bảo đảm các nguồn theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao, giải ngân chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất phải bảo đảm theo tiến độ thu, tránh vượt nguồn khi chưa thu được tiền sử dụng đất.

3. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi: mua xe công; tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách…. Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và đi công tác trong và ngoài nước. Tăng cường công tác quản lý trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và các phương tiện, trang thiết bị làm việc.

4. Tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm, hội nghị ngành kết hợp triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013, khuyến khích tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng cường sử dụng hình thức gửi thư điện tử trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc liên quan, hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu (trừ các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước).

5. Rà soát kỹ các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp tỉnh xuống cấp dưới, bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm cấm việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các đối tượng liên quan.

6. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài tại công văn số 8743/VPCP-QHQT ngày 01/11/2012 của Văn phòng Chính phủ. Tập trung bố trí kinh phí cho các đoàn đi đàm phán, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ quy định; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

7. Tổ chức triển khai thực hiện:

a) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh:

- Xây dựng chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị và địa phương, trong đó thể hiện rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng khoản mục chi ngân sách, từng đơn vị sử dụng ngân sách để triển khai thực hiện.

- Định kỳ hàng quý, báo cáo bằng văn bản về tình hình triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó nêu số liệu cụ thể gửi về Sở Tài chính trước ngày 10 tháng cuối quý.

b) Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng cuối quý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo VP, UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, các phòng và Trung tâm.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2012
Ngày hiệu lực28/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2012 thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2012 thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành28/12/2012
        Ngày hiệu lực28/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2012 thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh An Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2012 thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh An Giang

           • 28/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực