Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh đã được các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân; hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) được tăng cường; phong trào toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy (PCCC) phát triển mạnh, đi vào chiều sâu, có nề nếp; tai nạn, cháy nổ từng bước được kiềm chế, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được thì trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra một số vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của người dân; tình hình cháy rừng vẫn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là do lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương và người dân chưa nhận thức cao về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC; việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH chưa thường xuyên, trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa đảm bảo; những sơ hở, thiếu sót về PCCC chưa được khắc phục kịp thời, một số phần tử quá khích lợi dụng để phá hoại; phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thiếu, xuống cấp; một số xã, phường, thị trấn chưa thành lập Đội dân phòng, chưa tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH và trang bị phương tiện cho lực lượng này.

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ, nhất là cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy, Công điện số 967/CĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người, biện pháp khắc phục vi phạm về PCCC để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện. Công khai phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm về PCCC của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh xây dựng chuyên mục riêng để thường xuyên tuyên truyền về PCCC &CNCH, kịp thời nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến về PCCC&CNCH.

2. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường chỉ đạo điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn về PCCC phải kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động; những vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản do thiếu tinh thần trách nhiệm và những trường hợp vi phạm khác có dấu hiệu tội phạm kịp thời khởi tố điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn liên ngành tiến hành đợt tổng kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại các đơn vị, cơ sở. Trong đó, tập trung vào cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao như: Các chợ, Trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất lớn có nguy cơ cháy, nổ cao và các loại hình thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự...

Quá trình kiểm tra cần tập trung phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng về PCCC, tìm ra nguyên nhân; đồng thời, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cơ sở trong việc để xảy ra các vi phạm, kiên quyết yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót về PCCC. Đối với những vi phạm, tồn tại cơ sở không tự khắc phục được thì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm, sau đó tiến hành phúc tra và đưa hoạt động PCCC của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở đi vào nền nếp, thường xuyên.

Thời gian tổng kiểm tra từ nay đến ngày 30/8/2014. Kết thúc đợt tổng kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 09/9/2014.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác PCCC. Khi xảy ra cháy, nổ phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, định hướng dư luận, không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng chống phá. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

4. Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban quản lý Khu kinh tế, UBND huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan tăng cường nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống các cơ sở PCCC, cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC và Đề án số 15/ĐA-CAT-PC23 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 14/4/2009 về quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020; tập trung giải quyết nguồn nước chữa cháy, bố trí ngân sách tăng cường đầu tư trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; xây dựng trụ sở Đội PCCC&CNCH khu vực Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Trung tâm tư vấn, kiểm định phương tiện PCCC&CNCH đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc các huyện, xã và chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ rừng. Tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cho những đối tượng không phận sự vào trong rừng nhất là thời gian và khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng.

Yêu cầu các Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh).

Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c PBT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Trường: Đại học, CĐ, TC đóng trên địa bàn;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh (để đưa tin);
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC;
Gửi: + VB giấy: Tỉnh ủy, HĐND, Công an tỉnh;
        + Bản ĐT: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2014
Ngày hiệu lực21/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành21/07/2014
        Ngày hiệu lực21/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2014 tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Thừa Thiên Huế

           • 21/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực