Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; UBND tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc những giải pháp ngay từ đầu năm.

Tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm có sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên sự phục hồi vẫn còn chậm. Đặc biệt, hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng nặng nề do sự cố môi trường biển; một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Điều này đã và sẽ ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước đến cuối năm. Nhằm đảm bảo điều hành nhiệm vụ thu chi và đảm bảo khả năng cân đối ngân sách 2016 theo dự toán đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là các huyện) theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tài chính - NSNN sau đây:

1. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN; phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2016 đã được HĐND tỉnh quyết định, trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh được giao trên địa bàn tăng tối thiểu 14 - 16% so với số thực hiện thu năm 2015, cụ thể tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

a) Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 không quá 5% so với số thực thu NSNN năm 2016; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thanh tra chuyên đề về chuyển giá, hoạt động giao dịch liên kết, thương mại điện tử và các lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dược phẩm; kiểm tra chặt chẽ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) của những hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng được hưởng thuế suất ưu đãi; tăng cường kiểm tra sau thông quan; giám sát đối với hàng tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, hàng hóa ra, vào các khu chế xuất, kho ngoại quan.

Quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của nhà nước. Quản lý thu đầy đủ, kịp thời vào NSNN cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước do địa phương đại diện chủ sở hữu.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường, các Ban quản lý dự án, UBND các huyện tập trung đôn đốc việc đầu tư hoàn chỉnh các khu quy hoạch đấu giá đất để tăng thu cấp quyền sử dụng đất. Các Sở, ngành có liên quan khẩn trương tìm biện pháp và đối tác để sớm chuyển nhượng quyền sử dụng các khu đất có lợi thế kinh doanh; đẩy mạnh việc sắp sếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

c) Sở Tài chính theo dõi chặt chẽ tình hình thu NSNN nhằm xây dựng phương án đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước năm 2016.

d) UBND các huyện: Phân tích tình trạng thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn nhằm quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2016 đã được giao. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban liên quan thực hiện quản lý thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu theo đúng chế độ quy định.

2. Tchức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Sở Tài chính, các ban, ngành, UBND các huyện trong phạm vi quản lý của mình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi; kiên quyết tchối không thanh toán, thu hi để bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đi với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các cơ quan và địa phương nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 chưa phân b, hoặc đã phân b nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tchức đấu thầu, trcác khoản được phép thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Cân đối nguồn thực hiện điều chnh mức lương. Đối với các huyện, sau khi thực hiện cơ chế tạo nguồn tiền lương theo quy định mà vẫn thiếu nguồn, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí thực hiện tiền lương tăng thêm năm 2016;

- Quản lý chặt chẽ việc ứng trước và chuyển nguồn chi thường xuyên. Chỉ cho phép chuyển nguồn chi thường xuyên đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thật sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật; các nội dung hết nhiệm vụ chi, UBND các huyện phải chủ động nộp trả ngân sách theo quy định, đồng thời báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi.

- Quản lý chi ngân sách chặt chẽ trong phạm vi dự toán được giao. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển; thực hiện nghiêm quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ. Rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách theo đúng quy định của Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

- Các địa phương chủ động sử dụng dự phòng ngân sách để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh... và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) giảm so với dự toán, các địa phương trước mắt tạm giữ lại 50% nguồn dự phòng ngân sách để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách địa phương giảm lớn.

Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp, phải chủ động giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thực sự cấp thiết trong dự toán được giao (như mua sắm ô tô công, tài sản có giá trị lớn chưa thực sự cần thiết,....); đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng, đặc biệt là chế độ, chính sách cho con người; trường hợp khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp trên để xem xét xử lý.

Ngân sách tỉnh chỉ xem xét hỗ trợ hoặc tạm ứng kinh phí cho địa phương trong trường hợp thực sự cấp bách, vượt quá khả năng đáp ứng của địa phương và địa phương đã sử dụng hết 50% dự phòng ngân sách của mình cho bù giảm thu.

- Việc sử dụng nguồn 50% dự phòng ngân sách các huyện tạm giữ lại (nếu có): Đến hết quý III năm 2016, trên cơ sở diễn biến tình hình kinh tế - xã hội - ngân sách nhà nước và dự báo ngân sách huyện cả năm, UBND các huyện quyết định việc sử dụng nguồn 50% dự phòng ngân sách huyện tạm giữ lại, đảm bảo cân đối ngân sách huyện.

- Đối với số thu tiền sử dụng đất, trường hợp giảm thu so với dự toán, đồng thời ngân sách địa phương cũng bị giảm thu tổng thể thì thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.

- Các Sở, ban, ngành chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi dự toán được giao để xử lý các nhiệm vụ đột xuất trong năm. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ chi phát sinh mới và chỉ xem xét bổ sung chi thường xuyên cho các đơn vị có nhu cầu chi thật cấp thiết nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được tỉnh giao.

- Các Sở, UBND các huyện chủ động lập quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; xây dựng lại các định mức kinh tế - kỹ thuật theo từng ngành, lĩnh vực làm căn cứ để UBND tỉnh giao chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kho bạc nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm soát chi, từ chối thanh toán các khoản chi ngân sách không đủ điều kiện chi, sử dụng sai quy định.

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2016
Ngày hiệu lực20/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Huế 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành20/07/2016
        Ngày hiệu lực20/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Huế 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Huế 2016

           • 20/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực