Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2015 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Tiền Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈ
NH TIỀN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyn biến tích cực: Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự không ngừng được củng c, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu công tác của các cơ quan thi hành án dân sự ngày càng được hoàn thiện; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự từng bước được chú trọng; sự phối kết hợp giữa các cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự được tăng cường; kết quả công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết thi hành án dân sự tăng cả về số việc và số tiền, giảm lượng án tồn. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, đã chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc thi hành án phức tạp, tồn đọng kéo dài, bảo đảm quyền lợi nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; góp phn nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên so với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: số lượng việc thi hành án chuyển sang kỳ sau còn nhiều, vẫn còn chấp hành viên vi phạm pháp luật, lượng đơn thư khiếu nại có chiều hướng gia tăng

Đthực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2015), Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. y ban nhân dân tỉnh yêu cu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

a) Chủ động tham mưu giúp y ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác Thi hành án dân sự.

b) Tham mưu giúp y ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiện toàn và duy trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh theo quy chế đã ban hành.

c) Kiện toàn bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự lên ngang tầm vị trí, vai trò mà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của toàn Ngành trong điều kiện mới. Thực hiện theo phân cấp quản lý đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố. Duy trì lịch tiếp công dân, đường dây nóng và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo đúng quy định pháp luật. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về thi hành án theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao hàng năm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong cơ quan Thi hành án dân sự. Chủ động báo cáo, đề xuất y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp trong cưỡng chế thi hành án đối với các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

đ) Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quy chế số 332/2014/QCLN ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Cục Thi hành án, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân.

e) Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại về thi hành án, không để đơn thư khiếu nại tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

g) Duy trì và cải tiến nội dung trên trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự để công khai các thủ tục và danh sách các cá nhân, tổ chức chưa có điều kiện thi hành.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Cục thi hành án dân sự tỉnh tham mưu, giúp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục thực hiện phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về thi hành án dân sự bằng các hình thức, biện pháp phù hợp; trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng trong việc chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyền và nghĩa vụ của các bên trong thi hành án dân sự, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức và công dân.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan

a) Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp thực hiện tốt công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư số 03/2012/TTLN-BTP- BCA ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an và Quy chế phối hợp số 1023/QCPH-CTHADS-CATG ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Công an tỉnh về phối hợp cưỡng chế trong thi hành án.

- Chỉ đạo Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù biết, thực hiện tốt nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án đđược xem xét giảm thời gian chấp hành án phạt tù theo quy định pháp luật; thực hiện kịp thời việc thông báo cho Cơ quan Thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thm họ, tên, địa chỉ của phạm nhân là người phải thi hành án dân sự hoặc phạm nhân là người được thi hành án dân sự theo bản án hình sự,...thực hiện việc tiếp nhận quyết định thi hành án dân sự, tiền, giấy tờ do Cơ quan Thi hành án dân sự chuyển đến để giao cho phạm nhân là người được thi hành án dân sự; tiếp nhận tiền, giấy tờ mà phạm nhân là người phải thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện để thi hành án theo quyết định thi hành án dân sự và quyết định của bản án hình sự...theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tin, giy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

- Chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh, cấp huyện phối hợp Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật trong kê biên tài sản, hạn chế việc tẩu tán tài sản, góp phần đảm bảo hiệu quả việc thi hành án. Thực hiện việc chuyển giao vật chứng và các tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời cho Cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

b) Đề nghị Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh tỉnh Tiền Giang và các tổ chức tín dụng khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự; cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin về tài khoản, các khoản thu nhập của người phải thi hành án theo yêu cầu của Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự và các Văn phòng Thừa phát lại; thực hiện quyết định của cơ quan Thi hành án dân sự về cưỡng chế trừ vào thu nhập, khấu trừ tài khoản, trừ vào tiền của người phải thi hành án; giải tỏa việc phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản của người phải thi hành án và các yêu cầu khác của Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự và các Văn phòng Thừa phát lại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/TTLT/2014/BTP-BTC- BLĐTBXH-NHNN ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng nhà nước và Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNN ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng.

c) Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất y ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71 /2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09 tháng 5 nam 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Hàng năm, tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và hỗ trợ kinh phí hoạt động công tác thi hành án dân sự.

d) Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan Thi hành án khi có yêu cầu; tạo điều kiện thuận lợi cho người được thi hành án có được thông tin về tài sản, nguồn thu nhập của người phải thi hành án để cơ quan Thi hành án tổ chức thi hành; thực hiện kịp thời các đề nghị của Cơ quan thi hành án trong việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho

a) Chỉ đạo các cơ quan, phối hợp đoàn thể địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 cho các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.

b) Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự trong việc kiện toàn tchức, bộ máy nhân sự lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho, góp phn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Cơ quan thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

c) Chỉ đạo các Cơ quan, ban, ngành, phối hợp các đoàn thể thực hiện tốt trong công tác thi hành án dân sự và công tác cưỡng chế thi hành án đối với các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

d) Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho và duy trì họp Ban chỉ đạo theo quy chế đã ban hành, có kế hoạch tập trung giải quyết đối với các vụ án tồn động.

đ) Chỉ đạo cho y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Chấp hành viên; Cơ quan thi hành án dân sự; Văn phòng Thừa phát lại trong việc tống đạt thông báo về thi hành án, xác minh điu kiện thi hành án, áp dụng biện pháp đảm bảo, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức, đoàn thể tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về Thi hành án dân sự, vận động nhân dân và người phải thi hành án chấp hành pháp luật. Tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự theo quy định pháp luật; kịp thời phản ánh những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương như: giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Quan tâm thực hiện và chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho thực hin tốt Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09 tháng 10 năm 2013 về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quy chế 332/2014/QCLN ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Cục Thi hành án, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân;

- Kịp thời thụ lý giải quyết các tranh chấp có liên quan đến việc xác định, phân chia, xử lý tài sản chung, các yêu cu hủy giy tờ giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án.

- Phối hợp với Cục thi hành án dân sự tỉnh kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án và bàn biện pháp giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự có khó khăn, phức tạp phát sinh trong thực tiễn; phối hợp lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật; tổ chức thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án dân sự theo quy định pháp luật.

- Tòa án nhân dân quan tâm, kịp thời chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự trên các báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng cho các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên và kịp thời đưa tin, bài, phóng sự về công tác thi hành án dân sự ở địa phương, tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự; đồng thời phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

y ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả với y ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Tư pháp;
-
Tổng cục THADS-BTP;
-
TT TU, TT.HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
-
CT, PCT UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
-
UBND các H, TP, TX;
-
Lưu: VT, (D).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Tiền Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Tiền Giang 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành21/12/2015
        Ngày hiệu lực21/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Tiền Giang 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Tiền Giang 2015

           • 21/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực