Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Bình Thuận 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bình Thuận quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT thành một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: nhận thức của xã hội về ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHYT toàn dân được nâng lên; đối tượng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày càng mở rộng và phát triển; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT từng bước được cải thiện, quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, đến tháng 10 năm 2015, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh mới đạt 62,4%, thấp hơn trung bình cả nước (71,6%). Số người chưa tham gia BHYT, tập trung chủ yếu ở nhóm đối tượng hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động và sử dụng lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nguyên nhân tỷ lệ tham gia BHYT còn thấp là do nhận thức, trách nhiệm và sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT còn hạn chế; hệ thống đại lý thu BHYT hoạt động chưa chủ động, tích cực; một số doanh nghiệp vừa và nhỏ trốn đóng BHYT cho người lao động; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh ở một số đơn vị còn hạn chế,...

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT; Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015 - 2020, Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 11/3/2014 của Tỉnh ủy Bình Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 17-NQ/TU ngày 04/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (tại Thông báo số 03-TB/VPTU ngày 05/11/2015 của Văn phòng Tỉnh ủy);

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tiếp tục tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020; Chương trình hành động số 17-NQ/TU ngày 04/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 11/3/2014 của Tỉnh ủy Bình Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật BHYT, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT nhằm khuyến khích, vận động người dân tham gia BHYT, chú ý tăng cường giải thích thật rõ, cụ thể về ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia BHYT, những quy định mới về thông tuyến khám chữa bệnh có BHYT, tập trung vào các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT còn thấp như: hộ gia đình, nhóm học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động và người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp;

c) Tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong đó vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu đi đầu trong việc vận động người thân, họ hàng và các thành viên trong gia đình tham gia mua BHYT theo các nhóm đối tượng quy định, góp phần thực hiện đạt tỷ lệ 70% dân số tham gia BHYT vào cuối năm 2015; đạt trên 82% vào năm 2020.

2. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao, phù hợp với tình hình thực tế; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT;

b) Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT; đẩy mạnh thực hiện các đề án bệnh viện vệ tinh, nhận chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển các dịch vụ kỹ thuật; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của người bệnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong quản lý, khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan quản lý nhà nước; chỉ đạo các cơ sở y tế khám chữa bệnh BHYT bố trí kíp trực để tổ chức khám chữa bệnh vào các ngày thứ 7, chủ nhật nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT;

c) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT; ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về khám, chữa bệnh BHYT;

d) Định kỳ 06 tháng, 01 năm phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh và đề xuất chỉ tiêu, giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục phát triển BHYT hàng năm theo lộ trình.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện chính sách BHYT để đạt được chỉ tiêu tham gia BHYT của tỉnh;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã đổi mới phương thức làm việc, cách tiếp cận với người dân để tổ chức và phát triển tốt hệ thống đại lý thu BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHYT; tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình, học sinh, sinh viên,..;

Phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan triển khai thí điểm các mô hình: Trạm Y tế, Bưu điện Văn hóa xã, ... làm đại lý thu BHYT, từ đó tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh.

c) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, phát hành thẻ BHYT, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đảm bảo thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh và người tham gia BHYT;

d) Chủ động đề xuất, phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện chính sách pháp luật về BHYT.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm y tế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng BHYT;

b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình để được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua BHYT theo quy định;

c) Chỉ đạo các cơ sở dạy nghề lập danh sách đối tượng tham gia BHYT gửi cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp phát triển BHYT và giao chỉ tiêu tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT cho phòng Giáo dục - Đào tạo cấp huyện và các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục cấp tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT (trừ học sinh, sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác);

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục - đào tạo lập danh sách đối tượng tham gia BHYT gửi cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định;

c) Kiện toàn mạng lưới y tế trường học, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí đóng BHYT và hỗ trợ mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung luật BHYT và các quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh về chế độ BHYT.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan đề xuất đưa chỉ tiêu thực hiện lộ trình BHYT toàn dân vào nhiệm vụ hàng năm, 5 năm của tỉnh phát triển kinh tế - xã hội.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan liên quan có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách pháp luật về BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin để nhân dân biết, hiểu và tích cực tham gia BHYT.

9. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh: Phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện đúng chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi của người lao động.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT cho các xã, phường, thị trấn và đưa vào hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đưa chỉ tiêu thực hiện lộ trình BHYT toàn dân vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm của địa phương gắn với thực hiện các phong trào thi đua và đánh giá kết quả công tác hàng năm của các cơ quan, đơn vị liên quan;

b) Định kỳ 06 tháng, 01 năm, tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch BHYT toàn dân của địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHYT.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hoạt động giám sát và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chủ động, tích cực tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

12. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Chỉ đạo Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố nêu cao vai trò bảo vệ quyền lợi người lao động; thường xuyên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị này. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2015
Ngày hiệu lực17/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Bình Thuận 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Bình Thuận 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành17/11/2015
        Ngày hiệu lực17/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Bình Thuận 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Bình Thuận 2015

           • 17/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực