Chỉ thị 18/UBND

Chỉ thị 18/UBND về tăng cường giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/UBND giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước Khánh Hòa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 07 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Sáu tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát triển: tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 7,7%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9%. Kim ngạch xuất khẩu ước được 608 triệu USD, tăng 13,4%; kim ngạch nhập khẩu ước được 326 triệu USD, giảm 6,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước được 34.768,8 tỷ đồng, tăng 14,5%. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước được 2.614 tỷ đồng, tăng 21,5%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2016 tăng 1,11% so với cùng kỳ năm 2015. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đấu tranh phòng chống tham nhũng được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ tài chính ngân sách đã được HĐND tỉnh thông qua, tạo đà thuận lợi bước vào năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016, đồng thời căn cứ các nội dung Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 3/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2016 tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016 như sau:

1. Đối với Cc Thuế tỉnh:

a) Chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ban ngành đoàn thể tiếp tục triển khai các biện pháp thu ngân sách đã thực hiện có hiệu quả trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan Thuế triển khai các biện pháp chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú, kinh doanh vận tải, khai thác tài nguyên. Đối với các hộ thuế khoán tổ chức điều tra, khảo sát để xác định đúng doanh thu phù hợp với thực tế, đồng thời cập nhật bổ sung các hộ khoán mới phát sinh. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng nộp thuế trên địa bàn.

b) Tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế theo quy chế đã ban hành, trong đó lồng ghép việc đối thoại với người nợ thuế để đề ra giải pháp thu nợ thuế hiệu quả. Quyết liệt chỉ đạo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo thực hiện đúng, đủ các biện pháp quản lý nợ đối với người nộp thuế còn nợ thuế theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình quản lý về thuế. Không để phát sinh thêm số nợ thuế mới. Phấn đấu đến cuối năm 2016 giảm số nợ thuế dưới mức 5% tổng thu NSNN đối với ngành thuế.

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, đối chiếu để xác định chính xác số đơn vị đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, mất tích. Tăng cường kiểm tra tổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế có kinh doanh, bán hàng đa cấp... để đưa vào quản lý thuế. Thường xuyên khảo sát, điều tra doanh thu thực tế của cá nhân kinh doanh cho thuê tài sản, ... để tập hợp đầy đủ cơ sở dữ liệu cho công tác thu thuế năm 2017.

d) Toàn ngành thuế phải thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ nhanh, gọn, kịp thời, đúng pháp luật, không để ùn tắc, tồn đọng, gây khó khăn cho người nộp thuế với tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

2. Đối với ngành Hải quan:

Ngành Hải quan tiến hành rà soát nguồn thu, triển khai các giải pháp quyết liệt theo Chỉ thị 1055/CT-TCHQ ngày 3/2/2016 của Tổng Cục Hải quan, đồng thời tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh đến thủ tục hải quan. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Hải quan rà soát lại kế hoạch nhập khẩu xăng, dầu trong những tháng cuối năm và tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong thủ tục nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp, hạn chế số lượng xăng dầu chuyển cửa khẩu. Đồng thời động viên các doanh nghiệp chủ động kế hoạch nhập khẩu. Rà soát, đôn đốc thu hồi nợ đọng để không phát sinh nợ mới, đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để thu hồi, lập hồ sơ đề nghị xóa nợ đối với các trường hợp được xóa theo quy định. Phấn đấu đến cuối năm 2016 giảm số nợ thuế dưới mức 2% tổng thu NSNN đối với ngành Hải quan.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Điều hành chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; chủ động sử dụng nguồn dự phòng của cấp mình và các nguồn lực hợp pháp khác của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh, tránh sự trông chờ ỷ lại từ ngân sách cấp trên; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu xảy ra thiếu hụt tạm thời, phải chủ động giãn tiến độ hoặc tạm dừng một số nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách.

b) Đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định;

c) Trong 6 tháng cuối năm tạm giữ lại 50% nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện và cấp xã để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách giảm lớn;

d) Đối với số thu tiền sử dụng đất, trường hợp số thu giảm so với dự toán thì thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ của công trình, dự án được bố trí chi tnguồn này.

4. Đối với Kho bạc Nhà nước các cấp:

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi; chịu trách nhiệm trong việc giải ngân, thanh toán vốn cho các chủ đầu tư. Chủ động lập kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch chi trả, thanh toán đảm bảo đầy đủ, kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chi theo phương án điều hành ngân sách hàng quý của cơ quan tài chính cùng cấp; ưu tiên nguồn vốn chi cho các khoản thanh toán cho con người (lương, phụ cấp, trợ cấp xã hội,...) và các khoản chi cho công tác an sinh xã hội.

5. Đối với cơ quan Tài chính các cấp:

a) Quản lý chi ngân sách chặt chẽ trong phạm vi dự toán được giao. Rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi ngân sách để tránh sự trùng lắp không hiệu quả. Chỉ tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung ngoài dự toán các nhiệm vụ chi thực sự cấp bách không thể trì hoãn và có nguồn cân đối đảm bảo. Đẩy mạnh việc thanh toán các nhiệm vụ chi từ các nguồn chuyển nguồn dự toán năm 2015 sang năm 2016, rà soát các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên nhưng không còn nhiệm vụ chi và thực hiện việc hoàn trả;

b) Hạn chế việc tạm ứng, ứng trước dự toán (trừ trường hợp đặc biệt, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, nhiệm vụ cấp thiết về quốc phòng, an ninh, các nhiệm vụ quan trọng cấp bách) và có nguồn cân đối đảm bảo, đồng thời phải bố trí dự toán năm sau để hoàn trả;

c) Rà soát lại nguồn và nhu cầu để thực hiện cải cách tiền lương trong đó lưu ý xác định chính xác số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo, mức lương cơ bản theo ngạch, bậc, chức vụ, phụ cấp lương và nguồn thực tế sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương...

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tchức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục thuế tỉnh, Cục HQ tỉnh, KBNN tỉnh;
- NHNN Chi nhánh KH;
- Báo Khánh Hòa, Đài PTTH KH;
- TT Công báo tỉnh, TT Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các ph
òng: XDNĐ, VX, TH, NC, QTTV;
- Lưu: VT, HP, HB, HN, H
le.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trn Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2016
Ngày hiệu lực14/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/UBND giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước Khánh Hòa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/UBND giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước Khánh Hòa 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành14/07/2016
        Ngày hiệu lực14/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/UBND giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước Khánh Hòa 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/UBND giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước Khánh Hòa 2016

           • 14/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực