Chỉ thị 1813/CT-BGDĐT

Chỉ thị 1813/CT-BGDĐT về công tác tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, tìm năm 2013 và thực hiện kế hoạch hành động của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1813/CT-BGDĐT 2013 công tác phòng chống thiên tai ngành Giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1813/CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO, TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2013 VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

Năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc đã chủ động trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ, lụt, góp phần hạn chế nhiều thiệt hại cho ngành giáo dục.

Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, khó dự báo; để chủ động đối phó với thiên tai năm 2013 và tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung tổ chức thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Tổ chức tổng kết, rà soát, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012; xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2013 sát với tình hình thực tế và điều kiện của đơn vị, có tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu.

2. Chủ động phối hợp với chính quyền, ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của địa phương và các tổ chức, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam 22/5, nội dung chủ yếu là tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày truyền thống, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai, các thành tựu mà địa phương, ngành giáo dục và đơn vị đã đạt được trong công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và cộng đồng về công tác phòng, chống thiên tai.

3. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp, trong đó bổ sung nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020; bổ túc kiến thức, phổ biến kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão cho các cán bộ mới được bổ nhiệm, cán bộ phụ trách công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 08/9/2011; chủ động lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ của công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào quy hoạch, dự án của ngành và các cơ sở giáo dục; duy trì và nhân rộng kết quả từ các dự án về quản lý rủi ro thiên tai của địa phương hoặc do các tổ chức quốc tế tài trợ.

5. Phối hợp và thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền, ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của địa phương và các tổ chức, đoàn thể liên quan trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai; theo dõi sát diễn biến của bão, lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời.

6. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức bộ phận trực ban, huy động lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra; thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, huy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); tổ chức xây dựng các phương án giả định trong tình huống xảy ra thiên tai, lụt, bão và tổ chức diễn tập cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

7. Kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của đơn vị để có biện pháp phòng tránh có hiệu quả, đặc biệt là các công trình đang thi công dở dang, các công trình trọng yếu, các công trình có độ an toàn thấp, quá thời gian sử dụng theo quy định, chú trọng đến các phòng thí nghiệm, phòng máy vi tính, thư viện, phòng học bộ môn, các xưởng thực hành; xây dựng phương án sơ tán các trang thiết bị dạy học, các kho sách đến những nơi an toàn khi có thiên tai xảy ra.

8. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thành viên xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất, cung ứng sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và thiết bị giáo dục để ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra, nhanh chóng cung ứng cho các địa phương chịu thiệt hại bởi thiên tai.

9. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục cần chủ động ngừng các hoạt động ngoại khóa trong thời gian bão, lũ diễn ra. Đặc biệt đối với các vùng có nhiều sông, suối, địa bàn phức tạp có nguy cơ lũ và sạt lở đất cao cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm tránh những rủi ro cho học sinh, sinh viên khi đến trường. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để có phương án làm vệ sinh môi trường khi xảy ra bão, lũ nhằm nhanh chóng đưa các cơ sở giáo dục trở lại hoạt động bình thường, có phương án bố trí thời gian học bù cho học sinh, sinh viên phải nghỉ học do bão, lũ gây ra.

10. Trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. Ngoài việc báo cáo định kỳ và báo cáo nhanh về Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão địa phương và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định, còn phải báo cáo những tình huống phát sinh, những sự cố bất thường xảy ra trong bão, lũ để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020 chỉ đạo, kiểm tra các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc; thường xuyên báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Ban Chỉ đạo PCLBTW (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN (để b/c);
- Các Vụ, Cục và đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;
- Lưu VP, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quang Quý

 

Địa chỉ gửi báo cáo hoặc thông tin trong tình huống khẩn cấp: Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ông Phạm Hùng Anh – Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em. ĐT: 0913203591, email: [email protected]).

Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1813/CT-BGDĐT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu1813/CT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1813/CT-BGDĐT

Lược đồ Chỉ thị 1813/CT-BGDĐT 2013 công tác phòng chống thiên tai ngành Giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1813/CT-BGDĐT 2013 công tác phòng chống thiên tai ngành Giáo dục
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu1813/CT-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Quang Quý
        Ngày ban hành22/05/2013
        Ngày hiệu lực22/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 1813/CT-BGDĐT 2013 công tác phòng chống thiên tai ngành Giáo dục

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1813/CT-BGDĐT 2013 công tác phòng chống thiên tai ngành Giáo dục

             • 22/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực