Chỉ thị 19/2003/CT.UB

Chỉ thị 19/2003/CT.UB về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 19/2003/CT.UB kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2004 An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/2003/CT.UB kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2004 An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2003/CT.UB

Long xuyên, ngày 25 tháng 6 năm 2003

 

CHỈ THỊ

V/V XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004

- Căn cứ Chỉ thị số 15/2003/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 12 tháng 6 năm 2003 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004.

- Căn cứ khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2004 số 69 BKH/TH ngày 05/6/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được báo cáo tại hội nghị ngành Kế hoạch ngày 9-10 tháng 6 năm 2003.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm phát triển thuận lợi, nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm tiếp tục duy trì thành quả đã đạt được và triển khai phòng chống lũ lụt, thực hiện những công việc còn lại của năm 2003, đồng thời khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch năm 2004 theo nội dung chủ yếu sau đây:

I. Nội dung chủ yếu của kế hoạch năm 2004:

1. Mục tiêu và nhiệm vụ:

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Hoàn thiện các chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước nhằm huy động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển, nhất là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo bước chuyển mạnh về sức cạnh tranh và hiệu quả trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm chi phí sản xuất để nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.

Phấn đấu đến năm 2004 và chậm nhất là năm 2005 tích cực đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội nói chung, để từ 2005 tạo nền cho năm 2010 là tỉnh có nền nông nghiệp hiện đại, công nghiệp và dịch vụ phát triển, đời sống được nâng lên rõ nét.

- Thực hiện mục tiêu sống chung với lũ, khẳng định mùa nước nổi hàng năm là nguồn tài nguyên nhằm khai thác, tổ chức sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Các công trình kết cấu hạ tầng chủ yếu là nhà ở dân cư cơ bản không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình quốc gia, các Chương trình kinh tế của tỉnh đồng bộ theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản trong nội ngành nông nghiệp. Đầu tư nhanh các khu, cụm công nghiệp, thu hút mạnh công nghiệp chế biến sử dụng các nguồn nguyên liệu trong tỉnh, nhất là nguyên liệu từ khu vực nông nghiệp. Phát triển các khu thương mại, dịch vụ; khai thác lợi thế kinh tế biên giới, tiềm năng du lịch của tỉnh.

- Đầu tư cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ, y tế,...vùng đặc biệt khó khăn 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Đồng thời, thực hiện cải cách kinh tế gắn với ổn định xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội, thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm, tạo điều kiện phát triển kinh tế bền vững.

- Đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức các cấp.

2. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện năm 2003 và căn cứ định hướng mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2001-2005.

- Căn cứ khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị toàn quốc ngày 9-10 tháng 6 năm 2003.

II. Phân công và tiến độ thực hiện.

1. Phân công thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nội dung để Sở, Ngành, UBND huyện, thị, thành phố lập và tổng hợp kế hoạch kinh tế - xã hội. Chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính - Vật giá dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng .

- Sở Tài Chính - Vật Giá hướng dẫn nội dung và tổng hợp kế hoạch phát triển lập dự toán thu chi ngân sách tỉnh, huyện, thị, thành phố.

- Cục Thống kê cung cấp tình hình và số liệu thực hiện năm 2002, ước thực hiện kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2003 để Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2004.

- Trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện các chương trình thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

- UBND huyện, thị, thành hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp chặt với các phòng chuyên ngành khác của huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phạm vi lãnh thổ và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn.

- Các doanh nghiệp nhà nước đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2003, phân tích đánh giá những thuận lợi khó khăn, nhận định diễn biến thị trường, về khả năng cạnh tranh để xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004.

2. Tiến độ xây dựng:

Tiến độ xây dựng kế hoạch chia làm 2 giai đoạn:

- Các Sở, Ngành khẩn trương lập kế hoạch 2004, đến hết ngày 10/7/2003 gởi về Sở Kế Hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá để tổng hợp. Trong thời gian này Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá tổ chức làm việc trực tiếp với các Sở, Ngành để trao đổi thống nhất định hướng mục tiêu phát triển và những chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh.

Từ 11-15/7/2003, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá trình UBND tỉnh, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự thảo dự toán ngân sách năm 2003 của tỉnh, sau đó 2 ngành hoàn chỉnh gởi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21/7/2003.

- Giai đoạn 2: Các Sở, Ngành, huyện thị, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch năm 2004 của ngành và đơn vị mình, để chính thức thông qua UBND tỉnh vào tháng 8/2003.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (B/c)
- TT.UBND tỉnh
- HĐND, UBND huyện, thị, thành
- Các Sở, Ngành, DNNN
- Lưu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2003/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/2003/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2003
Ngày hiệu lực25/06/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2003/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 19/2003/CT.UB kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2004 An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/2003/CT.UB kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2004 An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/2003/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Minh Nhị
        Ngày ban hành25/06/2003
        Ngày hiệu lực25/06/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 19/2003/CT.UB kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2004 An Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/2003/CT.UB kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2004 An Giang