Chỉ thị 19/2004/CT-UB

Chỉ thị 19/2004/CT-UB về kiểm kê đất đai và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất trong năm 2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/2004/CT-UB kiểm kê đất đai hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng loại đất năm 2005


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/2004/CT-UB

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 10 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ HOÀN THÀNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM 2005

Để thực hiện tốt việc kiểm kê đất đai năm 2005 theo chỉ thị số 28/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng chính phủ và đẩy mạnh tiến độ cấo giấy chứng  nhận quyền sử dụng các loại đất theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 05/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Tỉnh uỷ Thái Nguyên đến hết năm 2005 các địa phương phải cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với các loại đất,   UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ngành liên quan của tỉnh, chủ tịch UBND các cấp tập trung thực  hiện một số nhiệm vụ sau đây:

I- ChuẨn bỊ tỐt viỆc kiỂm kê đỊnh kỲ vỀ đẤt đai và lẬp bẢn đỒ hiỆn trẠng sỬ dỤng đẤt

Việc kiểm kê đất đai được thực hiện định kỳ 5 năm 1 lần theo quy định của Luật Đất đai nhằm kiểm kê đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất, vì vậy cần được tiến hành một cách nghiêm túc và đảm bảo yêu cầu và nội dung sau:

1- Yêu cầu của việc kiểm kê đất đai:

Phải xác định rõ quỹ đất đang sử dụng đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hoá, để trống, quỹ đất chưa đưa vào sử dụng, đánh giá thực trạng sử dụng đất có so sánh với kỳ kiểm kê năm 2000. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh, sửa đổi, ban hành các quy định của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý về đất đai , phù hợp với Pháp luật đất đai năm 2003.

2- Nội dung kiểm kê đất đai :

a- Việc kiểm kê đất đai được tiến hành theo hành chính xã , phường, thị trấn ( gọi chung là cấp xã) là đơn vị cơ bản để tiến hành kiểm kê, kết quả kiểm kê đất đai cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê cấp huyện tỉnh.

Việc kiểm kê đất đai ở cấp xã được tiến hành theo đối tượng là các loại đất quy định tại Điều 43 và đối tượng là người sử dụng đất quy định tại Điều 9 Luật đất đai năm 2003. Các số liệu về diện tích phải được so sánh giữa hồ sơ, bản đồ Địa chính và thực tế sử dụng. Trong số liệu kiểm kê về diện tích phải ghi rõ diện tích đã được cấp giấy chứng nhận, diện tích đủ điều kiện nhưng chưa được cấp phù hợp hay không phù hợp với quy hoạch sử dụng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cần xác định chi tiết một số loại đất sau:

+ Đất được quy hoạch trồng rừng, khoanh nuôi rừng tái sinh, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản chưa giao, cho thuê để đưa vào sử dụng, bị khoanh bao lấn chiếm trái pháp luật, để hoang hoá, chưa sử dụng.

+ Đất trống đồi núi trock có khả năng đưa vào sản xuất, đất có mặt nước có khả năng nuôi trồng thuỷ sản nhưng chưa được quy hoạch để sử dụng.

+ Đất do các tổ chức đang sử dụng bao gồm nông  lâm trường quốc doanh, tổ chức quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; đất doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế được giao có thu tiền sử dụng đất, được thuê, đất của các cơ quan tổ chức chính trị xã hội được giao không thu hay có thu tiền sử dụng đất.

+ Đất thuộc khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn bao gồm diện tích của tất cả các loại đất.

+ Đất sử dụng mục đích an ninh quốc phòng

b- Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005

Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất được tiến hành từ cấp xã dựa trên nền bản đồ địa chính, là cơ sở để xây dựng bản đồ hiện trang sử dụng đất cấo huyện, cấp tỉnh.

c- Báo cáo tình hình sử dụng đất năm 2005 và biến động sử dụng đất giai đoạn 2001-2005

Trên cơ sở số liệu kiểm kê được so sánh với số liệu kiểm kê năm 2000 và các số liệu thống kê các năm từ năm 2001 đến năm 2004, xây dựng báo cáo tình hình sử dụng đất năm 2005 và tình hình biến động giai đoạn 2001 đến 2005 theo các loại đất và người sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh .

3- Thời điểm thực hiện kiểm kê

a- Bắt đầu từ ngày 1/1/2005

b- Thời điểm hoàn thành việc kiểm kê lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, báo cáo tình hình biến động đất đai thống nhất theo chỉ đạo của Trung ương.

+ Cấp xã hoàn thành trước ngày 30/4/2005

+ Cấp huyện hoàn thành trước ngày 30/6/2005

+ Tỉnh xong trước ngày 15/8/2005

4-  Trách nhiệm của các sở ban ngành và UBND các cấp

a- Sở tài nguyên và môi trường khẩn trương xây dựng phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Hướng dẫn các loại mẫu biểu kiểm kê đất đai, cách thể hiện số liệu kiểm kê lên bản đồ địa chính, loại bản đồ thay thế bản đồ địa chính theo hướng dẫn chung của Bộ tài nguyên và môi trường cho các cán bộ cấp cơ sở thực hiện việc kiểm kê.

Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo thực hiện việc kiểm kê đất đai của tỉnh.

b- Sở Tài chính: phối hợp với Sở tài nguyên và môi trường, Sở kế hoạch và đầu tư dự toán kinh phí cho các hoạt động kiểm kê đất đai năm 2005 theo quy định hiện hành của Nhà nước trình UBND tỉnh Quyết định

c- UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên , thị xã Sông Công, chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm kê đất đai theo phương án của Sở Tài nguyên và môi trường; Thành lập ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai của huyện, thành phố thị xã. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc kiểm kê đất đai đối với các đơn vị, xã phường trên địa bàn quản lý.

II- ĐẨy mẠnh tiẾn đỘ cẤp giẤy chỨng nhẬn quyỀn sỬ dỤng đẤt

1- Sở tài nguyên và môi trường phối hợp với Cục thống kê và UBND các huyện thành phố, thị xã tổ chức tốt cuộc điều tra về thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát đang được tiến hành tại thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và các huyện còn lại, thực hiện xong trong tháng 2 năm 2005.

- Trên cơ sở  kết quả cuộc điều tra để phân loại các trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo mức độ của hồ sơ để có biện pháp giải quyết. Khẩn trương xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2005, đồng thời hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2003.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo cấp giấy chứng nhận QSDĐ và tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo để tiến hành kiểm tra, đôn đốc giám sát và giải quyết kịp thời những vướng mắc cần giải quyết ở các địa phương trong qúa  trình thực hiện. Đẩy mạng công tác đo vẽ địa chính  để làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2- UBND huyện, thành phố thị xã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo thực hiện việc cấo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp huyện

- Lập ngay kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở kết quả cuộc điều tra và dự toán đầy đủ kinh phí để thực hiện, nguồn kinh phí này được lấy từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất của địa phương.

- Chỉ đạo sát sao đối với chính quyền cấp cơ sở trực tiếp quản lý xã phường. Kiện toàn lại bộ máy của phòng chuyên môn, cán bộ Tài nguyên và môi trường cơ sở, xử lý nghiêm và thay thế các trường hợp sai phạm, sách nhiễu  đối với công dân.

UBND huyện, thành phố thị xã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất tính đến ngày 30/8/2004 theo các loại mẫu biểu của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định do Sở tài nguyên và môi trường hướng dẫn cụ thể.

- Bắt đầu từ tháng 01 năm 2005 thực hiện chế độ báo cáo định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, UBND các huyện thành phố thị xã phải báo cáo bằng văn bản và kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa phương ( đến tận cấp xã, phường) gửi Sở tài nguyên và môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và môi trường .

3- UBND cấp xã kiện toàn củng cố lại Hội đồng xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lựa chọn các cán bộ có năng lực trong tổ chuyên môn giúp việc. Tăng cường việc xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo hồ sơ được giải quyết nhanh chóng và theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu biết các quyền lợi của việc được cấp giấy chứng nhận.

4- Các sở tài chính, Kế hoạch đầu tư, Xây dựng và các ban ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Sở tài nguyên và môi trường tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ liên.

5- Hàng tháng tổ chức họp giao ban chỉ đạo cấp tỉnh và huyện để đánh gía tiến độ thực hiện kế hoạch .

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện kiểm kê đất đai năm 2005 và hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các cơ sở ban ngành liên quan, UBND các cấp phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- TT. Tỉnh uỷ
- T.T HĐND tỉnh
- Đoàn ĐBQH tỉnh TN
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Các Sở, Ban, Ngành
- UBND các huyện, thành phố, thị xã
- Các chuyên viên HĐ, UB
Lưu VT, TNMT,
CT 70 bản

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Thái Nguyên
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Thanh Nghị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2004/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/2004/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2004
Ngày hiệu lực08/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2004/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 19/2004/CT-UB kiểm kê đất đai hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng loại đất năm 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/2004/CT-UB kiểm kê đất đai hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng loại đất năm 2005
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/2004/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýĐàm Thanh Nghị
        Ngày ban hành29/10/2004
        Ngày hiệu lực08/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 19/2004/CT-UB kiểm kê đất đai hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng loại đất năm 2005

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/2004/CT-UB kiểm kê đất đai hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng loại đất năm 2005

             • 29/10/2004

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/11/2004

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực